نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق:

در این تحقیق به بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اینکه دو گروه ۸۵ نفری نمونه های تحقیق، زنان سردمزاج و زنان عادی گزینش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گیری قرارگرفت. در نهایت پس از محاسبه شاخص های آماری، از آزمون t استودنت گروههای مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون ۸فرضیه تحقیق مبادرت ورزیده شد. با توجه به فرآیند آزمون فرضیه مشخص گردید که همه فرضیه های تحقیق رد و فرضیه های صفر تحقیق تایید گردیدند.

۱-۱:مقدمه

بی تردید میتوان گفت یکی از رایج ترین مفاهیم روان شناسی در میان همگان شخصیت است. چنانکه با اندکی توجه در صحبت های روزمره متوجه فراوانی کاربرد این مفهوم می شویم. کاربردهایی که براساس معانی وتعابیر مختلف قرار دارند گاه دلالت بر صفات و ویژگی های بارز افراد اعم از مثبت معمولی و منفی می نمانید و گاه نشاندهنده مقام و مهارت های اجتماعی هستند.

کاربرد دیگر واژه شخصیت زمانی است که توانش های فرد برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران مورد نظر است.موارد ذکر شده غالبا قضاوت های سطحی و محدود در مورد افراد را بدنبال دارند.اما نظر خبرگان این زمینه یعنی روان شناسان چیز دیگریست.

در تعاریفی که از شخصیت شده تنوع و اختلاف بسیاری به چشم می خورد که ناشی از نظریه های گوناگونی است که نظریه پردازان درباره چگونگی تشکیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند(جمالفر،۱۳۷۳ص۱۲۱)

 فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱:مقدمه………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲: موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………………

۱-۳: هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………….

۱-۴:فایده واهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………

۱-۵: فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………

۱-۶:تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….

فصل دوم:

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………

الف:مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………

ب:تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………….

فصل سوم:

۳-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….

۳-۲:جامع آماری……………………………………………………………………………………………………

۳-۳: نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………….

۳-۴:ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………

۳-۵:روش آماری……………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم:

تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم:

۵-۱: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………

۵-۲:محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….

۵-۳:پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………..

۵-۴: خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………..

منابع:

پیوست:…………………………………………………………………………………………………………………….

آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا(MMPI)

منابع

۱-ا.اس.آلن-نظریه های شخصیت –ترجمه سیاوش جمالفر –۱۳۷۳-انتشارات بعثت.
۲-اسلامی نسب بجنوردی.علی-پاسخ به ۵۰۱ سوال جنسی و زناشویی –۱۳۷۳-انتشارات صفار.
۳-بک.آیرون تی-عشق هرگز کافی نیست-ترجمه مهدی قره چه داغی-بهار۱۳۷۲-انتشارات مترجم.
۴-پارسا، محمد-زمینه روان شناسی –سال-انتشارات بعثت.
۵-دفتر همکاری حوزه ودانشگاه – مکتب هی روان شناسی ونقد آن- ۱۳۶۹-انتشارات سمت.
۶-سیاسی.علی اکبر-نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی- خرداد ۱۳۷۱-چاپ دانشگاه تهران.
۷-شاملو. سعید-بهداشت روانی-پاییز ۱۳۷۲٫انتشارات رشد.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی زنان سردمزاج , زنان سردمزاج , سردمزاج , ویژگی های شخصیتی زنان , ویژگیهای شخصیتی ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق:

در این تحقیق به بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اینکه دو گروه ۸۵ نفری نمونه های تحقیق، زنان سردمزاج و زنان عادی گزینش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گیری قرارگرفت. در نهایت پس از محاسبه شاخص های آماری، از آزمون t استودنت گروههای مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون ۸فرضیه تحقیق مبادرت ورزیده شد. با توجه به فرآیند آزمون فرضیه مشخص گردید که همه فرضیه های تحقیق رد و فرضیه های صفر تحقیق تایید گردیدند.

۱-۱:مقدمه

بی تردید میتوان گفت یکی از رایج ترین مفاهیم روان شناسی در میان همگان شخصیت است. چنانکه با اندکی توجه در صحبت های روزمره متوجه فراوانی کاربرد این مفهوم می شویم. کاربردهایی که براساس معانی وتعابیر مختلف قرار دارند گاه دلالت بر صفات و ویژگی های بارز افراد اعم از مثبت معمولی و منفی می نمانید و گاه نشاندهنده مقام و مهارت های اجتماعی هستند.

کاربرد دیگر واژه شخصیت زمانی است که توانش های فرد برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران مورد نظر است.موارد ذکر شده غالبا قضاوت های سطحی و محدود در مورد افراد را بدنبال دارند.اما نظر خبرگان این زمینه یعنی روان شناسان چیز دیگریست.

در تعاریفی که از شخصیت شده تنوع و اختلاف بسیاری به چشم می خورد که ناشی از نظریه های گوناگونی است که نظریه پردازان درباره چگونگی تشکیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند(جمالفر،۱۳۷۳ص۱۲۱)

 فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱:مقدمه………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲: موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………………

۱-۳: هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………….

۱-۴:فایده واهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………

۱-۵: فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………

۱-۶:تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….

فصل دوم:

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………

الف:مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………

ب:تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………….

فصل سوم:

۳-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….

۳-۲:جامع آماری……………………………………………………………………………………………………

۳-۳: نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………….

۳-۴:ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………

۳-۵:روش آماری……………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم:

تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم:

۵-۱: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………

۵-۲:محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….

۵-۳:پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………..

۵-۴: خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………..

منابع:

پیوست:…………………………………………………………………………………………………………………….

آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا(MMPI)

منابع

۱-ا.اس.آلن-نظریه های شخصیت –ترجمه سیاوش جمالفر –۱۳۷۳-انتشارات بعثت.
۲-اسلامی نسب بجنوردی.علی-پاسخ به ۵۰۱ سوال جنسی و زناشویی –۱۳۷۳-انتشارات صفار.
۳-بک.آیرون تی-عشق هرگز کافی نیست-ترجمه مهدی قره چه داغی-بهار۱۳۷۲-انتشارات مترجم.
۴-پارسا، محمد-زمینه روان شناسی –سال-انتشارات بعثت.
۵-دفتر همکاری حوزه ودانشگاه – مکتب هی روان شناسی ونقد آن- ۱۳۶۹-انتشارات سمت.
۶-سیاسی.علی اکبر-نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی- خرداد ۱۳۷۱-چاپ دانشگاه تهران.
۷-شاملو. سعید-بهداشت روانی-پاییز ۱۳۷۲٫انتشارات رشد.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان , زنان سرد مزاج , زنان عادی , شخصیت زنان , شخصیتی زنان , ويژگي هاي شخصيتي , ویژگی های شخصیتی ,
:: بازدید از این مطلب : 169
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است ومیل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری درکلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر کسانی است که زندگی خود را وقف جامعه بشری کرده ومی کند. توسعه وپیشرفت کشورهای غربی حاصل میزان اهمیتی است که این کشورها به تحقیق وپژوهش قائل هستند. در این دیار روح علمی همان شناختن ودر یافتن عمیق روشها وشیوه هایی بوده است که بشر برای پیش بردن علم بکار بسته است. این امر نه تنها از نادانی وسرگردانیهای آنها کاسته بلکه موجب شده است که در برآورد حوادث دقیق تر و مسئدل‌تر ودر انجام امور مجهز تر ودر یافتن مواد جدید با کیفیت بهتر موفق‌تر باشند. واما نقص عمده در کشورهای نو‌خاسته ، بی خبری از شیوه های شناختن ودانستن است. توجه سطحی به مسائل وبرداشت عامیانه از آنها بدون آشنایی به مبانی علمی راههای صحیح ، در این کشورها موجب ضلالت وگمراهی شده است. واین کشورها را در دور وتسلسل نادانی گرفتار نموده است.

بیان مسئله، هدف وفرضیه

از آنجایی که مدرسه سازمانی است که مسئولیت اصلی تعلیم وتربیت فرزندان هر جامعه ای را بر عهده دارد وزندگی در جامعه کنونی بدون تعلیم وتربیت عمومی غیر ممکن می باشد وبخصوص اینکه پدران ومادران بدلیل مشغله فراوان ویا بدلیل اعتمادی که نسبت به مدارس احساس می کنند بیشترین مسئولیت را بر دوش مدرسه می اندازند. لذا مشکلات مدارس در این امر مهم صد چندان می شود تا آنجایی که حتی خانواده ها در بسیاری از موارد از فرزندان خود به مدارس شکایت می برند و از نحوه رفتار فرزندان خود گلایه می کنند.

ولی آیا انجام این مسئولیت خطیر از مدارس وکارکنان آنها به تنهایی بر می آید ویا اینکه باید چاره ای جست ؟

مشکلات درسی وآموزشی وتربیتی واخلاقی متاسفانه با تمام جدیتی که دست اندر کاران تعلیم وتربیت پیش گرفته اند روز بروز بیشتر می شود. تبلیغات ضد فرهنگی که به عناوین و شکلهای مختلف خود را جلوه‌گر می سازند از طرفی «تمایل بشر به اطاعت از نفس اماره وجنبه منفی گرایی وی» ما را هشدار می دهد اگر چنانچه بی‌تفاوت باشیم بهای سنگینی را متحمل خواهیم شد که چه بسا از عهده آن بر نیائیم.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

تقدیر وتشکر

فصل اول

۱-مقدمه

۲-بیان مسئله – هدف وفرضیه

۳-تعاریف عملیاتی

فصل دوم

۱-پیشینه تحقیق

فصل سوم – روش تحقیق

۱-آزمودنیها

۲-طرح پژوهشی

۳-ابزاراندازه گیری

۴-روش جمع آوری اطلاعاتی

فصل چهارم – تجزیه وتحلیل

۱-یافته های پژوهشی

۲-بحث درباره یافته ها

فصل پنجم

۱-محدودیتها

۲-پیشنهادات وکاربرد

۳-خلاصه ونتیجه گیری

۴-فهرست منابع

فهرست منابع

۱- انجمن اولیاء ومربیان جمهوری اسلامی ایران ، مجله پیوند، شماره های ۱۶۸- ۱۶۹- ۱۷۰- ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۳٫

۲- سادات، محمد علی، اخلاق اسلامی، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، تهران ، چاپ دوازدهم با تجدید نظر ، بهار ۱۳۷۲٫

۳- کریمی ، یوسف، جزوه روانشناسی اجتماعی آموزش وپرورش ، ۱۳۷۲٫

۴- معیری، محمد طاهر، مسائل آموزش وپرورش ، انتشارات امیر کبیر.

۵- مفیدی ، فرخنده ، آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی ، پیام نور.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مسئولین در کاهش مشکلات , مشکلات اخلاقی , مشکلات تربیتی , والدین در کاهش مشکلات , کاهش مشکلات تربیتی ,
:: بازدید از این مطلب : 146
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

در سلسله مراتب تحول، دوره سالمندی مرحله نهایی قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد برخی ویژگی‌های کمال مانند پختگی و خردمندی در دوره سالمندی به حد اعلای خود می‌رسند. اما از سوی دیگر می‌دانیم که با گذر از دوره میانسالی و ورود به دوره بزرگسالی و سالمندی، ضعف‌هایی نیز در فرد عارض می‌شوند. با این وصف این‌که آیا سالمندی همراه با پختگی است و یا آن‌که سالمندی ضعف عمومی را در پی دارد، می‌تواند تضادی را ایجاد نماید. آیا به راستی سالمندی همواره از دست دادن و افت توانایی‌هاست یا آن‌که همراه با برخی از دست‌دادن‌ها و افت‌ها، اکتساب‌ها و توانایی‌هایی نیز بروز می‌یابد؟ اگر به محیط اطراف خود نگاهی گذرا داشته باشیم، سالمندانی را می‌بینیم که هم‌چنان در این دوره، مولد، سالم، خوش‌فکر، سرزنده و شاداب هستند، اما عده‌ای دیگر وابسته و غیرفعال یا مانند بیماران مبتلا به آلزایمر دچار فراموشی شده و حتی نزدیک‌ترین افراد خود را نیز نمی‌شناسند. این می‌تواند برای اکثر افراد نوجوان، جوان و میانسال جذاب باشد که چنان‌چه شانس ادامه حیات داشته باشیم، چه نوع سالمندی در انتظارمان است؟ آیا ما نیز سالمندی مولد، فعال، سالم خواهیم شد؟ یا آن‌که با ورود به سالمندی، دوره‌ای از ضعف، بیماری و طرد اجتماعی را تجربه خواهیم کرد؟ آیا رسیدن به هر یک از این دو قطب سالمندی نتیجه محتوم و از پیش‌تعیین‌شده‌ای که باید منفعلانه انتظار آن‌را کشید یا آن‌که می‌توان نتیجه کار را براساس دخالت‌ها و دستکاری‌های عوامل و متغیرهایی تغییر داد؟ آیا بیماریی مانند آلزایمر با تبعاتی که دارد، تنها نتیجه یک‌سری عوامل ژنتیکی می‌باشد و هیچ راه مبارزه‌ای با آن وجود ندارد؟ اگر این‌چنین است پس چرا در طی سالهای اخیر که جوامع به سمت صنعتی‌شدن پیش رفته و انواع استرس‌ها و فشارها بر فرد وارد می‌شود، رقم این بیماری به شدت بالا رفته است، به طوری‌که در مجله پزشکی لانست عنوان شده در هر ۷ ثانیه ۱ نفر در دنیا به این بیماری دچار می‌شوند.

حدود نیم قرن است که سازمان بهداشت جهانی بر روی مسئله‌ای به عنوان پیشگیری از بیماری‌ها در حفظ سلامت سالمندان کار می‌کند و از سال ۱۹۸۲، سالی که سازمان ملل متحد کنگره جهانی خود را در وین پیرامون مشکلات بهداشت سالمندان برپا نمود این مسئله به صورت چشمگیرتری مورد توجه قرار گرفت. (رستگارپور، ۱۳۷۸)

طرح مسئله

پیشرفت چشمگیر در علوم پزشکی، بالا رفتن سطح بهداشت جامعه و امکانات زیستی، کاهش مرگ و میر و تولد میانگین عمر بشر را بالا برده است. امروزه متوسط عمر در بعضی از کشورهای پیشرفته به بیش از ۸۵ سال رسیده است. (سیام، ۱۳۸۰).

افزایش سن کارکرد دستگاه‌های مختلف بدن را دچار اختلال می‌کند و این دگرگونی موجب عزلت و گوشه‌نشینی در سالمندان می‌شود. زیرا به خاطر ضعف جسمانی نسبت به دیگران احساس ناامنی کرده و دوری گزیدن را بر حضور در اجتماع ترجیح می‌دهند. هم‌چنین تغییرات روانی نظیر کاهش حافظه، هوش، ضعف گیرنده تمایل سالمندان به حفظ خاطران گذشته را بیشتر می‌کند و از آن یک مکانیسم دفاعی می‌سازد که سالمند را از روزگار بحرانی دوران سالخوردگی به دنیای مطلوب گذشته می‌کشاند. (انجمن آلزایمر ایران، ۱۳۸۲)

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………… صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل اول

طرح مسئله …………………………………………………………………………………………. ۱۰

انگیزه پژوهشگر …………………………………………………………………………………. ۱۲

هدف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۲

ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………. ۱۲

سئوالات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۴

فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۳

فصل دوم

بخش اول ادبیات نظری ……………………………………………………………………….. ۱۶

ویژگی‌های جمعیتی سالمندان ……………………………………………………………….. ۱۷

 1. ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در جهان ……………………………………….. ۱۸
 1. ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در ایران ……………………………………….. ۱۸

بیماری آلزایمر ……………………………………………………………………………………. ۱۹

تاریخچه …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

علائم بیماری آلزایمر …………………………………………………………………………… ۲۱

عوامل ایجادکننده بیماری آلزایمر ………………………………………………………….. ۲۲

رابطه تعداد افراد خانواده و آلزایمر ……………………………………………………… ۲۴

مراحل بیماری آلزایمر …………………………………………………………………………. ۲۵

نظریه‌های جامعه‌شناختی ……………………………………………………………………… ۲۶

نظریه رهایی از قید ……………………………………………………………………………… ۲۷

انتقادهای ارائه شده به نظریه رهایی از قید ……………………………………………. ۲۹

نظریه فعالیت……………………………………………………………………………………….. ۳۱

انتقادهای ارائه شده به نظریه فعالیت……………………………………………………… ۳۳

نظریه تضاد………………………………………………………………………………………… ۳۶

نظریه محیط اجتماعی ………………………………………………………………………….. ۳۵

سالمندی به عنوان یک فرهنگ فرعی ……………………………………………………… ۳۵

سالمندی به عنوان گروه اقلیت ……………………………………………………………… ۳۵

نظریه نقش …………………………………………………………………………………………. ۳۶

نظریه فرانوگرایی…………………………………………………………………………………. ۳۶

نظریه‌های روانشناختی…………………………………………………………………………. ۳۷

نظریه پیوستگی……………………………………………………………………………………. ۳۷

نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون ……………………………………………………. ۳۷

بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………….. ۳۹

مدل نظری تحقیق ………………………………………………………………………………… ۴۲

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

…………………………………………………………………………………………………………..

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… ۴۴

روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………. ۴۴

نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ابزار سنجش ………………………………………………. ۴۵

تعریف مفاهیم پژوهش ………………………………………………………………………… ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

توصیف داده‌ها……………………………………………………………………………………. ۵۳

تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………. ۵۳

بخش اول نتایج توصیفی پژوهش ………………………………………………………….. ۵۴

بخش دوم نتایج استنباطی پژوهش ………………………………………………………… ۷۵

نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………….. ۸۰

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آزمون فرضیات ………………………………… ۸۳

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. ۸۸

ضمائم ………………………………………………………………………………………………. ۹۱

 

فهرست جداول

جدول ۱- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت………………….. ۵۴

جدول ۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن ……………………… ۵۵

جدول ۳- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد افراد خانواده…. ۵۶

جدول ۴- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل ………… ۵۷

جدول ۵- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایگاه شغلی…………… ۵۸

جدول ۶- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات ……. ۵۹

جدول۷- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد…………… ۶۰

جدول۸- توزیع فراوانی سوال ۸ پرسشنامه …………………………………………… ۶۱

جدول۹- توزیع فراوانی سوال ۹ پرسشنامه …………………………………………… ۶۲

جدول۱۰- توزیع فراوانی سوال ۱۰ پرسشنامه ……………………………………….. ۶۳

جدول۱۱- توزیع فراوانی سوال ۱۱ پرسشنامه ……………………………………….. ۶۴

جدول۱۲- توزیع فراوانی سوال ۱۲ پرسشنامه ……………………………………….. ۶۵

جدول۱۳- توزیع فراوانی سوال ۱۳ پرسشنامه ……………………………………….. ۶۶

جدول۱۴- توزیع فراوانی سوال ۱۴ پرسشنامه………………………………………… ۶۷

جدول۱۵- توزیع فراوانی سوال ۱۵ پرسشنامه ……………………………………….. ۶۸

جدول۱۶- توزیع فراوانی سوال ۱۶ پرسشنامه………………………………………… ۶۹

جدول۱۷- توزیع فراوانی سوال ۱۷ پرسشنامه ……………………………………….. ۷۰

جدول۱۸- توزیع فراوانی سوال ۱۸ پرسشنامه ……………………………………….. ۷۱

جدول۱۹- توزیع فراوانی سوال ۱۹ پرسشنامه ……………………………………….. ۷۲

جدول۲۰- توزیع فراوانی سوال ۲۰ پرسشنامه ……………………………………….. ۷۳

جدول ۲۱- توزیع فراوانی سوال ۲۱ پرسشنامه ……………………………………… ۷۳

جدول ۲۲- توزیع فراوانی سوال ۲۲ پرسشنامه ……………………………………… ۷۴

جدول۱- آزمون استنباطی فرضیه اول ………………………………………………….. ۷۵

جدول۲- آزمون استنباطی فرضیه دوم …………………………………………………. ۷۶

جدول۳- آزمون استنباطی فرضیه سوم ………………………………………………… ۷۷

جدول۴- آزمون استنباطی فرضیه چهارم ……………………………………………… ۷۸

جدول۵- آزمون استنباطی فرضیه پنجم………………………………………………….. ۷۹

منابع و ماخذ:

 ۱- آبراکمبلی، نیکلاس و همکاران (۱۳۷۰) فرهنگ جامعه شناسی، مترجم: حسن، پویان، تهران.

