نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.

برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین ۴۰ نفر از نوجوانان پسر که ۲۰ نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.

اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………… الف

چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………. د

-شروع موضوع تحقیق…………………………………………………………….. ۲

-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… ۱۵

-اهداف تحقیق………………………………………………………………………. ۴۱……..

-طرح سوال پژوهشی……………………………………………………………. ۴۴

-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. ۴۶

-تعریف اصطلاحات عملی و نظری………………………………………….. ۴۷

شرح موضوع تحقیق……………………………………………………………….. ۴۹

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. ۵۲

خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی…………………………. ۵۳

رشد اجتماعی در دورة نوجوانی………………………………………………. ۵۴

رشد روانی در دورة نوجوانی…………………………………………………. ۵۵

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دورة نوجوانی………………. ۵۶

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان…………………………………………. ۵۷

اهداف طرح تحقیق………………………………………………………………….. ۵۸

طرح سؤال پژوهشی……………………………………………………………….. ۵۹

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………. ۶۰

تعریف اصطلاحات و مفاهیم…………………………………………………….. ۶۴

نوجوانی………………………………………………………………………………… ۶۶

بهزیستی……………………………………………………………………………….. ۶۷

خانواده…………………………………………………………………………………. ۶۸

روانی – اجتماعی……………………………………………………………………. ۶۹

خودپنداری……………………………………………………………………………. ۷۰

-ادبیات پژوهش……………………………………………………………………. ۷۱

-تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران………………………………… ۷۲

-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی……………………….. ۷۳

ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………….. ۷۳

تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران…………………………………………. ۷۴

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی…… ۷۵

-توصیف نوع و روش تحقیق………………………………………………….. ۷۶

-توصیف جامعه آماری…………………………………………………………. ۷۷

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری…………………………………… ۷۸

-روش آماری………………………………………………………………………. ۷۹

توصیف نوع و روش تحقیق………………………………………………………….. ۸۰

توصیف جامعه آماری………………………………………………………………….. ۸۱……..

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………… ۸۲

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………. ۸۳

روش آماری……………………………………………………………………………….. ۸۴

-مقدمه………………………………………………………………………………… ۸۵

-تحلیل مجذور نمرات T/student…………………………………………… 86

-تجزیه و تحلیل آماری داده ها……………………………………………….. ۸۷

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۸۷

-اثبات فرضیه ها…………………………………………………………………… ۸۷

-نتیجه گیری کلی………………………………………………………………….. ۸۸

-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………… ۸۹

-پیشنهادات………………………………………………………………………….. ۸۹

-اثبات فرضیه ها…………………………………………………………………… ۸۹

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۸۹

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۸۹

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………… ۹۱

توصیف نوع روش تحقیق……………………………………………………………… ۹۱

جامعه آماری………………………………………………………………………………. ۹۱

روش آماری……………………………………………………………………………….. ۹۱……..

متغیرهای حاضر در این پروژه…………………………………………………….. ۹۱

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………. ۹۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۹۵

ضمائم……………………………………………………………………………………….. ۹۷

مقیاس خودپنداری راجرز…………………………………………………………….. ۹۹

مقیاس عزت نفس رونبرگ………………………………………………………….. ۱۰۱

منابع و مأخذ  ۱۰۳

منابع و مآخذ

  1. استیوارت جونز، مگن مایلر زبلر، ترجمه: شاپوریان ، رضا، روان شناسی نوجوانی برای مربیان، انتشارات سپهر ۸ تهران ۱۳۵۳
  2. انتحی ، سیمین، بررسی سیستم حمایتی دولت از محرومان و مشاهدات کیفی درباره شرایط زندگی در شبانه روزیهای تحت پوشش سازمان بهزیستی ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی ۱۳۷۰
  3. سرشکی، مرضیه، نگرش اجمالی به سازمان بهزیستی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۷۰-۱۳۶۹
  4. سنجر، منصور، رفتار معلم و مشکلات روانی کودکان و نوجوانان ، ماهنامه آموزش و پرورش، آبان ۱۳۵۱٫
  5. حیدری، اکرم (گیتی)، بلوغ و مشکلات روانی جوانان و نوجوانان، نشر سعید محبی، تابستان ۱۳۷۴٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی مسائل روانی , مشکلات اجتماعی , مشکلات اجتماعی نوجوانان , مشکلات روانی ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 125
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 116 صفحه بعد