۲- احمدی روزبهانی، نوید (۱۳٫۸۱). آلزایمر را فراموش نکنیم- تهران سال دوم- شماره ۱۴۱٫

۳- احمدی، سیروس (۱۳۷۸) جامعه‌شناسی و سالخوردگی. مجموعه مقالات نخستین همایش سالمندی (جلد دوم)، تهران گروه بانوان نیکوکار.

۴- استوارنت، مارتا؛ واندن بوس، گری‌آر (۱۳۷۳)، روانشناس سالمندی، مترجم: ندا رحیمی، سیامک انتشارات آستان قدس رضوی.

۵- انجمن خیریه حمایت از بیماران آلزایمر، بروشور آلزایمر را بهتر بشناسیم، ۱۳۸۴٫

۶- بشارت، سیما؛ رمضان‌پور، سوره(۱۳۸۰)، آلزایمر، چاپ اول، مرکز بهداشت استان گلستان.

۷- پورتر، شمیر، ۱۳۸۳، بیماری آلزایمر، ترجمه محسن ارجمند- انجمن آلزایمر ایران.

۸- توسلی، غلامعباس (۱۳۷۵)، جامعه‌شناسی کار و شغل، تهران، انتشارات سمت.

۹- جنیفرهی، بیماری آلزایمر، (۱۳۸۴)، ترجمه سیاره، امیری، انجمن آلزایمر ایران.

۱۰- حیدرنیا، محسن، ۱۳۷۸، پیران پیامبرانند، مجموعه مقالات نخستین همایش پدیده سالمندی در ایران (جلد دوم) تهران گروه بانوان نیکوکار.

۱۱- خرمی، فرهاد؛ رستگارپور، شیرین؛ آقایی دوست، مرجان (۱۳۷۸) عرضه بیمه هزینه مراقبت‌های بلندمدت سالمندی در ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش پدیده سالمندی، (جلد دوم)، تهران گروه بانوان نیکوکار.

۱۲- سام آرام، عزت الله (۱۳۷۹)، موقعیت سالمندان در خانواده، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی سالمندی در ایران- جلد دوم- تهران: گروه بانوان نیکوکار.

۱۳- سیام، شهره (۱۳۸۰)، وضعیت اقتصادی سالمندان، بهداشت جهان- سال چهاردهم.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آلزایمر , بیماری آلزایمر , سالمندان مبتلا به آلزایمر , مبتلا به آلزایمر , ویژگی های خانوادگی سالمندان ,
:: بازدید از این مطلب : 148
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

از آنجائی که ازدواج یک امر مسلم و حیاتی برای انسانها می باشد، بنابراین، بدون استثنا معلولین نیز حق ازدواج کردن را دارا می باشند.بنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۰ نمونه می باشد که تشکیل می شود از ۲۰ مرد و ۲۰ زن مجرد معلول، پژوهشگر برای بررسی پژوهش خود و فرضیه را ارائه می نماید.

۱-  بین نگرش زنان و مردان معلول در زمینه ایجاد ارتباط زناشوئی با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

۲-  نوع معلولیت افراد معلول در تمایل آنان به ازدواج با افراد عادی تاثیر دارد.

پس از تحقیق و بررسی در زمینه نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم که توسط پرسشنامه ای خود ساخته انجام شد، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین نگرش مردان و زنان معلول تفاوتی وجود ندارد زیرا با توجه به عدد بدست آمده از آزمون t غیر همتا و مقایسة آن با t جدول در سطح %۵ مشاهده می شود که t محاسبه کوچکتر از t جدول می باشد و در نتیجه فرضیه تحقیق رد و فرض صفر تائید می شود و همچنین نوع معلولیت نیز در نگرش آنان برای ازدواج هیچ گونه تاثیری ندارد زیرا معلولین مهمترین مانع را در امر ازدواج احساس حقارت و سربار بودن برای فرد عادی         می دانند.

-  اهمیت موضوع در پژوهش این است که:

با نگرش عمیق به پدیدة معلولیت روشن می گردد که این پدیده موجب محرومیت های گوناکونی می گردد و فشارهای مختلفی برای افراد معلول به وجود می آورد و از آنجائیکه معلولیت به عنوان یک پدیدة اجتماعی اجتناب ناپذیر است مسئولیت هایی را برای عموم و بویژه مسئولین به همراه دارد.این تحقیق می تواند روشن کننده دیدگاههای معلولین در زمینه ازدواج باشد و میزان تمایلات و یا عدم تمایل و بی رغبتی در رابطه با ازدواج با افراد سالم را در میان معلولین منعکس سازد و لذا این پژوهش از آن جهت که در شناسایی و فهرست بندی مسائل اساسی تشکیل دهنده، زیر ساز فکر معلولین در مورد ازدواج و خواستگاه های فکری و عاطفی آنها تلاش می کند، دارای اهمیت ویژه است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
چکیده
۱- مقدمه
۲- بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن
۳- اهمیت موضوع در پژوهش
۴- هدف پژوهش

۵- سئوال های پژوهش
۶- فرضیه پژوهش
۷- متغیرهای پژوهش
۸- تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم :گستره نظری پژوهش
تاریخچه معلولیت(از گذشته تا کنون)
انواع معلولیت
ناشنوایی
گروه بندی معلولین جسمی
انواع فلج مغزی
مشکلات روانی – اجتماعی معلولین
خدمات توانبخشی برای معلولین
مناسب سازی شهری برای معلولین
ازدواج و کارکردهای ان
معلولیت و ازدواج

فصل سوم : روش پژوهش
۱-۳ جامعه آماری
۲-۳ نمونه و روش نمونه گیری
۳-۳ شیوه جمع آوری اطلاعات
۴-۳ ابزار اندازه گیری

فصل چهارم : روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری
روش آماری
تحلیل آماری

فصل پنجم : بحث و بررسی و تفسیر نتایج
نتیجه گیری نهایی
محدودیت ها
پیشنهادها
منابع

منابع :

اسلامی نصب ، علی (۱۳۷۲) . روان شناسی جانبازی و معلولیت . انتشارات صفی علیشاه .

حلم سرشت ، پریوش و دل پیشه ، اسماعیل (۱۳۷۱).توانبخشی و بهداشت معلولین . انتشارات چهر .

ساروخانی ، باقر (۱۳۷۵) . مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده . انتشارات سروش اصفهان .

شریفی ، حسن پاشا(۱۳۷۱). روشهای آماری در روان شناسی ، علوم تربیتی ، اجتماعی و … ( علوم رفتاری ) . انتشارات دانا .

صانعی ، صفدر (۱۳۴۹) . بهداشت ازدواج از نظر اسلام . انتشارات بهار .

کلدی ، محمد رضا (۱۳۷۵) و پایان نامه کارشناسی بررسی مشکلات زناشویی معلولین .

نامنی ، محمد رضا (۱۳۶۳) . سیری گذرا در آموزش و بهزیستی معلولین بینایی . تهران : چاپ رودکی .

هالاهان ، دنیل ، پی وکافمن ، جمیز ، ام (۱۳۷۳) . کودکان استثنایی . ترجمه جوادیان ، مجتبی . مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی .

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: ازدواج با افراد سالم , زنان مجرد معلوم , مردان مجزد معلوم ,
:: بازدید از این مطلب : 141
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیدة تحقیق:
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت انجام گرفت. به این صورت که تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بک مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته‎های پیشین بخصوص در خارج از کشور) یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر در این مقطع می‎باشند.
همچنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎های مستقل با درجة آزادی ۳۸=‎d.f و در سطح آلفای ‎(۵/۰ =  ) جهت بررسی فرضیه یک سویه که «میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی‎دار بین میزان افسردگی دو گروه می‎باشد.

مقدمه:
افسردگی متداولترین بیماری بین اختلالات روانپزشکی به شمار می‎رود، به طوری که درصد بالایی از کلیه بیماران بستری در بیمارستان‎ها را این نوع بیماری تشکیل می‎دهند،‌ هر روز،‌در مراکز درمانی دنیا، میلون‎ها نفر بوسیله متخصصان امر به عنوان مراجع افسرده تشخیص داده می‎شوند. همه افراد در مرحله‎ای از زندگی دچار افسردگی می‎شوند و به عبارتی۲۵% افراد و یا شاید تعداد بیشتری از مردم عادی، حداقل یک بال در زندگی دچار افسردگی شده‎اند درصد زیادی از افراد هر جامعه، در شرایط زمانی خاص، به علت انواع استرس‎ها، روابط میان فردی ناسالم و آسیب‎پذیر، انواع فقدان‎ها، مشکلات و درگیری‎های خانوادگی یا زناشویی تنهایی، درگیری اجتماعی یا شغلی، طلاق و جدایی، قرار گرفتن در تضادهای درونی و همین‎طور اجتماعی، نداشتن حمایت‎های اجتماعی، رشد ناسالم دوران کودکی، بهداشت روانی نازل در جامعه، بغرنجی شرایط زندگی، صنعتی شدن و بسیاری عوامل دیگر ممکن است دچار افسردگی شوند (ترجمه شمس، ۱۳۷۹).
افسردگی در همه افراد جامعه،‌ثروتمند و فقیر،‌ نوجوان، جوان و پیر، زن و مرد، متأهل و مجرد دیده شده است. اما بعضی از افراد بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به افسردگی هستند. شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان گزارش شده است. همچنین بیماری از متخصصان بالینی معتقدند که افسردگی در افراد میانسال، نوجوان، کودکان و حتی خردسالان به طور یکسان شایع است هرچند نشانه‎های مرضی در گروه‎های مختلف سنی متفاوت است (آزاد، ۱۳۷۸).
بیان مسأله:
مسائل و مشکلات عاطفی، امروزه در جهان شیوع و گسترش زیادی پیدا کرده است و بسیاری از افراد از مشکلات و بیماری‎هاو اختلالات عاطفی رنج می‎برند. این مسائل و مشکلات نه تنها افراد را زیر پوشش قرار می‎دهند بلکه به تبع فرد، جامعه را هم در برگرفته و دچار اختلالات و معضلات بسیاری می‎نمایند و عواقب و تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی زیادی را به دنبال خود می‎کشند بررسی مشکلات عاطفی به اشکال مختلف در مدارس، دانشگاه‎ها و مراکز علمی از دیرباز مورد توجه بوده است. یکی از روشهای بررسی مشکلات روانی بررسی میزان افسردگی در افراد می‎باشد، مسئله تحقیق حاضر به بررسی میزان افسردگی در دانش‎آموزان و نیز مقایسه آن در دو جنس با یکدیگر در سطح شهرستان کوهدشت می‎پردازد.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
چکیده تحقیق
فصل اول
«طرح تحقیق»
- مقدمه
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- اهداف تحقیق
- سؤالات و فرضیات تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش و حجم نمونه
- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم
«پیشینه تحقیق»

عنوان     صفحه
- مبانی نظری
- تعریف افسردگی
- علایم افسردگی
- دیدگاه‎ها و مکاتب مرتبط با افسردگی
- پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
الف: پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
ب: پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
فصل سوم
«روش تحقیق»
- روش تحقیق
- روش آماری
- متغیرهای تحقیق
- جامعه تحقیق
- حجم نمونه

عنوان     صفحه
- ویژگی‎های نمونه
- ابزار سنجش
- اعتبار و روایی ابزار سنجش
- روش جمع‎آوری اطلاعات
- ابزار اندازه‎گیری

فصل چهارم
«‌تجزیه و تحلیل داده‎ها و اطلاعات»
- آزمون فرضیه
- جداول آماری
فصل پنجم
«بررسی و نتیجه‎گیری»
- نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق
- محدودیت‎های تحقیق

عنوان     صفحه
- میزان همبستگی بین یافته‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی
- پیشنهادات
- منابع
- ضمائم

منابع:
۱- شاملو، سعید، آسیب‎شناسی روانی، انتشارات چهر، ۱۳۶۴
۲- آزاد، حسین، آسیب‎شناسی روانی،‌ انتشارات بعثت، ۱۳۷۸
۳- روزنهان، دیوید، ال‎- سلیگمن، مارتین.ای.پی، آسیب‎شناسی روانی،‌ ترجمه سید محمدی، یحیی، جلد دوم، انتشارات ارسباران، ۱۳۷۹
۴- فلک، فردریک، افسردگی واکنش یا بیماری، ترجمه پورافکاری، نصرت‎الله، انتشارات آزاد، ۱۳۷۱
۵- کراز، ژاک، بیماریهای روانی، ترجمه منصور، محمود ‎- دادستان، پریرخ، انتشارات رشد، ۱۳۸۱
۶- انجمن پزشکی آمریکا، راهنمای عملی درمان افسردگی، ترجمة گنجی، مهدی، نشر ویرایش، ۱۳۸۱
۷- بلاک برن، ایوی ام، مقابله با افسردگی، ترجمه شمس گیتی، انتشارات رشد، ۱۳۸۰
۸- اخوت، ولی‎الله، احمد جلیلی، افسردگی، انتشارات رز، چاپ اول، ۱۳۶۲
۹- پورافکاری، نصرت‎الله، خلاصه روانپزشکی، جلد دوم، انتشارات ذوقی، ۱۳۷۱
۱۰- دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد، ۱۳۸۲
۱۱- دلاور،‌ علی، روش تحقیق در روان‎شناسی و علوم تربیتی،‌ انتشارات ویرایش، ۱۳۸۳
۱۲- ژاک، کزاز، ترجمه محمود منصور و پریرخ دادستان، بیماریهای روانی، انتشارات رشد، ۱۳۸۱
۱۳- فردریک، فلک، ترجمه نصرت‎الله پورافکاری، افسردگی واکنش یا بیماری، انتشارات آزاد، ۱۳۷۱
۱۴- پایان‎نامه، جعفری، یونس، بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش‎آموزان دختر و پسر سال چهارم متوسطه شهری و روستایی منطقه سلطانیه، ۱۳۷۲
۱۵- پایان‎نامه، قاسمی، احمد، بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین فرزندان شاهد و غیرشاهد در شهر بوشهر، ۱۳۷۵
۱۶- پایان‎نامه، زرانی،‌ حسن، بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر دبیرستانهای نظام جدید، ۱۳۷۷
۱۷- پایان‎نامه، ‌قاسمی، مژگان، برسری و مقایسه میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه استان فارس، ۱۲۷۳

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افسردگی دانش آموزان , افسردگی دختر و پسر , افسردگی در بین دانش آموزان , میزان افسردگی , میزان افسردگی در دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 193
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیدة تحقیق:
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت انجام گرفت. به این صورت که تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بک مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته‎های پیشین بخصوص در خارج از کشور) یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر در این مقطع می‎باشند.
همچنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎های مستقل با درجة آزادی ۳۸=‎d.f و در سطح آلفای ‎(۵/۰ =  ) جهت بررسی فرضیه یک سویه که «میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی‎دار بین میزان افسردگی دو گروه می‎باشد.

مقدمه:
افسردگی متداولترین بیماری بین اختلالات روانپزشکی به شمار می‎رود، به طوری که درصد بالایی از کلیه بیماران بستری در بیمارستان‎ها را این نوع بیماری تشکیل می‎دهند،‌ هر روز،‌در مراکز درمانی دنیا، میلون‎ها نفر بوسیله متخصصان امر به عنوان مراجع افسرده تشخیص داده می‎شوند. همه افراد در مرحله‎ای از زندگی دچار افسردگی می‎شوند و به عبارتی۲۵% افراد و یا شاید تعداد بیشتری از مردم عادی، حداقل یک بال در زندگی دچار افسردگی شده‎اند درصد زیادی از افراد هر جامعه، در شرایط زمانی خاص، به علت انواع استرس‎ها، روابط میان فردی ناسالم و آسیب‎پذیر، انواع فقدان‎ها، مشکلات و درگیری‎های خانوادگی یا زناشویی تنهایی، درگیری اجتماعی یا شغلی، طلاق و جدایی، قرار گرفتن در تضادهای درونی و همین‎طور اجتماعی، نداشتن حمایت‎های اجتماعی، رشد ناسالم دوران کودکی، بهداشت روانی نازل در جامعه، بغرنجی شرایط زندگی، صنعتی شدن و بسیاری عوامل دیگر ممکن است دچار افسردگی شوند (ترجمه شمس، ۱۳۷۹).
افسردگی در همه افراد جامعه،‌ثروتمند و فقیر،‌ نوجوان، جوان و پیر، زن و مرد، متأهل و مجرد دیده شده است. اما بعضی از افراد بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به افسردگی هستند. شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان گزارش شده است. همچنین بیماری از متخصصان بالینی معتقدند که افسردگی در افراد میانسال، نوجوان، کودکان و حتی خردسالان به طور یکسان شایع است هرچند نشانه‎های مرضی در گروه‎های مختلف سنی متفاوت است (آزاد، ۱۳۷۸).
بیان مسأله:
مسائل و مشکلات عاطفی، امروزه در جهان شیوع و گسترش زیادی پیدا کرده است و بسیاری از افراد از مشکلات و بیماری‎هاو اختلالات عاطفی رنج می‎برند. این مسائل و مشکلات نه تنها افراد را زیر پوشش قرار می‎دهند بلکه به تبع فرد، جامعه را هم در برگرفته و دچار اختلالات و معضلات بسیاری می‎نمایند و عواقب و تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی زیادی را به دنبال خود می‎کشند بررسی مشکلات عاطفی به اشکال مختلف در مدارس، دانشگاه‎ها و مراکز علمی از دیرباز مورد توجه بوده است. یکی از روشهای بررسی مشکلات روانی بررسی میزان افسردگی در افراد می‎باشد، مسئله تحقیق حاضر به بررسی میزان افسردگی در دانش‎آموزان و نیز مقایسه آن در دو جنس با یکدیگر در سطح شهرستان کوهدشت می‎پردازد.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
چکیده تحقیق
فصل اول
«طرح تحقیق»
- مقدمه
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- اهداف تحقیق
- سؤالات و فرضیات تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش و حجم نمونه
- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم
«پیشینه تحقیق»

عنوان     صفحه
- مبانی نظری
- تعریف افسردگی
- علایم افسردگی
- دیدگاه‎ها و مکاتب مرتبط با افسردگی
- پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
الف: پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
ب: پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
فصل سوم
«روش تحقیق»
- روش تحقیق
- روش آماری
- متغیرهای تحقیق
- جامعه تحقیق
- حجم نمونه

عنوان     صفحه
- ویژگی‎های نمونه
- ابزار سنجش
- اعتبار و روایی ابزار سنجش
- روش جمع‎آوری اطلاعات
- ابزار اندازه‎گیری

فصل چهارم
«‌تجزیه و تحلیل داده‎ها و اطلاعات»
- آزمون فرضیه
- جداول آماری
فصل پنجم
«بررسی و نتیجه‎گیری»
- نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق
- محدودیت‎های تحقیق

عنوان     صفحه
- میزان همبستگی بین یافته‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی
- پیشنهادات
- منابع
- ضمائم

منابع:
۱- شاملو، سعید، آسیب‎شناسی روانی، انتشارات چهر، ۱۳۶۴
۲- آزاد، حسین، آسیب‎شناسی روانی،‌ انتشارات بعثت، ۱۳۷۸
۳- روزنهان، دیوید، ال‎- سلیگمن، مارتین.ای.پی، آسیب‎شناسی روانی،‌ ترجمه سید محمدی، یحیی، جلد دوم، انتشارات ارسباران، ۱۳۷۹
۴- فلک، فردریک، افسردگی واکنش یا بیماری، ترجمه پورافکاری، نصرت‎الله، انتشارات آزاد، ۱۳۷۱
۵- کراز، ژاک، بیماریهای روانی، ترجمه منصور، محمود ‎- دادستان، پریرخ، انتشارات رشد، ۱۳۸۱
۶- انجمن پزشکی آمریکا، راهنمای عملی درمان افسردگی، ترجمة گنجی، مهدی، نشر ویرایش، ۱۳۸۱
۷- بلاک برن، ایوی ام، مقابله با افسردگی، ترجمه شمس گیتی، انتشارات رشد، ۱۳۸۰
۸- اخوت، ولی‎الله، احمد جلیلی، افسردگی، انتشارات رز، چاپ اول، ۱۳۶۲
۹- پورافکاری، نصرت‎الله، خلاصه روانپزشکی، جلد دوم، انتشارات ذوقی، ۱۳۷۱
۱۰- دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد، ۱۳۸۲
۱۱- دلاور،‌ علی، روش تحقیق در روان‎شناسی و علوم تربیتی،‌ انتشارات ویرایش، ۱۳۸۳
۱۲- ژاک، کزاز، ترجمه محمود منصور و پریرخ دادستان، بیماریهای روانی، انتشارات رشد، ۱۳۸۱
۱۳- فردریک، فلک، ترجمه نصرت‎الله پورافکاری، افسردگی واکنش یا بیماری، انتشارات آزاد، ۱۳۷۱
۱۴- پایان‎نامه، جعفری، یونس، بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش‎آموزان دختر و پسر سال چهارم متوسطه شهری و روستایی منطقه سلطانیه، ۱۳۷۲
۱۵- پایان‎نامه، قاسمی، احمد، بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین فرزندان شاهد و غیرشاهد در شهر بوشهر، ۱۳۷۵
۱۶- پایان‎نامه، زرانی،‌ حسن، بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر دبیرستانهای نظام جدید، ۱۳۷۷
۱۷- پایان‎نامه، ‌قاسمی، مژگان، برسری و مقایسه میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه استان فارس، ۱۲۷۳

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افسردگی دانش آموزان , افسردگی دختر و پسر , افسردگی در بین دانش آموزان , میزان افسردگی , میزان افسردگی در دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 155
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن۱۶-۱۴سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از کلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی۸۴-۸۳ انجام گرفته است ۰

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب  آر۰بی۰کتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفکیک  دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اندودانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج  مجدد نکرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد که پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینکه فرض کلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند وآنهایی که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند تایید نشد۰ البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریکه میانگین اضطراب گروه اول کمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود۰  ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذکرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد۰  همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودکهاکثرا” باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

فصل اول

 بیان مسئله

مقدمه

        ازدواج مسئله مهمی است که بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا درکنار یکدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی که هر کدام تنها زندگی می کنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشارکت یکدیگر بسیاری از مشکلاتشان را که شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل کنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممکن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و کانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت که در روزگار پر کشمکش امروز ، شاید تنها جای امنی که می توان یافت محیط خانه و زندگی در کنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد که بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند

که تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند که باید بامشارکت یکدیگر این نقش راایفا کنند . حال اگر هر یک از آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند یا اینکه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت که دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا که فرزنان والدین خود را تنها تکیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممکن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و… داشته باشد که واکنش فرزندان در قبال هر کدام متفاوت است . آنها ممکن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند که آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشکل می شود چرا که باید در یک لحظه هم نقش پدر را بازی کندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بکشد.ااو باید تصمیم بگیرد که چگونه ازعهده وظایف خود برآید وکوچکترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی   می تواند تاثیرات عمیقی برکل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممکن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشارکت همسر جدید خود مشکلات رابهتر حل کند .  فرزندان در قبال این امر واکنش های متفاوتی خواهند داشت که البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

البته کیفیت تاثیر ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بیان نشده واحتیاج به بررسی وتحقیقات گسترده ای دارد .

باتوجه به میزان وتعداد زیاد خانواده های تک سرپرست و واکنش های اطرافیان و جامعه در قبال این مسئله به نظر می رسد بایستی ابعاد مختلف آن مور د بررسی قرار گیرد تا شاید نتایج این پژوهشها بتواند پشتوانه تصمیم زنان ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترین تصمیم ها و تامین بهترین  شرایط برای خود و فرزندانشان وهمچنین روشن شدن وظا یف ناپدری ونامادری در برابر فرزندان باشد .

بیان مسئله

        درنظام فرهنگی هر جامعه ،نها د خانواده نقش اساسی بر عهده دارد ،امروزه  بر خلاف آنچه درگذشت مرسوم بوده ، الگوی تازه ای از مشارکت زن و مرد درانجام امور خانه و تربیت فرزندان پدید آمده است که از آن جمله ،نقش پدر در رسیدگی به فرزندان و دقت در تربیت آنان است . تجربه تازه استفاده از ظر فیت فرزندان توسط پدران نشان داده است که کارکرد آموزشی خانواده دو چندان شده و تعامل والدین -کودکان معنای عمیق تری یافته است (فضائلی هاشمی،۱۳۸۱)

        بیشتر ما فکر می کنیم تاثیر گذ اری پدران بر فرزندان خود ،به شکلی مستقیم از طریق ارتباط رو در رو ی روزانه صورت می گیرد و با این تصور عده ای فکر می کنند که تاثیر پدران بر فرزندان کمتر از مادران است زیرا وقت کمتری را با بچه ها می گذرانند .اما چنین تصوری لزوما درست نیست ،پدرانی که به نحو مطلو بی در دسترند ،می توانند الگوی پشتکارو انگیزه موقیعت بیشترفرزند خود باشند ،فرصت مکرربرای مشاهده و پیروی از یک پدرشایسته به رشد توانائی آموزشی و حل مسئله فرزندان کمک می کند( فضائلی هاشمی، ۱۳۸۱)

فهرست  منا بع

۱)           آدامزو همکاران.(۱۳۷۰).  روانشناسی کودکان محروم ازپدر( ترجمه خسروباقری ومحمد عطاران).  انتشارات  تربیت.

۲)             بی نام .  (۱۳۷۹).   تربیت وهدایت فرزند در خانواده های تک سرپرست. گروه اجتماعی،

همشهری،  شماره ۲۳۳۴، ۱۷ بهمن.

۳)           بی نام. (۱۳۸۱).  نگا هی به مشکلات اقتصادی وعاطفی زنان سرپرست خانواده، گروه

اجتماعی ، همشهری ، شماره۲۸۳۲، ۱۵ شهریور.

۴)           بی نام . (۱۳۸۱).زنان سرپرست خانواده با انواع نگاههای تهدید وتحقیرآمیز جامعه مواجهند.

ایسنا،۳۰ دی.

۵) پارک، راس دی. (۱۳۸۱). پدری( ترجمه سعید فضائلی هاشمی). مشهد، انتشارات آستان قدی

      رضوی.

۶)   پرون وپرون.  (۱۳۷۶).  روانشناسی بالینی ( ترجمه پریرخ دادستان ومحمود منصور).

تهران،  انتشارات بعثت.

۷)  جلوه، شادی . (۱۳۶۷). آیا زن یا مرد می تواند در ازدواج دوم خوشبت بشود؟ . مجله خانواده ،شماره ۱۳۱،اول دی .

۸ ) غفاری ،مریم . (۱۳۸۱). چند نقشه بودن زنان سرپرست خانواده . همشهری ،شماره۲۸۲۴؛۷ شهریور

۹ )  فرجاد ،حسین. (۱۳۷۴). مشکلات و اختلالهای رفتار- روانی در خانواده . تهران،انتشارات بدر.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانش آموزان , اضطراب در دانش آموزان , دانش آموزان محروم از پدر , میزان اضطراب , میزان اضطراب دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 173
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی ۶۰ نفر از دانشجویان شاهد و ۶۰ نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده  از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.

۱-  نیاز فیزیولوژیست ۴۵/۰=t مشاهده شده درسطح ۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۲-  نیاز به امنیت ۹۲/۰=t مشاهده شده در سطح  ۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۳-  نباز به تعلق و وابستگی ۰۹/۱=t مشاهده شده در سطح۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۴-  نیاز به احترام ۳۸/۰=t مشاهه شده در سطح۱/۰  تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۵-  نیاز به تحقق خویشتن( خود شکوفایی) ۵۸/۳=t مشاهده شده در سطح ۱/۰ تفاوت معنی‌دار می‌باشد..

بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

مقدمه

یک خانواده که شامل زن وشوهر و اطفال است بطورکلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشکیل می‌دهد کودکان که ثمرة این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند که به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور کلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند. همچنین خانواده یکی از محیط‌های سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) برای رشد و تکوین شخصیت هر فرد می‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصیت و بروز اختلالات عاطفی دارد. بدون تردید در محیط خانواده است که کودک کم‌کم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئولیت و تفاهم را کسب می‌نماید. بنابراین روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند که خانواده شایسته‌ترین محیط‌ها برای تربیت کودک بویژه در سالهای اوائل زندگی است. در میان پیشرفتهای روز افزونی که روانشناسان و دوران پزشکی در طول یک ربع قرن گذشته داشته‌است، این حقیقت روز به روز روشنتر شده که کیفیت و مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای زندگی طفل در سلامت روحی آینده او اهمیت حیاتی دارد. همچنین بخش عظیمی از نیازهای کودک یا نوجوان توسط والدین مرتفع می‌شود که در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است.

بیان مسئله

به نظر می‌رسد که مسئله از دست دادن پدر می‌تواند در ارضا نیازهای عاطفی کودکان تأثیر داشته باشد. البته ممکن است شهادت در جبهه‌های جنگ در مقایسه با مرگ طبیعی پدر تأثیر یکسانی نداشته باشد. مسأله‌ای در تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه سطوح ارضای نیازهای اساسی مازلو در گروه از دانشجویان می‌باشد:

گروه اول: دانشجویانی که فرزندان شاهد هستند و در دانشگاه تربیت معلم حصارک مشغول به تحصیل هستند.

گروه دوم: دانشجویانی که در دانشگاه تربیت معلم حصارک مشغول به تحصیل هستند ولی دارای پدر می‌باشند.

در این تحقیق سعی بر آن است که مشخص شود آزمودنیهای هر گروه در کدامیک از سطوح سلسله مراتب نیازهای اساسی مازلو قرار دارند. همچنین نیازهای آنان تا چه حدی ارضا شده است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                           صفحه
تشکرو قدردانی                                                                           الف
فهرست مطالب                                                                           ب
فهرست جداول                                                                             پ
ت
چکیده تحقیق                                                                                 ۰
فصل اول:  طرح تحقیق                                                                               د
۱
بیان ۳
تعریف موضوع تحقیق                                                                         ۴
هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق                                                                ۶
فرضیه‌های تحقیق                                                                               ۷
اهمیت موضوع تحقیق                                                                          ۸
روش انجام تحقیق                                                                               ۹
محدودیتهای تحقیق                                                                             ۹
پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است.                                             ۱۰
فصل دوم:  سابقه موضوع تحقیق
پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده                           ۱۱
سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو                            ۱۳
خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم                        ۲۱
فصل سوم: روش تحقیق                                                                          ۲۴
نوع ۲۴
روش ۲۴
متغیرهای تحقیق                                                                               ۲۴
جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  ۲۴
ابزار ۲۴
شیوه نمره‌گذاری                                                                               ۲۵
اعتبار روایی پرسشنامه                                                                      ۲۵
روش نمونه‌گیری                                                                              ۲۵
ویژگیهای نمونه                                                                                ۲۵
روش جمع‌آوری اطلاعات                                                                   ۲۶
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها                          ۲۶
فصل پنجم: نتبجه گیری
۳۷
محدودیتهای تحقیق                                                                           ۳۷
میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف                                                        ۳۸
۳۸
فهرست ۳۹
۴۰

فهرست جداول

شماره جدول                               عنوان                                              صفحه
۱      محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی۲۷
۲       محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی                                             ۲۹
۳    محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                ۳۱
۴    محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی                                         ۳۳
۵     محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                       ۳۵

فهرست منابع :

۱-  آدامز. ج. روانشناسی کودکان محروم از پدر ترجمه باقری و عطاران(۱۳۶۹) انتشارات دانشگاه تهران.

۲- شیولسون. ریچارد. استدلال آماری در علوم رفتاری جلد ۲ ترجمه دکتر کیامنش(۱۳۶۶) انتشارات جهاددانشگاهی

۳-  شعاری نژاد، علی اکبر، فرهنگ علوم رفتاری(۱۳۶۴). انتشارات امیرکبیر.

۴-  مزلو. ابراهام. اچ. روانشناسی شخصیت سالم ترجمه رویگریان(۱۳۶۷) انتشارات هدف

۵-  مزلو. ابراهام. اچ. انگیزش و شخصیت ترجمه رضوانی(۱۳۶۷) انتشارات آستان قدس رضوی

۶-  نادری عزت الله، سیف نراقی، مریم، روشهای تحقیق(۱۳۶۸) انتشارات بدر

۷-  هادفیلد.ج.آ. روش شناسی کودک و بالغ ترجمه مشفق همدانی(۱۳۶۴) انتشارات صفی‌‌علیشاه

۸-  میلانی فرد ، بهروز. روانشناسی کودک و نوجوان استثنایی(۱۳۷۰) انتشارات قومس

۹-  ثنایی، باقر، روان درمانی و مشاهده گروهی(۱۳۷۹) انتشارات چهر

۱۰-         آزاد، حسین ، روانشناسی مرضی کودک(۱۳۶۸) انتشارات رضوی

۱۱-         شولستن. دون. روانشناسی کمال ترجمه گیتی‌خوشدل(۱۳۶۹) انتشارات نشر نو

۱۲-    مهران. محمدرضا. بررسی و مقایسه افسردگی دانشجویان یتیم و دانشجویان عادی(۱۳۷۱) استاد راهنما دکترآزاد. حسین. دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نیازهای اساسی مازلو , نیازهای مازلو بین دانشجویان , سطح نیازهای اساسی ,
:: بازدید از این مطلب : 142
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی ۶۰ نفر از دانشجویان شاهد و ۶۰ نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده  از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.

۱-  نیاز فیزیولوژیست ۴۵/۰=t مشاهده شده درسطح ۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۲-  نیاز به امنیت ۹۲/۰=t مشاهده شده در سطح  ۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۳-  نباز به تعلق و وابستگی ۰۹/۱=t مشاهده شده در سطح۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۴-  نیاز به احترام ۳۸/۰=t مشاهه شده در سطح۱/۰  تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۵-  نیاز به تحقق خویشتن( خود شکوفایی) ۵۸/۳=t مشاهده شده در سطح ۱/۰ تفاوت معنی‌دار می‌باشد..

بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

مقدمه

یک خانواده که شامل زن وشوهر و اطفال است بطورکلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشکیل می‌دهد کودکان که ثمرة این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند که به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور کلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند. همچنین خانواده یکی از محیط‌های سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) برای رشد و تکوین شخصیت هر فرد می‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصیت و بروز اختلالات عاطفی دارد. بدون تردید در محیط خانواده است که کودک کم‌کم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئولیت و تفاهم را کسب می‌نماید. بنابراین روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند که خانواده شایسته‌ترین محیط‌ها برای تربیت کودک بویژه در سالهای اوائل زندگی است. در میان پیشرفتهای روز افزونی که روانشناسان و دوران پزشکی در طول یک ربع قرن گذشته داشته‌است، این حقیقت روز به روز روشنتر شده که کیفیت و مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای زندگی طفل در سلامت روحی آینده او اهمیت حیاتی دارد. همچنین بخش عظیمی از نیازهای کودک یا نوجوان توسط والدین مرتفع می‌شود که در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است.

بیان مسئله

به نظر می‌رسد که مسئله از دست دادن پدر می‌تواند در ارضا نیازهای عاطفی کودکان تأثیر داشته باشد. البته ممکن است شهادت در جبهه‌های جنگ در مقایسه با مرگ طبیعی پدر تأثیر یکسانی نداشته باشد. مسأله‌ای در تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه سطوح ارضای نیازهای اساسی مازلو در گروه از دانشجویان می‌باشد:

گروه اول: دانشجویانی که فرزندان شاهد هستند و در دانشگاه تربیت معلم حصارک مشغول به تحصیل هستند.

گروه دوم: دانشجویانی که در دانشگاه تربیت معلم حصارک مشغول به تحصیل هستند ولی دارای پدر می‌باشند.

در این تحقیق سعی بر آن است که مشخص شود آزمودنیهای هر گروه در کدامیک از سطوح سلسله مراتب نیازهای اساسی مازلو قرار دارند. همچنین نیازهای آنان تا چه حدی ارضا شده است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                           صفحه
تشکرو قدردانی                                                                           الف
فهرست مطالب                                                                           ب
فهرست جداول                                                                             پ
ت
چکیده تحقیق                                                                                 ۰
فصل اول:  طرح تحقیق                                                                               د
۱
بیان ۳
تعریف موضوع تحقیق                                                                         ۴
هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق                                                                ۶
فرضیه‌های تحقیق                                                                               ۷
اهمیت موضوع تحقیق                                                                          ۸
روش انجام تحقیق                                                                               ۹
محدودیتهای تحقیق                                                                             ۹
پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است.                                             ۱۰
فصل دوم:  سابقه موضوع تحقیق
پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده                           ۱۱
سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو                            ۱۳
خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم                        ۲۱
فصل سوم: روش تحقیق                                                                          ۲۴
نوع ۲۴
روش ۲۴
متغیرهای تحقیق                                                                               ۲۴
جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  ۲۴
ابزار ۲۴
شیوه نمره‌گذاری                                                                               ۲۵
اعتبار روایی پرسشنامه                                                                      ۲۵
روش نمونه‌گیری                                                                              ۲۵
ویژگیهای نمونه                                                                                ۲۵
روش جمع‌آوری اطلاعات                                                                   ۲۶
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها                          ۲۶
فصل پنجم: نتبجه گیری
۳۷
محدودیتهای تحقیق                                                                           ۳۷
میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف                                                        ۳۸
۳۸
فهرست ۳۹
۴۰

فهرست جداول

شماره جدول                               عنوان                                              صفحه
۱      محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی۲۷
۲       محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی                                             ۲۹
۳    محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                ۳۱
۴    محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی                                         ۳۳
۵     محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                       ۳۵

فهرست منابع :

۱-  آدامز. ج. روانشناسی کودکان محروم از پدر ترجمه باقری و عطاران(۱۳۶۹) انتشارات دانشگاه تهران.

۲- شیولسون. ریچارد. استدلال آماری در علوم رفتاری جلد ۲ ترجمه دکتر کیامنش(۱۳۶۶) انتشارات جهاددانشگاهی

۳-  شعاری نژاد، علی اکبر، فرهنگ علوم رفتاری(۱۳۶۴). انتشارات امیرکبیر.

۴-  مزلو. ابراهام. اچ. روانشناسی شخصیت سالم ترجمه رویگریان(۱۳۶۷) انتشارات هدف

۵-  مزلو. ابراهام. اچ. انگیزش و شخصیت ترجمه رضوانی(۱۳۶۷) انتشارات آستان قدس رضوی

۶-  نادری عزت الله، سیف نراقی، مریم، روشهای تحقیق(۱۳۶۸) انتشارات بدر

۷-  هادفیلد.ج.آ. روش شناسی کودک و بالغ ترجمه مشفق همدانی(۱۳۶۴) انتشارات صفی‌‌علیشاه

۸-  میلانی فرد ، بهروز. روانشناسی کودک و نوجوان استثنایی(۱۳۷۰) انتشارات قومس

۹-  ثنایی، باقر، روان درمانی و مشاهده گروهی(۱۳۷۹) انتشارات چهر

۱۰-         آزاد، حسین ، روانشناسی مرضی کودک(۱۳۶۸) انتشارات رضوی

۱۱-         شولستن. دون. روانشناسی کمال ترجمه گیتی‌خوشدل(۱۳۶۹) انتشارات نشر نو

۱۲-    مهران. محمدرضا. بررسی و مقایسه افسردگی دانشجویان یتیم و دانشجویان عادی(۱۳۷۱) استاد راهنما دکترآزاد. حسین. دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نیازهای اساسی مازلو , نیازهای مازلو بین دانشجویان , سطح نیازهای اساسی ,
:: بازدید از این مطلب : 145
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی ۶۰ نفر از دانشجویان شاهد و ۶۰ نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده  از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.

۱-  نیاز فیزیولوژیست ۴۵/۰=t مشاهده شده درسطح ۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۲-  نیاز به امنیت ۹۲/۰=t مشاهده شده در سطح  ۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۳-  نباز به تعلق و وابستگی ۰۹/۱=t مشاهده شده در سطح۱/۰   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۴-  نیاز به احترام ۳۸/۰=t مشاهه شده در سطح۱/۰  تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

۵-  نیاز به تحقق خویشتن( خود شکوفایی) ۵۸/۳=t مشاهده شده در سطح ۱/۰ تفاوت معنی‌دار می‌باشد..

بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

مقدمه

یک خانواده که شامل زن وشوهر و اطفال است بطورکلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشکیل می‌دهد کودکان که ثمرة این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند که به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور کلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند. همچنین خانواده یکی از محیط‌های سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) برای رشد و تکوین شخصیت هر فرد می‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصیت و بروز اختلالات عاطفی دارد. بدون تردید در محیط خانواده است که کودک کم‌کم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئولیت و تفاهم را کسب می‌نماید. بنابراین روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند که خانواده شایسته‌ترین محیط‌ها برای تربیت کودک بویژه در سالهای اوائل زندگی است. در میان پیشرفتهای روز افزونی که روانشناسان و دوران پزشکی در طول یک ربع قرن گذشته داشته‌است، این حقیقت روز به روز روشنتر شده که کیفیت و مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای زندگی طفل در سلامت روحی آینده او اهمیت حیاتی دارد. همچنین بخش عظیمی از نیازهای کودک یا نوجوان توسط والدین مرتفع می‌شود که در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است.

بیان مسئله

به نظر می‌رسد که مسئله از دست دادن پدر می‌تواند در ارضا نیازهای عاطفی کودکان تأثیر داشته باشد. البته ممکن است شهادت در جبهه‌های جنگ در مقایسه با مرگ طبیعی پدر تأثیر یکسانی نداشته باشد. مسأله‌ای در تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه سطوح ارضای نیازهای اساسی مازلو در گروه از دانشجویان می‌باشد:

گروه اول: دانشجویانی که فرزندان شاهد هستند و در دانشگاه تربیت معلم حصارک مشغول به تحصیل هستند.

گروه دوم: دانشجویانی که در دانشگاه تربیت معلم حصارک مشغول به تحصیل هستند ولی دارای پدر می‌باشند.

در این تحقیق سعی بر آن است که مشخص شود آزمودنیهای هر گروه در کدامیک از سطوح سلسله مراتب نیازهای اساسی مازلو قرار دارند. همچنین نیازهای آنان تا چه حدی ارضا شده است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                           صفحه
تشکرو قدردانی                                                                           الف
فهرست مطالب                                                                           ب
فهرست جداول                                                                             پ
ت
چکیده تحقیق                                                                                 ۰
فصل اول:  طرح تحقیق                                                                               د
۱
بیان ۳
تعریف موضوع تحقیق                                                                         ۴
هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق                                                                ۶
فرضیه‌های تحقیق                                                                               ۷
اهمیت موضوع تحقیق                                                                          ۸
روش انجام تحقیق                                                                               ۹
محدودیتهای تحقیق                                                                             ۹
پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است.                                             ۱۰
فصل دوم:  سابقه موضوع تحقیق
پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده                           ۱۱
سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو                            ۱۳
خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم                        ۲۱
فصل سوم: روش تحقیق                                                                          ۲۴
نوع ۲۴
روش ۲۴
متغیرهای تحقیق                                                                               ۲۴
جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  ۲۴
ابزار ۲۴
شیوه نمره‌گذاری                                                                               ۲۵
اعتبار روایی پرسشنامه                                                                      ۲۵
روش نمونه‌گیری                                                                              ۲۵
ویژگیهای نمونه                                                                                ۲۵
روش جمع‌آوری اطلاعات                                                                   ۲۶
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها                          ۲۶
فصل پنجم: نتبجه گیری
۳۷
محدودیتهای تحقیق                                                                           ۳۷
میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف                                                        ۳۸
۳۸
فهرست ۳۹
۴۰

فهرست جداول

شماره جدول                               عنوان                                              صفحه
۱      محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی۲۷
۲       محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی                                             ۲۹
۳    محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                ۳۱
۴    محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی                                         ۳۳
۵     محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                       ۳۵

فهرست منابع :

۱-  آدامز. ج. روانشناسی کودکان محروم از پدر ترجمه باقری و عطاران(۱۳۶۹) انتشارات دانشگاه تهران.

۲- شیولسون. ریچارد. استدلال آماری در علوم رفتاری جلد ۲ ترجمه دکتر کیامنش(۱۳۶۶) انتشارات جهاددانشگاهی

۳-  شعاری نژاد، علی اکبر، فرهنگ علوم رفتاری(۱۳۶۴). انتشارات امیرکبیر.

۴-  مزلو. ابراهام. اچ. روانشناسی شخصیت سالم ترجمه رویگریان(۱۳۶۷) انتشارات هدف

۵-  مزلو. ابراهام. اچ. انگیزش و شخصیت ترجمه رضوانی(۱۳۶۷) انتشارات آستان قدس رضوی

۶-  نادری عزت الله، سیف نراقی، مریم، روشهای تحقیق(۱۳۶۸) انتشارات بدر

۷-  هادفیلد.ج.آ. روش شناسی کودک و بالغ ترجمه مشفق همدانی(۱۳۶۴) انتشارات صفی‌‌علیشاه

۸-  میلانی فرد ، بهروز. روانشناسی کودک و نوجوان استثنایی(۱۳۷۰) انتشارات قومس

۹-  ثنایی، باقر، روان درمانی و مشاهده گروهی(۱۳۷۹) انتشارات چهر

۱۰-         آزاد، حسین ، روانشناسی مرضی کودک(۱۳۶۸) انتشارات رضوی

۱۱-         شولستن. دون. روانشناسی کمال ترجمه گیتی‌خوشدل(۱۳۶۹) انتشارات نشر نو

۱۲-    مهران. محمدرضا. بررسی و مقایسه افسردگی دانشجویان یتیم و دانشجویان عادی(۱۳۷۱) استاد راهنما دکترآزاد. حسین. دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سطح نيازهاي اساسي مازلو , سطح نیازهای اساسی , سطح نیازهای اساسی مازلو , نيازهاي اساسي , نیازهای مازلو بین دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهنمایی مشاور قرار داشته گروه دیگر از راهنمایی مشاوره بهره نداشته است.روش نمونه برداری این پژوهش بر پایه نمونه برداری چند مرحله انجام گرفته است.بدین صورت که از بین تعداد کل دبیرستانهای شهرستان ابهر ۵ دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب و سپس از بین دبیرستانهای انتخابی از هر دبیرستان یک کلاس تجربی، یک کلاس ریاضی و یک کلاس انسانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کلاس ۱۰ نفر به صورت انتخابی تعیین گردید که ۵ نفر متعلق به گروه A و ۵ نفر متعلق به گروه B می باشند.در مجموع تعداد کل دانش آموزان فارغ التحصیل مورد پژوهش ۱۵۰ نفر می باشند.نمرات دروسی اختصاصی دو گروه مورد مطالعه با استفاده از روش آزمون واریانس دو عاملی بدست آمده است.ابزار اندازه گیری این پژوهش عبارتست از پرونده های تحصیلی دانش آموزانی که توسط مشاوران تنظیم شده است.با مراجعه به پرونده تحصیلی گروه نمونه نمرات دروس اختصاصی استخراج شده و با استفاده از روش آزمون (T) گروههای مستقل دو گروه یعنی گروهی که با کمک مشاوره انتخاب رشته کرده اند و گروهی که شخصاً انتخاب رشته کرده اند با یکدیگر مقایسه شده اند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دانش آموزان در رشته تحصیلی علوم انسانی و علوم تجربی و ریاضی از لحاظ انتخاب رشته با کمک مشاور بیشترصورت میگیرد و در این سه رشته دانش آموزان رشته های ریاضی بیشتر از رشته های انسانی و تجربی با مشورت مشاور انتخاب رشته می کنند.

مقدمه

پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، برای اصلاح یا تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش فعالیتهای پراکنده و متعددی به همت مسئولان فرهنگی کشور و افراد صاحب نظر به صورت خودجوش آغاز شد و بالاخره در پایان سال ۱۳۶۴، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه پنجاه و نهمین جلسه خود، به پیشنهاد آموزش و پرورش، شورای تغییر بنیادی نظام اموزش و پرورش را مامور انجام بررسی های لازم و ارائه طرح بنیادی نظام آموزش و پرورش ایراد کرد(کلیات نظام جدید۱۳۷۳).

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه

هدف تحقیق

فرضیه تحقیق

فصل دوم : «بررسی پیشینة پژوهش»

بررسی پیشینة تحقیق

شکل گیری مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش

مبانی نظری

الف – هوش آزمایی

ب – عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی

ج – هوش و پیشرفت تحصیلی

ملاکهای هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

آزمونهای استاندارد (ابزاری برای کار

مشاوران)

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه

جدول ۱- توزیع فراوانی دانش آموزان در کلاسهای انتخابی

ابزار پژوهش

اعتبار و روایی ابزار سنجش

روش گردآری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : یافته های پژوهش

یافته های پژوهش

تحلیل داده ها

جدول ۱- جدول توصیفی دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش به تفکیک نوع انتخاب و نمودار توصیفی دانش آموزان شرکت کننده.

انتخاب

جدول شمارة ۱- ۴

جدول ۲- ۴ جدول توصیفی تعداد دانش اموزان شرکت کننده در پژوهش به تفکیک رشته و نمودار توصیفی

رشته

جدول شمارة ۲-۴

جدول ۳-۴

جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه انتخاب رشته در هر سه گروه علوم انسانی و تجربی و ریاضی با کمک مشاور و بدون کمک مشاور از روش آماری واریانس هر عاملی استفاده گردیده که نتایج آن در جدول آورده شده است:

جدول ۴-۴ نتایج

فصل پنجم: نتایچ پژوهش

بحث نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها

ضمائم

نمرات خام آزمودنیها برای سه گروه ادبیات – تجربی و ریاضی

گروه دوم علوم تجربی

گروه سوم علوم ریاضی

گروه اول

کمک مشاور علوم انسانی

گروه دوم

کمک مشاور علوم تجربی

گروه سوم

کمک مشاور علوم ریاضی

منابع

منابع

اتکینسون ، ل . ریتا و همکاران ( ۱۳۶۸) . زمینه روان شناسی . جلد ۱ ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران . چاپ اول . تران – انتشارات رشد .

امیر خیابانی ، غلامعلی (۱۳۷۳) . بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی . دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کارشناسی ارشد تهران . رساله فوق لیسانس . به راهنمایی افروز ، غلامعلی .

دادار ، احمد رضا (۱۳۷۶) . ارتباط بین نمرات ماتریسهای پیشرونده ریون و نمرات امتحانات کتبی دانش آموزان دختر و پسر پاسه های سون تا پنجم دبستانهای بهبهان . رساله فوق لیسانس به راهنمایی حقیقی ، جمال .

سیف ، علی اکبر (۱۳۷۲) . روان شناسی پرورشی . چاپ سوم . تهران. انتشارات آگاه .

عظیمی ، سید جعفر (۱۳۷۴) . مقایسه میزان رضایت از رشته تحصیلی دانش آموزانی که با توصیه مشاور انتخاب کرده اند با گروهی که بدون کمک مشاور انتخاب رشته کرده اند . دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج . رساله فوق لیسانس به راهنمایی رحیمی نژاد .

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی نقش مشاوره , مشاوره تحصیلی , مشاوره تحصیلی دانش آموزان , نقش مشاوره , پیشرفت تحصیلی , پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 156
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:
اوقات فراغت را میتوان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشردانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود،برای عالمان دقایق تعمق و تفکر، برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز اوقات این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.
با اینکه انسان از همان دوران اولیه حضورش در کره عرض۱ برای تأمین مایحتاج خود به ستیز برخاست نوعی اشتغال در زندگی روزمره اش ظاهر شد اما طبیعت این اشتغال و همینطور میزان پرداختن به این اشتغال به شکلی بوده است که می توان اظهار نمود نه تنها موجب خستگی، افسردگی و دلزدگی وی نمی شود که بعضاً خود نوعی تفریح بوده است.در این دوران نیز به لحاظ ویژگی های کارو اشتغال هنوز نمی توان از فراغت به مفهومی که امروز از آن مقصود است سخن گفت زیرا کشاورزی خود کارفرما و صاحب کار خویش بوده لذا با میل و رغبت به کار می پرداخت در تمدن و یونان قدیم داستانهای فیالی و موهوم جشنهای سالانه و ماهانه انواع ورزشهای پهلوانی بازی های المپیک و نمایش نامه های تئاتر موسیقی و شعر وجود داشت.در امپراطوری روم نیز با صورتازه ای از اوقات فراغت روبرو می شویم.

بیان مسئله:
اوقات فراغت را می توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقایق تعمق و تفکر برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.فعالیتهای اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی۱ برخوردار است که حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ و جامعه یاد می کنند.به این معنی که چگونگی اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی های فرهنگ آن جامعه است و از این نظرگاه کوشش برای شناسایی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان که به عنوان آینده سازان مملکت هستند اهمیت بسزایی دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان      

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات تحقیق

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق و فواید تحقیق

تعریف مفاهیم

پیشرفت تحصیلی

فرضیه

پیشینة تحقیق

حدود و محدوده مطالعاتی

فصل دوم

چارچوب نظری

آراء جامعه شناسان

دیدگاههای فلسفی

آراء روانشناسان

نظریات روانشناسان در باب پیدایش فراغت

عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت

کارکردهای اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

فصل سوم

روش تحقیق

درآمد

جامعة آماری

نمونة آماری

ابزار پژوهش

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشنهادات

منابع

ضمایم

منابع:
۱٫    بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان . زمستان ۱۳۸۱ از سری کتابهای سازمان ملی جوانان .
۲٫    چگونگی گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان _جامعه شهری از سری انتشارات سازمان ملی جوانان.
۳٫    سس و میورد و همکاران،اوقات فراغت،مترجم: دکتر اسانی مهر چاپ و کاوش: تابستان ۱۳۸۰ .
۴٫    مجله خانواده سبز. چاپ: ۱۳۸۰٫
۵٫    اوقات فراغت در اسلام.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اوقات فراغت , اوقات فراغت دانش آموزان , دانش آموزان دختر , فراغت دانش آموزان , نحوه گذراندن اوقات فراغت ,
:: بازدید از این مطلب : 185
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:
اوقات فراغت را میتوان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشردانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود،برای عالمان دقایق تعمق و تفکر، برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز اوقات این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.
با اینکه انسان از همان دوران اولیه حضورش در کره عرض۱ برای تأمین مایحتاج خود به ستیز برخاست نوعی اشتغال در زندگی روزمره اش ظاهر شد اما طبیعت این اشتغال و همینطور میزان پرداختن به این اشتغال به شکلی بوده است که می توان اظهار نمود نه تنها موجب خستگی، افسردگی و دلزدگی وی نمی شود که بعضاً خود نوعی تفریح بوده است.در این دوران نیز به لحاظ ویژگی های کارو اشتغال هنوز نمی توان از فراغت به مفهومی که امروز از آن مقصود است سخن گفت زیرا کشاورزی خود کارفرما و صاحب کار خویش بوده لذا با میل و رغبت به کار می پرداخت در تمدن و یونان قدیم داستانهای فیالی و موهوم جشنهای سالانه و ماهانه انواع ورزشهای پهلوانی بازی های المپیک و نمایش نامه های تئاتر موسیقی و شعر وجود داشت.در امپراطوری روم نیز با صورتازه ای از اوقات فراغت روبرو می شویم.

بیان مسئله:
اوقات فراغت را می توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقایق تعمق و تفکر برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.فعالیتهای اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی۱ برخوردار است که حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ و جامعه یاد می کنند.به این معنی که چگونگی اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی های فرهنگ آن جامعه است و از این نظرگاه کوشش برای شناسایی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان که به عنوان آینده سازان مملکت هستند اهمیت بسزایی دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان      

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات تحقیق

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق و فواید تحقیق

تعریف مفاهیم

پیشرفت تحصیلی

فرضیه

پیشینة تحقیق

حدود و محدوده مطالعاتی

فصل دوم

چارچوب نظری

آراء جامعه شناسان

دیدگاههای فلسفی

آراء روانشناسان

نظریات روانشناسان در باب پیدایش فراغت

عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت

کارکردهای اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

فصل سوم

روش تحقیق

درآمد

جامعة آماری

نمونة آماری

ابزار پژوهش

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشنهادات

منابع

ضمایم

منابع:
۱٫    بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان . زمستان ۱۳۸۱ از سری کتابهای سازمان ملی جوانان .
۲٫    چگونگی گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان _جامعه شهری از سری انتشارات سازمان ملی جوانان.
۳٫    سس و میورد و همکاران،اوقات فراغت،مترجم: دکتر اسانی مهر چاپ و کاوش: تابستان ۱۳۸۰ .
۴٫    مجله خانواده سبز. چاپ: ۱۳۸۰٫
۵٫    اوقات فراغت در اسلام.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اوقات فراغت , اوقات فراغت دانش آموزان , دانش آموزان دختر , فراغت دانش آموزان , نحوه گذراندن اوقات فراغت ,
:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

هدف  هرانسانی اگر بالاتر از منافع شخصی بوده و تنها برای نجات خود نباشد وبه فکر کمک ودستگیری همنوع باشد که تکلیف وامر وجدانی  وراه اولیاء الله وهادیان اهم بوده ، به انسان توانایی ومعنویت و استقامت فوق العاده می بخشد وبه حیات معنی و هدف می دهد ( بهاری – ۱۳۷۲ ، ص ۱۹۸ )

 اکثر مردم در طول زندگی دچار مشکلات و هیجانات ، تعارضها و تردید های می شوند که خود به تنهای قادر به رفع آنها نیستند بنابراین نیاز به مشورت با افراد متخصص وآگاهی دارند تا به کمک آنها اقدام به رفع موانع نمودند و از طریق شور و مشورت با این افراد به عمل مشکلات خود بپردازند روند مشاوره رابطه و مبنای ارتباطی را  فراهم می کند  که به واسطه آن امکانات و شناخت خود را کشف می کند در چنین شرایطی عناصری مانند دانش ، مهارت ، تجربه ، آرامش خاطر مشاور است که نتایج مثبت را ممکن می سازد و عدم یا ضعف در هر یک از عناصر مذکور نتیج منفی به بار آورده وسبب هرسودگی شغلی مشاور می شود ( ثنایی ، ۱۳۷۳ )

بنابراین موضوع آسودگی خاطر و آرامش فکری وسلامت جسانی مشاوران و تاثیر آن بر نحوه رفتارشان درمحیط کار و موثر واقع شدن آنها درافزایش یا کاهش نتایج بهینه مقوله ای است که اکثر متخصصان  وروان شناسان بدان اشاره نموده  وبر اهمیت آن اتفاق نظر داشته ومعتقدند که اگر مشاور از آرامش و رضایت خاطر برخوردارنباشد نمی تواند برای دیگران عامل اثر باشد

اگر مشاور به سبب کار مشاوره از لحظار هیجانی فرسوده شود احساس نا امیدی و درماندگی خواهد نمود و بتدریج از لحاظ عاطفی ، ذهنی و جسمی تحلیلفی رفته وخسته می شود و احساس می کند که رویه شدن با مراجع بسیار مشکل است رفته رفته اشتیاقش کم می شود و علائم خستگی جسمی ماننداختلات پوستی ، سردرد ، دل درد و عدم تعادل فشار خون و دردهایی مرموز کمر و گردن به سراغش خواهد آمد و در اثر ضعف جسمی مستعد ابتلا به بیمری های ویروسی و عفونتی مختلف خواهد شد و یبر وآن خستی روانی حادث خواهد شد و مجموعه این فرسودگی شغلی را به همراه خواهد آورد ( گلدارد – ترجمه حسینیان ۱۳۷۶ )

اهمیت وضرورت پژوهش

همه انسانها درزندگی روزمره در معرض انواع فشارهای روانی قرار دارند معلی که در کلاس درس به تعلیم وتعلم مشغول است دانش اموزی که ضمن یادگیری دروس ، خود را برای زندگی آینده وقبول مسئولیت و اشتغال آماده می کند وبالاخره قربانیان وقایع آسیب زا مثل : سیل ، زلزله ، وغیر همگی بارویدادهای استرس انگیزی روبه رو هستند که بهداشت  روانی و جسمی آدمی را تهدید می کنند بنابراین نظریه که تجزیه جزء لاینفک زندگی بشر است لزوم آموزش افراد جامعه در سطح وسیع با هدف کاهش استرس و پیشگیری از آن مطرح می شود

وجود مشکلات عدیده شخصی ، خانوادگی ، اجتماعی ، شغلی ، مدرسه ای و غیره ایجاب می کند تا فعالیتهای حرفه تخصصی مشاوره برای تامین رفع این نیازها رشد وگسترش یابد اگرچه مشاوره حرفه ای جوانان است وارد رشد خود را ادامه می دهد اما تاثیر کلی آن بر جوامع به سرعت روبه افزایش است تعداغد زیادی از افراد جهت یاری خواستن از مشاوران در مورد رفع مشکلات زندگی خود از قلیل : مشکلات خانوادگی ، بی کاری ، اختلاف و مشکلات زناشویی ، عدم اعتماد به نفس ، ضعف در تصمیم گیری ها ، اختلاف جسمی روانی ، طلاق ، مشکلات تحصیلی ، مشکلات برقراری روابط انسانی و  هزاران مشکل دیگر به مشاوران مراجعه می کنند اینجاست که نقش مشاور مشخص می وشد بنابراین حرفه مشاوره اکنون درحال سرزندگی وتوسعه و هب سرمی برد وروز به ورزجوامع مختلف بویزه در مدارس به آن احساس نیاز شده و اهمیت و ضرورت آن بیشتر نمایان می شود

فهرست مطالب

مقدمه

اهمیت و ضرورت پژوهش

بیان مسئله

اهداف پژوهش

هدف جزئی پژوهش

هدف کاربردی

فرضیات تحقیق

تعاریف اصطلاحات و متغیرها

رضایت شغلی

فرسودگی شغلی

فصل دوم

مقدمه

تاریخچه فرسودگی شغلی

شاخص های نگرشی

شاخص های رفتاری

شاخص های روان تنی

شاخص های سازمانی

تاثیر سبک مدیریت در فرسودگی شغلی

روشهای درمان و پیشگیری فرسودگی شغلی

نیازهای مشاور و چگونگی فرسوده شدن او

دیدگاههای مختلف در مورد فشار روانی استرس و اثرات آن

تعریف فشار روانی

تاثیر نقش بر خانواده

چگونگی مهار و کنترل استرس

رابطه بین تنش و سخنهای شخصیتی

مروری بر تحقیقات گذشته

فصل سوم

روش تحقیق

۱-طرح پژوهشی

۲-جامعه آماری

۳-حجم نمونه و روش اندازه گیری

۴-ابزار اندازه گیری

۵-روش اجرا

روایی و پایانی

پایانی

۶-روش های آماری

 روایی و پایایی

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی فرسودگی , بررسی میزان فرسودگی , فرسودگی , فرسودگی بین مشاوران , فرسودگی مشاوران , میزان فرسودگی ,
:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

هدف  هرانسانی اگر بالاتر از منافع شخصی بوده و تنها برای نجات خود نباشد وبه فکر کمک ودستگیری همنوع باشد که تکلیف وامر وجدانی  وراه اولیاء الله وهادیان اهم بوده ، به انسان توانایی ومعنویت و استقامت فوق العاده می بخشد وبه حیات معنی و هدف می دهد ( بهاری – ۱۳۷۲ ، ص ۱۹۸ )

 اکثر مردم در طول زندگی دچار مشکلات و هیجانات ، تعارضها و تردید های می شوند که خود به تنهای قادر به رفع آنها نیستند بنابراین نیاز به مشورت با افراد متخصص وآگاهی دارند تا به کمک آنها اقدام به رفع موانع نمودند و از طریق شور و مشورت با این افراد به عمل مشکلات خود بپردازند روند مشاوره رابطه و مبنای ارتباطی را  فراهم می کند  که به واسطه آن امکانات و شناخت خود را کشف می کند در چنین شرایطی عناصری مانند دانش ، مهارت ، تجربه ، آرامش خاطر مشاور است که نتایج مثبت را ممکن می سازد و عدم یا ضعف در هر یک از عناصر مذکور نتیج منفی به بار آورده وسبب هرسودگی شغلی مشاور می شود ( ثنایی ، ۱۳۷۳ )

بنابراین موضوع آسودگی خاطر و آرامش فکری وسلامت جسانی مشاوران و تاثیر آن بر نحوه رفتارشان درمحیط کار و موثر واقع شدن آنها درافزایش یا کاهش نتایج بهینه مقوله ای است که اکثر متخصصان  وروان شناسان بدان اشاره نموده  وبر اهمیت آن اتفاق نظر داشته ومعتقدند که اگر مشاور از آرامش و رضایت خاطر برخوردارنباشد نمی تواند برای دیگران عامل اثر باشد

اگر مشاور به سبب کار مشاوره از لحظار هیجانی فرسوده شود احساس نا امیدی و درماندگی خواهد نمود و بتدریج از لحاظ عاطفی ، ذهنی و جسمی تحلیلفی رفته وخسته می شود و احساس می کند که رویه شدن با مراجع بسیار مشکل است رفته رفته اشتیاقش کم می شود و علائم خستگی جسمی ماننداختلات پوستی ، سردرد ، دل درد و عدم تعادل فشار خون و دردهایی مرموز کمر و گردن به سراغش خواهد آمد و در اثر ضعف جسمی مستعد ابتلا به بیمری های ویروسی و عفونتی مختلف خواهد شد و یبر وآن خستی روانی حادث خواهد شد و مجموعه این فرسودگی شغلی را به همراه خواهد آورد ( گلدارد – ترجمه حسینیان ۱۳۷۶ )

اهمیت وضرورت پژوهش

همه انسانها درزندگی روزمره در معرض انواع فشارهای روانی قرار دارند معلی که در کلاس درس به تعلیم وتعلم مشغول است دانش اموزی که ضمن یادگیری دروس ، خود را برای زندگی آینده وقبول مسئولیت و اشتغال آماده می کند وبالاخره قربانیان وقایع آسیب زا مثل : سیل ، زلزله ، وغیر همگی بارویدادهای استرس انگیزی روبه رو هستند که بهداشت  روانی و جسمی آدمی را تهدید می کنند بنابراین نظریه که تجزیه جزء لاینفک زندگی بشر است لزوم آموزش افراد جامعه در سطح وسیع با هدف کاهش استرس و پیشگیری از آن مطرح می شود

وجود مشکلات عدیده شخصی ، خانوادگی ، اجتماعی ، شغلی ، مدرسه ای و غیره ایجاب می کند تا فعالیتهای حرفه تخصصی مشاوره برای تامین رفع این نیازها رشد وگسترش یابد اگرچه مشاوره حرفه ای جوانان است وارد رشد خود را ادامه می دهد اما تاثیر کلی آن بر جوامع به سرعت روبه افزایش است تعداغد زیادی از افراد جهت یاری خواستن از مشاوران در مورد رفع مشکلات زندگی خود از قلیل : مشکلات خانوادگی ، بی کاری ، اختلاف و مشکلات زناشویی ، عدم اعتماد به نفس ، ضعف در تصمیم گیری ها ، اختلاف جسمی روانی ، طلاق ، مشکلات تحصیلی ، مشکلات برقراری روابط انسانی و  هزاران مشکل دیگر به مشاوران مراجعه می کنند اینجاست که نقش مشاور مشخص می وشد بنابراین حرفه مشاوره اکنون درحال سرزندگی وتوسعه و هب سرمی برد وروز به ورزجوامع مختلف بویزه در مدارس به آن احساس نیاز شده و اهمیت و ضرورت آن بیشتر نمایان می شود

فهرست مطالب

مقدمه

اهمیت و ضرورت پژوهش

بیان مسئله

اهداف پژوهش

هدف جزئی پژوهش

هدف کاربردی

فرضیات تحقیق

تعاریف اصطلاحات و متغیرها

رضایت شغلی

فرسودگی شغلی

فصل دوم

مقدمه

تاریخچه فرسودگی شغلی

شاخص های نگرشی

شاخص های رفتاری

شاخص های روان تنی

شاخص های سازمانی

تاثیر سبک مدیریت در فرسودگی شغلی

روشهای درمان و پیشگیری فرسودگی شغلی

نیازهای مشاور و چگونگی فرسوده شدن او

دیدگاههای مختلف در مورد فشار روانی استرس و اثرات آن

تعریف فشار روانی

تاثیر نقش بر خانواده

چگونگی مهار و کنترل استرس

رابطه بین تنش و سخنهای شخصیتی

مروری بر تحقیقات گذشته

فصل سوم

روش تحقیق

۱-طرح پژوهشی

۲-جامعه آماری

۳-حجم نمونه و روش اندازه گیری

۴-ابزار اندازه گیری

۵-روش اجرا

روایی و پایانی

پایانی

۶-روش های آماری

 روایی و پایایی

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی فرسودگی , بررسی میزان فرسودگی , فرسودگی , فرسودگی بین مشاوران , فرسودگی مشاوران , میزان فرسودگی ,
:: بازدید از این مطلب : 110
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود . شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است . هر کدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است . خانوادخ کانونی است که در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت ، ثروت ، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است .

خانواده نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد و کنش معین داشته و اولین و مهمترین کنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.

اهمیت پژوهش

پیش از هر چیز باید برای سلامت خانواده تلاش کرد چرا که اگر خانواده سالم باشد افراد سالم تحویل اجتماع میدهد و اگر خانواده آشفته و ناسالم باشد ، به افزایش جنایات ، بیماریهای روانی ، الکلسیم ، اعتیاد به مواد مخدر ، فقر اقتصادی و فرهنگی ، جوانان از خود بیگانه و بسیاری ناراحتی های اجتماعی دیگر کمک می نماید. همه ما باید سعی خود را در بهبود و پیشرفت خانواده به کار ببریم تا میزان رضایت مندی زناشویی نیز بالا رفته و مشکلات اجتماعی بهبود یابد.

یکی از مسائل عمده حاضر افزایش سرسام آور طلاق می باشد. بیش از %۶۰ پیوندهای زناشویی در آمریکا به شکست می انجامد . در هر سال حدود ۱ میلیون زن و شوهر از هم جدا شده و متوسط طول ازدواج و زندگی زناشویی در آمریکا ۴/۹ سال است .

فهرست مطالب

عنوان style="text-decoration: underline;">صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۴

موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………… ۶

اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………. ۶

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۸

فرض تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۸

تعریف اصطلاحات و مفاهیم …………………………………………………………………….. ۸

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۱

رضایت مندی زناشویی…………………………………………………………………………….. ۱۳

رضایت مندی زناشویی و خانواده………………………………………………………………… ۱۶

سن ازدواج……………………………………………………………………………………………. ۱۷

همسر یابی…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

هدف اصلی ازدواج…………………………………………………………………………………. ۲۲

ازدواج و رضامندی زناشویی………………………………………………………………………. ۲۵

مقاصد ازدواج و تاثیر بر رضایت مندی………………………………………………………….. ۲۷

ازدواج به عنوان پدیده ای اجتماعی : …………………………………………………………… ۲۹

آثار و نتایج ازدواج و رضامندی زناشویی در اسلام…………………………………………… ۲۹

عوامل مؤثر بر رضامندی و تحکیم روابط زناشویی……………………………………………. ۳۰

عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی : ……………………………………………………….. ۳۵

ازدواج از لحاظ اجتماعی : ……………………………………………………………………….. ۳۷

اشتغال زنان : ………………………………………………………………………………………… ۴۰

یک مشکل در رابطه با شاغل بودن زنان : ……………………………………………………… ۴۰

درگیریها در حیات زناشوئی : …………………………………………………………………… ۴۴

- ناآگاهی از عادات و رسوم اخلاقی و رفتار یکدیگر………………………………………… ۴۵

عوامل موثر در گسیختن رابطه زناشویی : ……………………………………………………… ۴۷

تحقیقات انجام شده در داخل کشور : …………………………………………………………. ۴۸

تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………………….. ۵۰

نمونه و جامعه تحقیق……………………………………………………………………………….. ۵۱

روش نمونه گیری : ………………………………………………………………………………… ۵۱

حجم نمونه : ………………………………………………………………………………………… ۵۲

ویژگی های نمونه : ………………………………………………………………………………… ۵۲

ابزار سنجش : ………………………………………………………………………………………. ۵۲

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………… ۵۷

جدول………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

تجزیه وتحلیل………………………………………………………………………………………… ۵۸

خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶۰

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۶۱

محدودیت ها و مشکلات پژوهش………………………………………………………………… ۶۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۶۴

در سطح علمی……………………………………………………………………………………….. ۶۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی میزان رضایتمندی , رضایت مندی زناشویی , زناشویی زنان , زناشویی زنان شاغل , زناشویی زنان غیرشاغل ,
:: بازدید از این مطلب : 158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود . شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است . هر کدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است . خانوادخ کانونی است که در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت ، ثروت ، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است .

خانواده نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد و کنش معین داشته و اولین و مهمترین کنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.

اهمیت پژوهش

پیش از هر چیز باید برای سلامت خانواده تلاش کرد چرا که اگر خانواده سالم باشد افراد سالم تحویل اجتماع میدهد و اگر خانواده آشفته و ناسالم باشد ، به افزایش جنایات ، بیماریهای روانی ، الکلسیم ، اعتیاد به مواد مخدر ، فقر اقتصادی و فرهنگی ، جوانان از خود بیگانه و بسیاری ناراحتی های اجتماعی دیگر کمک می نماید. همه ما باید سعی خود را در بهبود و پیشرفت خانواده به کار ببریم تا میزان رضایت مندی زناشویی نیز بالا رفته و مشکلات اجتماعی بهبود یابد.

یکی از مسائل عمده حاضر افزایش سرسام آور طلاق می باشد. بیش از %۶۰ پیوندهای زناشویی در آمریکا به شکست می انجامد . در هر سال حدود ۱ میلیون زن و شوهر از هم جدا شده و متوسط طول ازدواج و زندگی زناشویی در آمریکا ۴/۹ سال است .

فهرست مطالب

عنوان style="text-decoration: underline;">صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۴

موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………… ۶

اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………. ۶

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۸

فرض تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۸

تعریف اصطلاحات و مفاهیم …………………………………………………………………….. ۸

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۱

رضایت مندی زناشویی…………………………………………………………………………….. ۱۳

رضایت مندی زناشویی و خانواده………………………………………………………………… ۱۶

سن ازدواج……………………………………………………………………………………………. ۱۷

همسر یابی…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

هدف اصلی ازدواج…………………………………………………………………………………. ۲۲

ازدواج و رضامندی زناشویی………………………………………………………………………. ۲۵

مقاصد ازدواج و تاثیر بر رضایت مندی………………………………………………………….. ۲۷

ازدواج به عنوان پدیده ای اجتماعی : …………………………………………………………… ۲۹

آثار و نتایج ازدواج و رضامندی زناشویی در اسلام…………………………………………… ۲۹

عوامل مؤثر بر رضامندی و تحکیم روابط زناشویی……………………………………………. ۳۰

عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی : ……………………………………………………….. ۳۵

ازدواج از لحاظ اجتماعی : ……………………………………………………………………….. ۳۷

اشتغال زنان : ………………………………………………………………………………………… ۴۰

یک مشکل در رابطه با شاغل بودن زنان : ……………………………………………………… ۴۰

درگیریها در حیات زناشوئی : …………………………………………………………………… ۴۴

- ناآگاهی از عادات و رسوم اخلاقی و رفتار یکدیگر………………………………………… ۴۵

عوامل موثر در گسیختن رابطه زناشویی : ……………………………………………………… ۴۷

تحقیقات انجام شده در داخل کشور : …………………………………………………………. ۴۸

تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………………….. ۵۰

نمونه و جامعه تحقیق……………………………………………………………………………….. ۵۱

روش نمونه گیری : ………………………………………………………………………………… ۵۱

حجم نمونه : ………………………………………………………………………………………… ۵۲

ویژگی های نمونه : ………………………………………………………………………………… ۵۲

ابزار سنجش : ………………………………………………………………………………………. ۵۲

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………… ۵۷

جدول………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

تجزیه وتحلیل………………………………………………………………………………………… ۵۸

خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶۰

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۶۱

محدودیت ها و مشکلات پژوهش………………………………………………………………… ۶۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۶۴

در سطح علمی……………………………………………………………………………………….. ۶۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی میزان رضایتمندی , رضایت مندی زناشویی , زناشویی زنان , زناشویی زنان شاغل , زناشویی زنان غیرشاغل ,
:: بازدید از این مطلب : 130
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده ی تحقیق:

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :

آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟

آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟
آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟

در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .

در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .

در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .

در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده است

البته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .

فهرست………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….۷

       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۷

      توصیف موضوع مسأله…………………………………………………………………………………….۹

      اهداف و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۱

      فرضیه………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

      تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها…………………………………………………………..۱۴

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………۱۸

فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق……………………………………………………………………..۷۰

        روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..۷۰

       جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………….۷۰

       تعداد نمونه……………………………………………………………………………………………..۷۰

       شیوه ی نمونه گیری………………………………………………………………………………..۷۰

       ابزار جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………۷۰

       روش آماری…………………………………………………………………………………………….۷۰

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………۷۲

         تحلیل پرسشنامه…………………………………………………………………………………۷۲

         آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………۹۰

فصل پنجم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………..۹۶

          نتایج اصلی تحقیق……………………………………………………………………………..۹۶

          یافته های فرعی تحقیق……………………………………………………………………..۹۷

          جمع بندی………………………………………………………………………………………..۹۸

          محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………۹۹

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………..۱۰۰

ضمائم……………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

منابع و آخذ:

پرستشگاه در عهد سنت و تجدد، باقی ،عمادالدین ،تهران، سرایی، ۱۳۸۱،  مجموعه مقالات

قلیچ خانی ،علی اکبر ،شیوه هاو عوامل جذب جوانان به مسجد ، نشریه فروغ مسجد

کتاب پی دی اف آقای  محمد سحر خوان

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی میزان فعالیت ها , فعالیت های فرهنگی , فعالیت های فرهنگی بر روی جوانان , فعالیت های فرهنگی مساجد , فعالیت های مساجد بر روی جوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده ی تحقیق:

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :

آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟

آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟
آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟

در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .

در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .

در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .

در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده است

البته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .

فهرست………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….۷

       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۷

      توصیف موضوع مسأله…………………………………………………………………………………….۹

      اهداف و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۱

      فرضیه………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

      تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها…………………………………………………………..۱۴

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………۱۸

فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق……………………………………………………………………..۷۰

        روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..۷۰

       جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………….۷۰

       تعداد نمونه……………………………………………………………………………………………..۷۰

       شیوه ی نمونه گیری………………………………………………………………………………..۷۰

       ابزار جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………۷۰

       روش آماری…………………………………………………………………………………………….۷۰

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………۷۲

         تحلیل پرسشنامه…………………………………………………………………………………۷۲

         آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………۹۰

فصل پنجم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………..۹۶

          نتایج اصلی تحقیق……………………………………………………………………………..۹۶

          یافته های فرعی تحقیق……………………………………………………………………..۹۷

          جمع بندی………………………………………………………………………………………..۹۸

          محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………۹۹

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………..۱۰۰

ضمائم……………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

منابع و آخذ:

پرستشگاه در عهد سنت و تجدد، باقی ،عمادالدین ،تهران، سرایی، ۱۳۸۱،  مجموعه مقالات

قلیچ خانی ،علی اکبر ،شیوه هاو عوامل جذب جوانان به مسجد ، نشریه فروغ مسجد

کتاب پی دی اف آقای  محمد سحر خوان

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی میزان فعالیت ها , فعالیت های فرهنگی , فعالیت های فرهنگی بر روی جوانان , فعالیت های فرهنگی مساجد , فعالیت های مساجد بر روی جوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده ی تحقیق:

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :

آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟

آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟
آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟

در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .

در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .

در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .

در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده است

البته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .

فهرست………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….۷

       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۷

      توصیف موضوع مسأله…………………………………………………………………………………….۹

      اهداف و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۱

      فرضیه………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

      تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها…………………………………………………………..۱۴

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………۱۸

فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق……………………………………………………………………..۷۰

        روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..۷۰

       جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………….۷۰

       تعداد نمونه……………………………………………………………………………………………..۷۰

       شیوه ی نمونه گیری………………………………………………………………………………..۷۰

       ابزار جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………۷۰

       روش آماری…………………………………………………………………………………………….۷۰

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………۷۲

         تحلیل پرسشنامه…………………………………………………………………………………۷۲

         آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………۹۰

فصل پنجم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………..۹۶

          نتایج اصلی تحقیق……………………………………………………………………………..۹۶

          یافته های فرعی تحقیق……………………………………………………………………..۹۷

          جمع بندی………………………………………………………………………………………..۹۸

          محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………۹۹

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………..۱۰۰

ضمائم……………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

منابع و آخذ:

پرستشگاه در عهد سنت و تجدد، باقی ،عمادالدین ،تهران، سرایی، ۱۳۸۱،  مجموعه مقالات

قلیچ خانی ،علی اکبر ،شیوه هاو عوامل جذب جوانان به مسجد ، نشریه فروغ مسجد

کتاب پی دی اف آقای  محمد سحر خوان

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی میزان فعالیت ها , فعالیت های فرهنگی , فعالیت های فرهنگی بر روی جوانان , فعالیت های فرهنگی مساجد , فعالیت های مساجد بر روی جوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 108
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیدة تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎A و ۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (که دارای ۲۵ سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎کنند (با اختلاف میانگین = ۸/۲)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی ۱۸ = d.f و در سطح ‎۰۵/۰ =  در جهت بررسی فرضیه ۲ سویة تحقیق «که بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در ۲ تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند که این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن  (۱۹۷۴) یا تحقیقات پرایس (۱۹۸۳)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
- چکیده تحقیق
فصل اول
- مقدمه
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- فرضیات یا سؤالات  تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- حجم نمونه
- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
الف: تعریف نظری
ب: تعریف عملیاتی
فصل دوم

عنوان     صفحه
«پیشینة تحقیق»
بخش اول:
- تعریف اضطراب و انواع آن
- شدت اضطراب
- علل و انگیزه‎های اضطراب
- شیوع اضطراب
- اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی
بخش دوم:
- تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)
- تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی
- رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر
بخش سوم:
- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
- تحقیقات انجام شده در ایران

عنوان     صفحه
فصل سوم:
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- نمونه پژوهش
- روش نمونه‎گیری
- ابزار اندازه‎گیری
- روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری
- روش آماری
فصل چهارم
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها
- جداول آماری
- آزمون فرضیه
فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری

عنوان     صفحه
بررسی نتایج
میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری
- محدودیتهای تحقیق
- پیشنهادات
- ضمائم
- منابع

منابع فارسی

- دادستان ‎- پریرخ ‎- روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی،‌ تهران، انتشارات ژرف، ۱۳۷۹٫

- بیرجندی، پروین، روانشناسی رفتار غیرعادی،‌ تهران، انتشارات دهخدا، ۱۳۷۸٫

- شاملو، سعید، بهداشت روانی،‌ تهران، انتشارات رشد، ۱۳۶۹٫

- پورافکاری، نصرت‎ا‎…، نشانه‎های بیماری روانی، تبریز، انتشارات تابش، ۱۳۷۵٫

- کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین، ۱۹۸۸، خلاصه روانپزشکی، ترجمه پورافکاری، نصرت‎ا‎…، تبریز، انتظارات ذوقی، ۱۳۷۹٫

- حسینی، سید ابوالقاسم، روشهای پیشگیری از اختلالات واکنشی و روانی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵٫

- روزنهان، دیوید.ال، سلیگمن، مارتین. ای.پی، آسیب‎شناسی روانی، ترجمه سید محمدی، یحیی (جلد اول)، نشر ساوالان، ۱۳۸۱٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب در تیپها , اضطراب در تیپهای شخصیتی , بررسی میزان اضطراب , تیپهای شخصیتی , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 180
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیدة تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎A و ۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (که دارای ۲۵ سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎کنند (با اختلاف میانگین = ۸/۲)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی ۱۸ = d.f و در سطح ‎۰۵/۰ =  در جهت بررسی فرضیه ۲ سویة تحقیق «که بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در ۲ تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند که این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن  (۱۹۷۴) یا تحقیقات پرایس (۱۹۸۳)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
- چکیده تحقیق
فصل اول
- مقدمه
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- فرضیات یا سؤالات  تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- حجم نمونه
- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
الف: تعریف نظری
ب: تعریف عملیاتی
فصل دوم

عنوان     صفحه
«پیشینة تحقیق»
بخش اول:
- تعریف اضطراب و انواع آن
- شدت اضطراب
- علل و انگیزه‎های اضطراب
- شیوع اضطراب
- اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی
بخش دوم:
- تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)
- تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی
- رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر
بخش سوم:
- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
- تحقیقات انجام شده در ایران

عنوان     صفحه
فصل سوم:
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- نمونه پژوهش
- روش نمونه‎گیری
- ابزار اندازه‎گیری
- روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری
- روش آماری
فصل چهارم
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها
- جداول آماری
- آزمون فرضیه
فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری

عنوان     صفحه
بررسی نتایج
میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری
- محدودیتهای تحقیق
- پیشنهادات
- ضمائم
- منابع

منابع فارسی

- دادستان ‎- پریرخ ‎- روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی،‌ تهران، انتشارات ژرف، ۱۳۷۹٫

- بیرجندی، پروین، روانشناسی رفتار غیرعادی،‌ تهران، انتشارات دهخدا، ۱۳۷۸٫

- شاملو، سعید، بهداشت روانی،‌ تهران، انتشارات رشد، ۱۳۶۹٫

- پورافکاری، نصرت‎ا‎…، نشانه‎های بیماری روانی، تبریز، انتشارات تابش، ۱۳۷۵٫

- کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین، ۱۹۸۸، خلاصه روانپزشکی، ترجمه پورافکاری، نصرت‎ا‎…، تبریز، انتظارات ذوقی، ۱۳۷۹٫

- حسینی، سید ابوالقاسم، روشهای پیشگیری از اختلالات واکنشی و روانی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵٫

- روزنهان، دیوید.ال، سلیگمن، مارتین. ای.پی، آسیب‎شناسی روانی، ترجمه سید محمدی، یحیی (جلد اول)، نشر ساوالان، ۱۳۸۱٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب در تیپها , اضطراب در تیپهای شخصیتی , بررسی میزان اضطراب , تیپهای شخصیتی , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 207
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

تغییر روش‌های سنتی تولید به روش‌های جدید و مبتنی بر اصول علمی ، یکی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه کشاورزی است که این مهم با همکاری محققان، مروجان و کشاورزان حاصل می‌گردد. پارسل و اندرسون (۱۹۹۷) ، فقدان تکنولوژی لازم و مناسب برای بسیاری از سیستم‌های معمول زراعی را به خاطر ارتباط ضعیف بین محققان، مروجان و کشاورزان می دانند. ریل وساندز (۱۹۸۹) نقش کشاورزان را حتی بالاتر از همکاری در آزمایش‌های داخل مزرعه یا آنفارم می‌دانند و اعتقاد دارند که ارتباط با کشاورزان باید در حدی باشد که اطمینان بدهد تحقیقات انجام گرفته در راستای نیازها  و رفع مشکلات کشاورزان است. اگبامو (۲۰۰۰) و ماندی (۱۹۹۲)، برای ترویج دو نقش ارتباطی و تسهیلگری در خصوص تعیین نیازهای فنی و تحقیقاتی کشاورزان، اجرای تحقیقات تطبیقی در مزارع کشاورزان، ارزیابی مشارکتی و انجام بعضی فعالیتهای گروهی و مشترک با همکاری محققان و کشاورزان قایلند (Agbamu,2000)  و .(Mundy, 1992)

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فرضیه‌های پژوهش

اهداف پژوهش

مواد و روشها

نتایج و بحث

مقایسه دو گروه کشاورزان همکار و غیر همکار پروژه‌ها

مقایسه پروژه‌های انتقال یافته‌ها از نظر برخی از متغیرها

همبستگی بعضی از متغیر‌ها و ویژگی‌های کشاورزان مورد مطالعه
با میزان عملکرد گندم آبی

تحلیل رگرسیون

منابع‌

منابع‌

۱- اقبالیان‌، پری‌، (۱۳۸۱)، بررسی‌ مقایسه‌ای‌ میزان‌ موفقیت‌ برنامه‌های‌ انتقال‌ یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ ازدیدگاه‌ کارکنان‌ ترویج‌ مجری‌ طرح‌ها، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تهران‌.

۲- سوان‌ سون‌، برتون‌ و دیگران‌ (۱۳۸۱)، بهبود ترویج‌ کشاورزی‌، ترجمه‌ غلامحسین‌ صالح‌ نسب‌،انتشارات‌ معاونت‌ ترویج‌ و نظام‌ بهره‌برداری‌، وزارت‌ جهاد کشاورزی‌.

۳- کرمی‌ دهکردی‌، اسماعیل‌، (۱۳۷۷)، گرایش‌ محققان‌ پیرامون‌ مشارکت‌ با کارکنان‌ ترویج‌ کشاورزی‌،پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌.

۴- کرمی‌، عزت‌ ا…، (۱۳۷۱)، «نیاز به‌ نظام‌ تحقیقات‌ و ترویج‌ مزرعه‌ای‌ در ایران‌»، مجموعه‌ مقالات‌ششمین‌ سمینار علمی‌ ترویج‌ کشاورزی‌ کشور، انتشارات‌ سازمان‌ تحقیقات‌، آموزش‌ و ترویج‌ کشاورزی‌.

۵- کلانتری‌، خلیل‌ و مجید میرگوهر، (۱۳۸۲)، «بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر سطح‌ و میزان‌ کاربرد دانش‌ فنی‌و نقش‌ آنها در عملکرد زراعت‌ گندم‌»، فصلنامه‌ اقتصاد کشاورزی‌ و توسعه‌، شماره‌ ۴۰٫

۶- کلانتری‌، خلیل‌، (۱۳۸۲)، پردازش‌ و تحلیل‌ داده‌ها در تحقیقات‌ اجتماعی‌ – اقتصادی‌، نشرشریف‌.

۷- کمیته بازنگری‌ طرح‌های‌ تحقیق‌ ترویجی‌ و انتقال‌ یافته‌ها، (۱۳۷۷)، دستورالعمل‌ برنامه‌های‌ انتقال‌یافته‌ها، سازمان‌ تحقیقات‌، آموزش‌ و ترویج‌، وزارت‌ کشاورزی‌.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اثربخشی , انتقال یافته تحقیقاتی , عوامل موثر اثربخشی , پروژه های انتقال یافته ,
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهمیت و ضرورت تحقیق

تکنولوژی آموزشی برای گسترش آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش بسیار مؤثر، کارساز و انکارناپذیری دارد.با گسترش تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی از جمله تلویزیون، ویدئو، میکروسکوپ ساده و الکتریکی و ایستگاههای آموزش فیزیک و وسایل آزمایشگاهی در مدرسه و دانشگاه ، امکان آموزش دانش آموز و دانشجو را می توان بسیار بالا برد.

به عبارت دیگر ، بدون بهرهگیری از این ابزارها و امکانات آموزشی ، رشد و توسعه با معیارهایی که اکنون در جهان مطرح است ناممکن خواهد بود و این سؤال مطرح می شود که آیا می توان دانش آموزان را فقط با کتاب و معلم یعنی تنها از راه تئوری آموزش داد.

در شرح تکنولوژی آموزشی می توان گفت وقتی قرار است دانش و تکنیک بار دیگر جهان را متحول کند، ما که خود را در راه تئسعه می دانیم و مدام از ضرورت تحقیق هدفهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن داد سخن می دهیم چگونه می توانیم نقش تکنولوژی آموزشی را در تحول نظام آموزشی نادیده بگیریم و هم ابعاد و مفاهیم آن را بشناسیم . از طرفی نتایج به دست آمده از پژوهش های علمی نشان می دهد که دستاوردهای آموزشی از نظر زمانی دچار عقب ماندگی روز افزونی است و یگانه راه حل موجود توسعه هم جانب آموزش و پرورش است ، و در این راستا همگام با تغییر نیازهای آموزشی و اجتماعی فراگیران و رشد سریع جامعه، باید برنامه ها ، روشها و وسایل آموزشی نیز دگرگون می شوند ولی متأسفانه نظام آموزشی، مطابق با این تغییر و نیازهای متعدد آموزشی فراگیران پیش نمی رود.

تجربة شخصی در مدارس بیانگر این واقعیت است که اکثر معلمان نمی توانند و نمی خواهخند در فرایند تدریس به گونه ای سیستماتیک و از روی برنامه های از قبل تعیین شده بر خورد نمایند، به بیان روشن آنها تقریباَ در هر درسی و در هر کلاسی به ارائة مطالب و اطلاعات آن هم به روش سخنرانی و با استفاده از حداکثر گچ و تخته کلاس می پردازند در یک بررسی ساده در سال

 ۷۸-۷۷ از تعداد ۲۷ مدرسة راهنمایی در شهر تهران که مورد بازدید قرار گرفتند، مشخص شد که در ۱۹ مدرسه مورد بازدید و سایلی از قبیل اورهد، پروژکتور، اسلاید، فیلم استریپ موجود بوده، ولی از حدود ۷ سال پیش به این سو به جز در موارد محدود عملاَ مورد استفاده قرار نگرفته اند در حالی که تکنولوژی آموزشی می تواند بازده آموزش را از لحاظ کمی و کیفی افزایش دهد و به آموزگار کمک کند تا از وقت محدود خود که در اختیار دارد حداکثر بهره را ببرد مثلاَ: به کارگیری اصول تکنولوژی در یکی از مراکز آموزشی توانسته است زمان لازم آموزش افراد را ۲۸% کاهش دهد، و در مجموع چیزی در حدود کل وقت لازم برای آموزش ۲۳۵ نفر از افراد یک لشگر صرفه جویی کند.(پازوکی ۱۳۷۱)

فهرست مطالب

فصل اول:(بیان مسأله و طرح پژوهش)
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
سؤالات ویژۀ تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم : « پیشینه و ادبیات تحقیق»
دلایل مقاومت معلمان در برابر تکنولوژی آموزشی
گذری بر تحقیقات صورت گرفته
ادبیات تحقیق
تاریخچة تکنولوژی آموزشی در جهان
تاریخچة تکنولوژی آموزشی در ایران
طراحی منظم آموزشی
تعریف طراحی منظم آموزشی
جایگاه طراحی آموزشی
الگوی طراحی منظم آموزشی
مواد و وسایل کمک آموزشی
نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری
تکنولوژیست آموزشی کیست و چه می کند
وظایف عمومی تکنولوژیست آموزشی از نظر میچل
زمینه هایی که تکنولوژیست های آموزشی در آن فعالیت می کنند
ادبیات تحقیق
تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان۱
طراحی منظم آموزشی:
موادووسایل کمک آموزشی
نقش موادووسایل آموزشی در تدریس ویادگیری
تکنولوژیست آموزشی کیست وچه می کند؟
فصل سوم : ( متدلوژی یا روش اجرا )
مقدمه
نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گرد آوری اطلاعات
روش آماری جهت تحلیل داده ها.
روش انجام آزمون
فصل چهارم :(تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش)
مقدمه
الف: (تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها)
ب:(تجزیه وتحلیل سوالات ویژه تحقیق)
جدول(۲-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب جنس
جدول(۳-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب جنس
جدول(۴-۴)توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها بر حسب جنس
جدول(۵-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب جنس
جدول(۶-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب جنس
جدول(۷-۴ )توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب جنس
جدول(۸-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب جنس
جدول(۹-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب میزان تحصیلات
جدول(۱۰-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب میزان تحصیلاتجدول(۱۱-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب میزان تحصیلاتجدول(۱۲-۴)توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها
بر حسب میزان تحصیلاتجدول(۱۳-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب میزان تحصیلات
جدول(۱۴-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب میزان تحصیلات
جدول(۱۵-۴ )توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب میزان تحصیلات
جدول(۱۶-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب جنس
نمودار(۲-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب جنس
نمودار(۳-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب جنس
نمودار(۴-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس بر حسب جنس
نمودار(۵-۴)جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب جنس
نمودار(۶-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب جنس
نمودار(۷-۴ )جمع درصدتوزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب جنس
نمودار(۸-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب جنس
نمودار(۹-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۰-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۱-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۲-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس هابر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۳-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۴-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۵-۴ ) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۶-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب میزان تحصیلات
جدول (۱۷-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تأثیر عوامل مختلف بر بهره گیری از تکنولوژی آموزشی
نمودار(۱۷-۴) بی علاقگی معلمان در به کارگیری وسایل کمک آموزشی
نمودار(۱۸-۴) فقدان کلاسهای ضمن خدمت مفید برای آشنایی معلمان با تکنولوژی جدید
نمودار(۱۹-۴) شیوه امتحانات و ارزشیابی درسی دانش آموزان که تاکید بر محفوظات دارد
نمودار(۲۰-۴) بودجه تخصیصی آموزش و پرورش برای تهیه وسایل کمک آموزشی که در اختیار مدیران قرار دارد
نمودار(۲۱-۴) عدم آگاهی معلم از نقش رسانه ها در فرایند تدریس
نمودار(۲۲-۴)عدم همکاری مدیر مدرسه در خصوص استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی
نمودار(۲۳-۴)عدم همکاری راهنمایان تعلیماتی
نمودار(۲۴-۴) عدم دسترسی معلمان به رسانه ها و کمبود وسایل کمک آموزشی
نمودار(۲۵-۴) بی توجهی دست اندر کاران مدارس به تشویق، ترغیب معلمان در استفاده از رسانه ها و وسلیل کمک آموزشی در آموزش
نمودار(۲۶-۴) شیوه ارزشیابی نادرست از عملکرد معلمان
نمودار(۲۷-۴) نبود نظارت مسئولان در استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی
نمودار(۲۸-۴) کمبود مدیران متخصص در رابطه با هدایت معلمان به استفاده از رسانه ها
نمودار(۲۹-۴) کمبود وقت برای تدریس کتب درسی
نمودار(۳۰-۴)تأکید مدیر مدرسه بر نظم سنتی در کلاسها
فصل پنجم:
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهای محقق
خلاصه پژوهش
مهمترین یافته های تحقیق
فهرست منابع
ضمائم و پیوستها
- معرفی نامه اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
- نمونه پرسش نامه
نتایج آزمون مجذور کای برای پاسخ های نمونه آماری

منابع

 1. والتر، ای ویتیچ ، چارلز اف شولر، تکنولوژی آمکوزشی(ماهیت و کاربرد) ترجمه ایرج اعتماد شیراز، رهگشا، ۱۳۷۳ص۹
 2. فردانش هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران، سمت، ۱۳۷۳
 3. علی آبادی خدیجه، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، پیام نور، ۱۳۷۵
 4. پازوکی ایرج، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس، ۱۳۷۰
 5. احدیان محمد، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ، ۱۳۷۸
 6. امیر شعبانی عباس، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس،۱۳۷۱
 7. مجدفر مرتضی، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس،۱۳۷۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تکنولوژی آموزشی , تکنولوژی آموزشی در فرآیند تدریس , فرآیند تدریس , موانع بهره گیری از تکنولوژی , یادگیری ,
:: بازدید از این مطلب : 205
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهمیت و ضرورت تحقیق

تکنولوژی آموزشی برای گسترش آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش بسیار مؤثر، کارساز و انکارناپذیری دارد.با گسترش تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی از جمله تلویزیون، ویدئو، میکروسکوپ ساده و الکتریکی و ایستگاههای آموزش فیزیک و وسایل آزمایشگاهی در مدرسه و دانشگاه ، امکان آموزش دانش آموز و دانشجو را می توان بسیار بالا برد.

به عبارت دیگر ، بدون بهرهگیری از این ابزارها و امکانات آموزشی ، رشد و توسعه با معیارهایی که اکنون در جهان مطرح است ناممکن خواهد بود و این سؤال مطرح می شود که آیا می توان دانش آموزان را فقط با کتاب و معلم یعنی تنها از راه تئوری آموزش داد.

در شرح تکنولوژی آموزشی می توان گفت وقتی قرار است دانش و تکنیک بار دیگر جهان را متحول کند، ما که خود را در راه تئسعه می دانیم و مدام از ضرورت تحقیق هدفهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن داد سخن می دهیم چگونه می توانیم نقش تکنولوژی آموزشی را در تحول نظام آموزشی نادیده بگیریم و هم ابعاد و مفاهیم آن را بشناسیم . از طرفی نتایج به دست آمده از پژوهش های علمی نشان می دهد که دستاوردهای آموزشی از نظر زمانی دچار عقب ماندگی روز افزونی است و یگانه راه حل موجود توسعه هم جانب آموزش و پرورش است ، و در این راستا همگام با تغییر نیازهای آموزشی و اجتماعی فراگیران و رشد سریع جامعه، باید برنامه ها ، روشها و وسایل آموزشی نیز دگرگون می شوند ولی متأسفانه نظام آموزشی، مطابق با این تغییر و نیازهای متعدد آموزشی فراگیران پیش نمی رود.

تجربة شخصی در مدارس بیانگر این واقعیت است که اکثر معلمان نمی توانند و نمی خواهخند در فرایند تدریس به گونه ای سیستماتیک و از روی برنامه های از قبل تعیین شده بر خورد نمایند، به بیان روشن آنها تقریباَ در هر درسی و در هر کلاسی به ارائة مطالب و اطلاعات آن هم به روش سخنرانی و با استفاده از حداکثر گچ و تخته کلاس می پردازند در یک بررسی ساده در سال

 ۷۸-۷۷ از تعداد ۲۷ مدرسة راهنمایی در شهر تهران که مورد بازدید قرار گرفتند، مشخص شد که در ۱۹ مدرسه مورد بازدید و سایلی از قبیل اورهد، پروژکتور، اسلاید، فیلم استریپ موجود بوده، ولی از حدود ۷ سال پیش به این سو به جز در موارد محدود عملاَ مورد استفاده قرار نگرفته اند در حالی که تکنولوژی آموزشی می تواند بازده آموزش را از لحاظ کمی و کیفی افزایش دهد و به آموزگار کمک کند تا از وقت محدود خود که در اختیار دارد حداکثر بهره را ببرد مثلاَ: به کارگیری اصول تکنولوژی در یکی از مراکز آموزشی توانسته است زمان لازم آموزش افراد را ۲۸% کاهش دهد، و در مجموع چیزی در حدود کل وقت لازم برای آموزش ۲۳۵ نفر از افراد یک لشگر صرفه جویی کند.(پازوکی ۱۳۷۱)

فهرست مطالب

فصل اول:(بیان مسأله و طرح پژوهش)
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
سؤالات ویژۀ تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم : « پیشینه و ادبیات تحقیق»
دلایل مقاومت معلمان در برابر تکنولوژی آموزشی
گذری بر تحقیقات صورت گرفته
ادبیات تحقیق
تاریخچة تکنولوژی آموزشی در جهان
تاریخچة تکنولوژی آموزشی در ایران
طراحی منظم آموزشی
تعریف طراحی منظم آموزشی
جایگاه طراحی آموزشی
الگوی طراحی منظم آموزشی
مواد و وسایل کمک آموزشی
نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری
تکنولوژیست آموزشی کیست و چه می کند
وظایف عمومی تکنولوژیست آموزشی از نظر میچل
زمینه هایی که تکنولوژیست های آموزشی در آن فعالیت می کنند
ادبیات تحقیق
تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان۱
طراحی منظم آموزشی:
موادووسایل کمک آموزشی
نقش موادووسایل آموزشی در تدریس ویادگیری
تکنولوژیست آموزشی کیست وچه می کند؟
فصل سوم : ( متدلوژی یا روش اجرا )
مقدمه
نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گرد آوری اطلاعات
روش آماری جهت تحلیل داده ها.
روش انجام آزمون
فصل چهارم :(تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش)
مقدمه
الف: (تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها)
ب:(تجزیه وتحلیل سوالات ویژه تحقیق)
جدول(۲-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب جنس
جدول(۳-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب جنس
جدول(۴-۴)توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها بر حسب جنس
جدول(۵-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب جنس
جدول(۶-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب جنس
جدول(۷-۴ )توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب جنس
جدول(۸-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب جنس
جدول(۹-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب میزان تحصیلات
جدول(۱۰-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب میزان تحصیلاتجدول(۱۱-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب میزان تحصیلاتجدول(۱۲-۴)توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها
بر حسب میزان تحصیلاتجدول(۱۳-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب میزان تحصیلات
جدول(۱۴-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب میزان تحصیلات
جدول(۱۵-۴ )توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب میزان تحصیلات
جدول(۱۶-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب جنس
نمودار(۲-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب جنس
نمودار(۳-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب جنس
نمودار(۴-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس بر حسب جنس
نمودار(۵-۴)جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب جنس
نمودار(۶-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب جنس
نمودار(۷-۴ )جمع درصدتوزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب جنس
نمودار(۸-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب جنس
نمودار(۹-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۰-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۱-۴) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۲-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس هابر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۳-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۴-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۵-۴ ) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(۱۶-۴) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب میزان تحصیلات
جدول (۱۷-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تأثیر عوامل مختلف بر بهره گیری از تکنولوژی آموزشی
نمودار(۱۷-۴) بی علاقگی معلمان در به کارگیری وسایل کمک آموزشی
نمودار(۱۸-۴) فقدان کلاسهای ضمن خدمت مفید برای آشنایی معلمان با تکنولوژی جدید
نمودار(۱۹-۴) شیوه امتحانات و ارزشیابی درسی دانش آموزان که تاکید بر محفوظات دارد
نمودار(۲۰-۴) بودجه تخصیصی آموزش و پرورش برای تهیه وسایل کمک آموزشی که در اختیار مدیران قرار دارد
نمودار(۲۱-۴) عدم آگاهی معلم از نقش رسانه ها در فرایند تدریس
نمودار(۲۲-۴)عدم همکاری مدیر مدرسه در خصوص استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی
نمودار(۲۳-۴)عدم همکاری راهنمایان تعلیماتی
نمودار(۲۴-۴) عدم دسترسی معلمان به رسانه ها و کمبود وسایل کمک آموزشی
نمودار(۲۵-۴) بی توجهی دست اندر کاران مدارس به تشویق، ترغیب معلمان در استفاده از رسانه ها و وسلیل کمک آموزشی در آموزش
نمودار(۲۶-۴) شیوه ارزشیابی نادرست از عملکرد معلمان
نمودار(۲۷-۴) نبود نظارت مسئولان در استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی
نمودار(۲۸-۴) کمبود مدیران متخصص در رابطه با هدایت معلمان به استفاده از رسانه ها
نمودار(۲۹-۴) کمبود وقت برای تدریس کتب درسی
نمودار(۳۰-۴)تأکید مدیر مدرسه بر نظم سنتی در کلاسها
فصل پنجم:
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهای محقق
خلاصه پژوهش
مهمترین یافته های تحقیق
فهرست منابع
ضمائم و پیوستها
- معرفی نامه اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
- نمونه پرسش نامه
نتایج آزمون مجذور کای برای پاسخ های نمونه آماری

منابع

 1. والتر، ای ویتیچ ، چارلز اف شولر، تکنولوژی آمکوزشی(ماهیت و کاربرد) ترجمه ایرج اعتماد شیراز، رهگشا، ۱۳۷۳ص۹
 2. فردانش هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران، سمت، ۱۳۷۳
 3. علی آبادی خدیجه، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، پیام نور، ۱۳۷۵
 4. پازوکی ایرج، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس، ۱۳۷۰
 5. احدیان محمد، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ، ۱۳۷۸
 6. امیر شعبانی عباس، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس،۱۳۷۱
 7. مجدفر مرتضی، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس،۱۳۷۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تکنولوژی آموزشی , تکنولوژی آموزشی در فرآیند تدریس , فرآیند تدریس , موانع بهره گیری از تکنولوژی , یادگیری ,
:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

فایده و اهمیت و هدف پژوهش

اصطلاحات سلطه گری و سلطه پذیری کلماتی نیستند که ما بخواهیم به سادگی از آنها عبور کنیم . آنها همواره دو روی سکه هستند . به همان نسبت که ما در قدیم هیتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ایم ، که با اعمال خشونت سعی در جلب و اطاعت و زورگویی به زیردستان بوده اند . امروزه نیز در قالب ها و به اشکال دیگری این مفاهیم را در زندگی روزمرة خود داریم .

ولی آنقدر گرفتار و دچار مشغله فکری هستیم که وجود آنها را به شرایط زمان و موقعیت مکانی ربط می دهیم . یا اینکه به سادگی از کنار آنها می گذریم.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

۱ـ مقدمه

۲ـ موضوع پژوهش

۳ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش

۴ـ فرضیه پژوهش

۵ـ هدف و فایده تحقیق

۶ـ تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

۱ـ مقدمه

۲ـ پیشینه تحقیق

                    ۱ـ بخش اول :

                      سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟

                    سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

                       //               //               // فروید

                        //               //               // یونگ

                        //              //                // اریک فروم

                       //                //              // راسل

                       //                //              // آدلر

                        //               //              //  هورنای

                        //                //              // ملانی کلاین

                     سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

                           //                //          //  مانس اشپربر

                   بخش دوم :

                   همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه

                   پذیری

                   متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

                  متابعت

                  همانند سازی

                  درونی کردن

                 توالی دام گستری

                 محظوری اخلاقی موفقیت

                قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط

 فصل سوم:

۱ـ روش و ابزار تحقیق

۲ـ جامعه آماری

۳ـ نمونه آماری

۴ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

۱ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها

۲ـ محدودیت های پژوهش

۳ـ پیشنهادات

۴ـ فهرست منابع

فهرست منابع

۱ـ ارونسون ، الیوت ، روان شناس اجتماعی ، ترجه دکتر حسین شکر شکن ، انتشارات رشد ۱۳۶۸

۲ـ از کمپ ، استوارت ،‌روان شناس اجتماعی کاربردی ، فرهاد ماهر ،‌انتشارات آستان قدس ، ۱۳۶۹

۳ـ استوار آنتونی ، نسل کشی و انگیزه ویرانگری در استان ، ترجمه پروین بلورچی نشر روایت ، ۱۳۷۳

۴ـ اشپر بر ، مانس نقد و تحلیل جباریت ترجمه کریم قصیم انتشارات دماند ، ۱۳۶۳

۵ـ انکینسون ، هیلگارد ، زمینه روان شناسی ترجمه محمد نقی براهنی و دیگران انتشارات رشد ، ۱۳۷۲

۶ـ پروین لارنس ای ، روان شناسی شخصیت (نظریه تحقیق) ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور انتشارات رسا ، ۱۳۷۴

۷ـ دلاور ، علی روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، ۱۳۷۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خصیصه سلطه گری , زنان شاغل , زنان غیرشاغل,سلطه پذیری , سلطه پذیری در زنان , سلطه گری ,
:: بازدید از این مطلب : 218
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

خلاصه پژوهش

پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان کار و خیابان و کودکان عادی شهر تهران که سن آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (۱۹۹۰) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی کرده که شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو که روش های ناپاراستریک است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات کسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان دیده نشد.

هدف پژوهش:

یکی از بزرگ ترین چالشهای بشری توسعه روابط معنی دار و رضایت در زندگی است. مادامی که فرد به نیازهای هیجانی خود و دیگران توجهی نکند. ارتباط موثری با افراد نخواهد داشت. اگر فردی درک هیجانی خوبی داشته باشد. می تواند از تغییرات روحیه و درک احساسها بهره میبرد و از چنین درکی برای اداره کردن و کنار آمدن با هیجانها استفاده کند. (پتن به نقل از اعتصامی ۸۲)

با توجه به اهمیت و تأثر وش هیجانی در زندگی و پیشرفت افراد. در این تحقیق بر آن شدیم تا هوش هیجانی را در کودکان کار و خیابان و کودکان عادی مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.

فهرست مطالب

خلاصه پژوهش        ۵

فصل اول  ۶

فرضیه پژوهش        ۶

تعریف نظری متغیرهای پژوهشی: ۷

کودک خیابانی         ۷

هوش هیجانی         ۷

کودک عادی:          ۸

هدف پژوهش:         ۸

اهمیت موضوع پژوهش            ۱۰

فـصل دوم ۱۱

پیشـینه    ۱۱

نظریه پردازان          ۱۸

دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات) ۱۹

۲-تنظیم هیجان در خود و دیگران ۱۹

۳-بهره برداری از هیجان:          ۲۰

شاخه دوم: ۲۲

شاخه سوم:            ۲۳

تنظیم هوشمندانه هیجان:         ۲۴

مدل هوش هیجانی بار- آن       ۲۹

یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا:      ۳۳

کودک خیابانی و پیشینه تاریخی آن:          ۳۳

پیشینه کودک خیابانی و کار       ۳۶

تعریف واژه کودک خیابانی         ۳۶

عوامل بروز پدیده کودک خیابانی   ۳۷

دیدگاه مندلوچ:         ۴۰

دیدگاه استرلینگ:      ۴۰

دیدگاه السون           ۴۲

دیدگاه فانیت:          ۴۲

فصل سوم  ۴۴

طرح پژوهش:          ۴۵

ابزار پژوهش           ۴۵

روش اجرا  ۴۶

روش نمره گذاری      ۴۶

روش تجزیه وتحلیل:  ۴۷

فصل چهارم            ۴۸

شاخص آماری         ۴۹

گروه       ۴۹

کودکان عادی          ۴۹

شاخص آماری         ۵۱

گروه       ۵۱

کودکان عادی          ۵۱

شاخص آماری         ۵۲

گروه       ۵۲

کودکان عادی          ۵۲

شاخص آماری         ۵۳

گروه       ۵۳

کودکان عادی          ۵۳

شاخص آماری         ۵۴

گروه       ۵۴

کودکان عادی          ۵۴

فصل پنجم ۵۵

بحث و نتیجه گیری:  ۵۶

پیشنهادات برای تحقیقات آتی     ۵۷

محدودیت های پژوهش           ۵۸

فهرست منابع          ۵۹

مجلات مقالات منبرنامه ها       ۶۰

نمونه تست            ۶۱

هم حسی  ۶۱

تنظیم روابط           ۶۱

فهرست منابع

حسین وفایی صنعتی بررسی واعتبار وپرسشنامه هوش هیجانی «دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد » چاپ نشده واحد مرکز ۱۳۸۱

کلمن-دانیل .هوش عاطفی (ترجمه حمید رضا بلوچ) تهران جیحون ۱۳۷۹ دماس احمد هوش هیجانی  فصل نامه تعلیم وتربیت ۱۳۸۱

عبادی –شیرین –حقوق کودک         تهران انتشارات کانون ۱۳۷۶

کلمن- دانیل   هوش هیجانی توانایی محبت کردن ومحبت دیدن (نسرین پارسا تهران انتشارات رشد ۱۳۸۰)

محی الدین بناب.مهدی روان شناسی انگیزش و هیجان ،تهران نشر راه ۱۳۷۴

معین. محمد. فرهنگ فارسی جلد سوم         تهران   انتشارات امیرکبیر

کوئن بروس مبنای جامعه شناسی علامعباس توسلی ورضا فاصل تهران انتشارات سمت ۱۳۸۲

فرجی ذبیح الله انگیزش و هیجان تهران        نشر میترا

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: هوش و هیجان , هوش و هیجان کودکان , هوش کودکان خیابانی , هوش کودکان عادی , هوش کودکان کار ,
:: بازدید از این مطلب : 132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.

روش پژوهش توصیفی از نوع علمی، مقایسه‌ای وجامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد مستقر در زندان مرکزی اصفهان در سال ۱۳۸۷ و همچنین دانشجویان به عنوان گروه شاهد بوده است. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر از معتادین و ۶۰ نفر از افراد عادی بوده که گروه معتادین به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و گروه غیرمعتاد به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه ۶۰ سؤالی‌ گری و ویلسون بوده است که از روایی و پایایی مناسبی در تحقیقات قبلی برخوردار بوده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آزمون T و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:

- تفاوت معناداری بین عوامل زیستی گرایش به سوءمصرف مواد در افراد معتاد و غیرمعتاد وجود دارد.

- بین عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد مخدر در افراد معتاد و غیرمعتاد بر اساس متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود داشت.

فهرست مطالب

عنوان مطالب………………………………………………………. صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱ بیان مساله……………………………………………………………………………….. ۱۶

۳-۱ اهمیت و ضرورت مساله……………………………………………………………. ۱۸

۴-۱ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………. ۲۰

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………….. ۲۱

۶-۱ تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………….. ۲۱

الف: تعریف نظری……………………………………………………………………………. ۲۱

ب: تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………. ۲۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۲ مباحث نظری……………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲ سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است…………………………………… ۲۶

۳-۲ سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست…………………………… ۲۷

۴-۲ اصطلاح شناسی……………………………………………………………………….. ۲۹

۵-۲ سوء مصرف و وابستگی به مواد………………………………………………… ۳۰

۶-۲ اعتیاد………………………………………………………………………………………. ۳۰

۱-۶-۲ همه‌گیری شناسی………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۶-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۶-۲ عامل سایکو دینامیک……………………………………………………………… ۳۲

۴-۶-۲ نظریات رفتاری…………………………………………………………………….. ۳۳

۵-۶-۲ وراثت چیست؟……………………………………………………………………… ۳۴

۶-۶-۲ عوامل ژنتیک………………………………………………………………………… ۳۶

۷-۶-۲ عوامل عصبی- شیمیایی………………………………………………………… ۳۶

۸-۶-۲ ابتلای همزمان……………………………………………………………………… ۳۷

۹-۶-۲ اختلالات شخصیت ضد اجتماعی…………………………………………….. ۳۸

۱۰-۶-۲ افسردگی و خودکشی …………………………………………………………. ۳۸

۷-۲ اختلالات وابسته به الکل…………………………………………………………….. ۳۹

۱-۷-۲ همه‌گیری شناسی………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۷-۲ فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی………………………………………………… ۴۰

۳-۷-۲ شیمی حیاتی یا زیست شیمی………………………………………………….. ۴۲

۴-۷-۲ آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم………………………………………. ۴۳

۵-۷-۲ عوامل شخصیتی و روان شناختی…………………………………………… ۴۷

۶-۷-۲ درمان و بازپروری……………………………………………………………….. ۴۹

۸-۲ اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)…………………………….. ۵۰

۱-۸-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………… ۵۱

۲-۸-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………… ۵۱

۳-۸-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین………………………………………… ۵۲

۴-۸-۲ درمان و بازتوانی…………………………………………………………………. ۵۳

۹-۲ اختلالات وابسته به کافئین………………………………………………………….. ۵۴

۱-۹-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………… ۵۵

۲-۹-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………… ۵۵

۳-۹-۲ ژنتیک و مصرف کافئین…………………………………………………………. ۵۶

۴-۹-۲ کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف…………………………… ۵۶

۵-۹-۲ عوارض نامطلوب …………………………………………………………………. ۵۷

۶-۹-۲ درمان…………………………………………………………………………………. ۵۸

۱۰-۲ اختلالات وابسته به حشیش………………………………………………………. ۵۹

۱-۱۰-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۶۰

۱-۱-۱۰-۲ شیوع و روندهای اخیر……………………………………………………. ۶۰

۲-۱-۱۰-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………… ۶۱

۳-۱۰-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش………………………………………… ۶۲

۴-۱۰-۲ اختلال اضطرابی ناشی از حشیش…………………………………………. ۶۳

۵-۱۰-۲ درمان و بازتوانی……………………………………………………………….. ۶۳

۱۱-۲ اختلال وابسته به کوکائین………………………………………………………… ۶۶

۱-۱۱-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۶۶

۲-۱۱-۲ هم ابتلائی………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۱-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………. ۶۷

۱-۳-۱۱-۲ عوامل ژنتیک …………………………………………………………………. ۶۷

۲-۳-۱۱-۲ عوامل اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………. ۶۸

۳-۳-۱۱-۲ یادگیری و شرطی شدن…………………………………………………… ۶۸

۴-۳-۱۱-۲ عوامل دارویی………………………………………………………………… ۶۹

۴-۱۱-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۶۹

۵-۱۱-۲ سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن………………………………… ۷۱

۶-۱۱-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین ……………………………………… ۷۱

۷-۱۱-۲ اختلال خلقی ناشی از کوکائین …………………………………………….. ۷۲

۸-۱۱-۲ اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ………………………………………. ۷۲

۹-۱۱-۲ اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… ۷۲

۱-۹-۱۱-۲ اثرات بر عروق مغزی……………………………………………………… ۷۳

۲-۹-۱۱-۲ اثرات قلبی……………………………………………………………………… ۷۳

۳-۹-۱۱-۲ حملات تشنجی………………………………………………………………… ۷۴

۱۰-۱۱-۲ درمان و بازتوانی……………………………………………………………… ۷۴

۱۲-۲ اختلالات وابسته به مواد توهم زا……………………………………………… ۷۶

۱-۱۲-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۷۷

۲-۱۲-۲ مصرف داروهای توهم زا……………………………………………………. ۷۷

۳-۱۲-۲ آثار روان شناختی………………………………………………………………. ۷۸

۴-۱۲-۲ مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی………………………………………………. ۷۹

۵-۱۲-۲ اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا…………………………….. ۸۰

۶-۱۲-۲ اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا………………………………………. ۸۱

۷-۱۲-۲ درمان……………………………………………………………………………….. ۸۱

۱۳-۲ اختلالات مربوط به مواد استنشاقی…………………………………………… ۸۲

۱-۱۳-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۸۳

۲-۱۳-۲ اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… ۸۴

۳-۱۳-۲ درمان……………………………………………………………………………….. ۸۵

۱۴-۲ اختلالات مربوط به نیکوتین……………………………………………………… ۸۵

۱-۱۴-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۸۷

۲-۱۴-۲ بیماران روانی…………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۱۴-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۸۸

۴-۱۴-۲ سبب یابی وابستگی به نیکوتین……………………………………………… ۸۹

۵-۱۴-۲ اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… ۹۰

۶-۱۴-۲ مزایای بهداشتی ترک سیگار………………………………………………… ۹۰

۷-۱۴-۲ درمان……………………………………………………………………………….. ۹۱

۱-۷-۱۴-۲ درمانهای روان شناختی………………………………………………….. ۹۱

۲-۷-۱۴-۲ درمانهای روانی- دارویی………………………………………………… ۹۲

۱۵-۲ اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)…………………………….. ۹۳

۱-۱۵-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۹۵

۲-۱۵-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۹۶

۳-۱۵-۲ هم ابتلائی………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۱۵-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………. ۹۸

۱-۴-۱۵-۲ عوامل روانی- اجتماعی…………………………………………………… ۹۸

۲-۴-۱۵-۲ عوامل ژنتیک و زیستی…………………………………………………….. ۹۸

۳-۴-۱۵-۲ نظریه روانپویشی……………………………………………………………. ۹۹

۱۶-۲ اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)……………….. ۱۰۰

۱-۱۶-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۱۰۰

۲-۱۶-۲ نورفارماکولوژی………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۱۶-۲ اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین……………………………………….. ۱۰۱

۴-۱۶-۲ اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین………………………………. ۱۰۱

۵-۱۶-۲ درمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۲ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۰۲

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۲-۳ جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………….. ۱۰۵

۳-۳ ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۳ تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………….. ۱۰۶

۶-۳ تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه…………………………………………………. ۱۰۷

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………….. ۱۰۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………… ۱۲۱

۱-۵ چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟…………………………………… ۱۲۱

۲-۵ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………… ۱۲۴

۳-۵ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………. ۱۲۴

پیشنهادهایی به والدین……………………………………………………………………… ۱۲۴

پیشنهادهایی به مسوولین …………………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۵ محدود کردن دسترسی به دارو………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۵ آموزش و پیشگیری………………………………………………………………….. ۱۲۸

۶-۵ بهبود درمان و پژوهش……………………………………………………………… ۱۲۹

۷-۵ توصیه های محافظت کننده………………………………………………………… ۱۳۰

۸-۵ فهرست منابع:…………………………………………………………………………… ۱۳۳

منابع فارسی……………………………………………………………………………………. ۱۳۴

منابع خارجی…………………………………………………………………………………… ۱۳۵

ضمیمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

فهرست جداول

عنوان مطالب                                                                                                  صفحه

۱- جدول شماره (۱-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین………. ۱۱۰

۲- جدول شماره (۲-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سن    ۱۱۱

۳- جدول شماره (۳-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس وضعیت تأهل ۱۱۱

۴- جدول شماره (۴-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین بر اساس شغل           ۱۱۲

۵- جدول شماره (۵-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سطح تحصیلات        ۱۱۲

۶- جدول شماره (۶-۴) نتایج آزمون t مستقل مقایسه مولفه های عوامل زیستی گرایش به اعتیاد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۷- جدول شماره (۷-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین گروه معتادین و غیرمعتادین در مولفه های عوامل زیستی گرایش به سوء مصرف مواد………………………………………………………………………. ۱۱۴

۸- جدول شماره (۸-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس سن ………………………………………………………………….. ۱۱۵

۹- جدول شماره (۹-۴) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سن معتادین        ۱۱۶

۱۰- جدول شماره (۱۰-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس میزان تحصیلات………………………………………….. ۱۱۷

۱۱- جدول شماره (۱۱-۴) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سطح تحصیلات ۱۱۷

۱۲- جدول شماره (۱۲-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین بر اساس ………………………………………………………………… ۱۱۸

۱۳- جدول شماره (۱۳-۴) نتایج آزمون تعقیبی CSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس شغل    ۱۱۹

۱۴- جدول شماره (۱۴-۴) نتایج آزمون f تفاوت میانگین گروه معتادین مجرد و متأهل در مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد …………………………………………………………. ۱۱۹

منابع فارسی:

۱- اسعدی، سید حسن( ۱۳۷۴). تحقیقی کاربردی درباره پیشگیری از مصرف نابجای مواد مخدر، روان‌گردان، الکل توتون. تهران: انجمن اولیا مربیان.

۲- اسحاقیان، مهدی (۱۳۷۹). می‌خواهم پژوهشگر شوم. جزوه آموزشی دوره اقدام پژوهش مرکز آموزش نیروی انسانی اصفهان.

۳- ایزدی، افسانه (۱۳۸۰). اعتیاد و جوانان، پایان نامه کارشناسی رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور زرین شهر.

۴- بنجامین جی سادوک، ویرجینیا، ای سادوک. خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی: ترجمه حسن رفیعی، فرزین رضاعی، ۱۳۸۲٫ تهران: ارجمند.

۵- دلاور، علی (۱۳۷۶). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.

۶- روزنهان، دیوید ال. سیلکمن، مارتین ای.پی. روان‌شناسی نابهنجاری آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سید (۱۳۸۰). تهران: ساوالان.

۷- رئوفی، مریم، رضوی، ماریا (۱۳۷۸). راهنمای پیشگیری اعتیاد، تهران: مولفین.

۸- رمضانی، فرزانه. بررسی عوامل زیستی سوء مصرف مواد در معتادین مرد استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی، دانشگاه پیام نور زرین شهر.

منابع خارجی:

۱- Alan.leshner.(1997). Addiction is a Brain Disease and it matters national in statute of justice journal U.S.A

2- Cloninger. (1988). Heterogeneity and the Classification of Alcholism advances in Alcohol and substance Albuse. U.S.A.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی عوامل تاثیر زیستی , تاثیر زیستی , سوء مصرف مواد , عوامل تاثیر زیستی ,
:: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.

روش پژوهش توصیفی از نوع علمی، مقایسه‌ای وجامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد مستقر در زندان مرکزی اصفهان در سال ۱۳۸۷ و همچنین دانشجویان به عنوان گروه شاهد بوده است. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر از معتادین و ۶۰ نفر از افراد عادی بوده که گروه معتادین به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و گروه غیرمعتاد به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه ۶۰ سؤالی‌ گری و ویلسون بوده است که از روایی و پایایی مناسبی در تحقیقات قبلی برخوردار بوده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آزمون T و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:

- تفاوت معناداری بین عوامل زیستی گرایش به سوءمصرف مواد در افراد معتاد و غیرمعتاد وجود دارد.

- بین عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد مخدر در افراد معتاد و غیرمعتاد بر اساس متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود داشت.

فهرست مطالب

عنوان مطالب………………………………………………………. صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱ بیان مساله……………………………………………………………………………….. ۱۶

۳-۱ اهمیت و ضرورت مساله……………………………………………………………. ۱۸

۴-۱ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………. ۲۰

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………….. ۲۱

۶-۱ تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………….. ۲۱

الف: تعریف نظری……………………………………………………………………………. ۲۱

ب: تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………. ۲۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۲ مباحث نظری……………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲ سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است…………………………………… ۲۶

۳-۲ سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست…………………………… ۲۷

۴-۲ اصطلاح شناسی……………………………………………………………………….. ۲۹

۵-۲ سوء مصرف و وابستگی به مواد………………………………………………… ۳۰

۶-۲ اعتیاد………………………………………………………………………………………. ۳۰

۱-۶-۲ همه‌گیری شناسی………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۶-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۶-۲ عامل سایکو دینامیک……………………………………………………………… ۳۲

۴-۶-۲ نظریات رفتاری…………………………………………………………………….. ۳۳

۵-۶-۲ وراثت چیست؟……………………………………………………………………… ۳۴

۶-۶-۲ عوامل ژنتیک………………………………………………………………………… ۳۶

۷-۶-۲ عوامل عصبی- شیمیایی………………………………………………………… ۳۶

۸-۶-۲ ابتلای همزمان……………………………………………………………………… ۳۷

۹-۶-۲ اختلالات شخصیت ضد اجتماعی…………………………………………….. ۳۸

۱۰-۶-۲ افسردگی و خودکشی …………………………………………………………. ۳۸

۷-۲ اختلالات وابسته به الکل…………………………………………………………….. ۳۹

۱-۷-۲ همه‌گیری شناسی………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۷-۲ فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی………………………………………………… ۴۰

۳-۷-۲ شیمی حیاتی یا زیست شیمی………………………………………………….. ۴۲

۴-۷-۲ آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم………………………………………. ۴۳

۵-۷-۲ عوامل شخصیتی و روان شناختی…………………………………………… ۴۷

۶-۷-۲ درمان و بازپروری……………………………………………………………….. ۴۹

۸-۲ اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)…………………………….. ۵۰

۱-۸-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………… ۵۱

۲-۸-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………… ۵۱

۳-۸-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین………………………………………… ۵۲

۴-۸-۲ درمان و بازتوانی…………………………………………………………………. ۵۳

۹-۲ اختلالات وابسته به کافئین………………………………………………………….. ۵۴

۱-۹-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………… ۵۵

۲-۹-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………… ۵۵

۳-۹-۲ ژنتیک و مصرف کافئین…………………………………………………………. ۵۶

۴-۹-۲ کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف…………………………… ۵۶

۵-۹-۲ عوارض نامطلوب …………………………………………………………………. ۵۷

۶-۹-۲ درمان…………………………………………………………………………………. ۵۸

۱۰-۲ اختلالات وابسته به حشیش………………………………………………………. ۵۹

۱-۱۰-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۶۰

۱-۱-۱۰-۲ شیوع و روندهای اخیر……………………………………………………. ۶۰

۲-۱-۱۰-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………… ۶۱

۳-۱۰-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش………………………………………… ۶۲

۴-۱۰-۲ اختلال اضطرابی ناشی از حشیش…………………………………………. ۶۳

۵-۱۰-۲ درمان و بازتوانی……………………………………………………………….. ۶۳

۱۱-۲ اختلال وابسته به کوکائین………………………………………………………… ۶۶

۱-۱۱-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۶۶

۲-۱۱-۲ هم ابتلائی………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۱-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………. ۶۷

۱-۳-۱۱-۲ عوامل ژنتیک …………………………………………………………………. ۶۷

۲-۳-۱۱-۲ عوامل اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………. ۶۸

۳-۳-۱۱-۲ یادگیری و شرطی شدن…………………………………………………… ۶۸

۴-۳-۱۱-۲ عوامل دارویی………………………………………………………………… ۶۹

۴-۱۱-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۶۹

۵-۱۱-۲ سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن………………………………… ۷۱

۶-۱۱-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین ……………………………………… ۷۱

۷-۱۱-۲ اختلال خلقی ناشی از کوکائین …………………………………………….. ۷۲

۸-۱۱-۲ اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ………………………………………. ۷۲

۹-۱۱-۲ اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… ۷۲

۱-۹-۱۱-۲ اثرات بر عروق مغزی……………………………………………………… ۷۳

۲-۹-۱۱-۲ اثرات قلبی……………………………………………………………………… ۷۳

۳-۹-۱۱-۲ حملات تشنجی………………………………………………………………… ۷۴

۱۰-۱۱-۲ درمان و بازتوانی……………………………………………………………… ۷۴

۱۲-۲ اختلالات وابسته به مواد توهم زا……………………………………………… ۷۶

۱-۱۲-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۷۷

۲-۱۲-۲ مصرف داروهای توهم زا……………………………………………………. ۷۷

۳-۱۲-۲ آثار روان شناختی………………………………………………………………. ۷۸

۴-۱۲-۲ مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی………………………………………………. ۷۹

۵-۱۲-۲ اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا…………………………….. ۸۰

۶-۱۲-۲ اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا………………………………………. ۸۱

۷-۱۲-۲ درمان……………………………………………………………………………….. ۸۱

۱۳-۲ اختلالات مربوط به مواد استنشاقی…………………………………………… ۸۲

۱-۱۳-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۸۳

۲-۱۳-۲ اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… ۸۴

۳-۱۳-۲ درمان……………………………………………………………………………….. ۸۵

۱۴-۲ اختلالات مربوط به نیکوتین……………………………………………………… ۸۵

۱-۱۴-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۸۷

۲-۱۴-۲ بیماران روانی…………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۱۴-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۸۸

۴-۱۴-۲ سبب یابی وابستگی به نیکوتین……………………………………………… ۸۹

۵-۱۴-۲ اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… ۹۰

۶-۱۴-۲ مزایای بهداشتی ترک سیگار………………………………………………… ۹۰

۷-۱۴-۲ درمان……………………………………………………………………………….. ۹۱

۱-۷-۱۴-۲ درمانهای روان شناختی………………………………………………….. ۹۱

۲-۷-۱۴-۲ درمانهای روانی- دارویی………………………………………………… ۹۲

۱۵-۲ اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)…………………………….. ۹۳

۱-۱۵-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۹۵

۲-۱۵-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. ۹۶

۳-۱۵-۲ هم ابتلائی………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۱۵-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………. ۹۸

۱-۴-۱۵-۲ عوامل روانی- اجتماعی…………………………………………………… ۹۸

۲-۴-۱۵-۲ عوامل ژنتیک و زیستی…………………………………………………….. ۹۸

۳-۴-۱۵-۲ نظریه روانپویشی……………………………………………………………. ۹۹

۱۶-۲ اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)……………….. ۱۰۰

۱-۱۶-۲ همه گیری شناسی………………………………………………………………. ۱۰۰

۲-۱۶-۲ نورفارماکولوژی………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۱۶-۲ اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین……………………………………….. ۱۰۱

۴-۱۶-۲ اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین………………………………. ۱۰۱

۵-۱۶-۲ درمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۲ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۰۲

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۲-۳ جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………….. ۱۰۵

۳-۳ ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۳ تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………….. ۱۰۶

۶-۳ تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه…………………………………………………. ۱۰۷

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………….. ۱۰۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………… ۱۲۱

۱-۵ چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟…………………………………… ۱۲۱

۲-۵ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………… ۱۲۴

۳-۵ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………. ۱۲۴

پیشنهادهایی به والدین……………………………………………………………………… ۱۲۴

پیشنهادهایی به مسوولین …………………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۵ محدود کردن دسترسی به دارو………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۵ آموزش و پیشگیری………………………………………………………………….. ۱۲۸

۶-۵ بهبود درمان و پژوهش……………………………………………………………… ۱۲۹

۷-۵ توصیه های محافظت کننده………………………………………………………… ۱۳۰

۸-۵ فهرست منابع:…………………………………………………………………………… ۱۳۳

منابع فارسی……………………………………………………………………………………. ۱۳۴

منابع خارجی…………………………………………………………………………………… ۱۳۵

ضمیمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

فهرست جداول

عنوان مطالب                                                                                                  صفحه

۱- جدول شماره (۱-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین………. ۱۱۰

۲- جدول شماره (۲-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سن    ۱۱۱

۳- جدول شماره (۳-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس وضعیت تأهل ۱۱۱

۴- جدول شماره (۴-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین بر اساس شغل           ۱۱۲

۵- جدول شماره (۵-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سطح تحصیلات        ۱۱۲

۶- جدول شماره (۶-۴) نتایج آزمون t مستقل مقایسه مولفه های عوامل زیستی گرایش به اعتیاد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۷- جدول شماره (۷-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین گروه معتادین و غیرمعتادین در مولفه های عوامل زیستی گرایش به سوء مصرف مواد………………………………………………………………………. ۱۱۴

۸- جدول شماره (۸-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس سن ………………………………………………………………….. ۱۱۵

۹- جدول شماره (۹-۴) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سن معتادین        ۱۱۶

۱۰- جدول شماره (۱۰-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس میزان تحصیلات………………………………………….. ۱۱۷

۱۱- جدول شماره (۱۱-۴) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سطح تحصیلات ۱۱۷

۱۲- جدول شماره (۱۲-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین بر اساس ………………………………………………………………… ۱۱۸

۱۳- جدول شماره (۱۳-۴) نتایج آزمون تعقیبی CSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس شغل    ۱۱۹

۱۴- جدول شماره (۱۴-۴) نتایج آزمون f تفاوت میانگین گروه معتادین مجرد و متأهل در مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد …………………………………………………………. ۱۱۹

منابع فارسی:

۱- اسعدی، سید حسن( ۱۳۷۴). تحقیقی کاربردی درباره پیشگیری از مصرف نابجای مواد مخدر، روان‌گردان، الکل توتون. تهران: انجمن اولیا مربیان.

۲- اسحاقیان، مهدی (۱۳۷۹). می‌خواهم پژوهشگر شوم. جزوه آموزشی دوره اقدام پژوهش مرکز آموزش نیروی انسانی اصفهان.

۳- ایزدی، افسانه (۱۳۸۰). اعتیاد و جوانان، پایان نامه کارشناسی رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور زرین شهر.

۴- بنجامین جی سادوک، ویرجینیا، ای سادوک. خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی: ترجمه حسن رفیعی، فرزین رضاعی، ۱۳۸۲٫ تهران: ارجمند.

۵- دلاور، علی (۱۳۷۶). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.

۶- روزنهان، دیوید ال. سیلکمن، مارتین ای.پی. روان‌شناسی نابهنجاری آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سید (۱۳۸۰). تهران: ساوالان.

۷- رئوفی، مریم، رضوی، ماریا (۱۳۷۸). راهنمای پیشگیری اعتیاد، تهران: مولفین.

۸- رمضانی، فرزانه. بررسی عوامل زیستی سوء مصرف مواد در معتادین مرد استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی، دانشگاه پیام نور زرین شهر.

منابع خارجی:

۱- Alan.leshner.(1997). Addiction is a Brain Disease and it matters national in statute of justice journal U.S.A

2- Cloninger. (1988). Heterogeneity and the Classification of Alcholism advances in Alcohol and substance Albuse. U.S.A.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی عوامل تاثیر زیستی , تاثیر زیستی , سوء مصرف مواد , عوامل تاثیر زیستی ,
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 دی 1393 | نظرات ()