نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

 فهرست                                             صفحه
مقدمه    ۱
فصل اول
– ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات )    ۳
– صادرات و رشد اقتصادی    ۷
استراتژی تجارت بین الملل     ۹
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات    ۱۱
– بازار یابی بین المللی    ۱۳
– تحقیقات بازار صادرات    ۱۳
– تشویق و توسعه صادرات    ۱۹
– قیمت گذاری    ۲۰
– پیشنهاد قیمت صادراتی    ۲۰
– مکاتبه در صادرات    ۲۱
– نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات    ۲۲
– عوامل مؤثر در توسعه صادرات     ۲۳
– مروری بر بازرگانی خارجی ایران    ۲۷

فصل دوم – جمهوری خلق چین    ۳۲
* بخش اول
– جغرافیای طبیعی    ۳۲

* بخش دوم
– جغرافیای انسانی    ۳۶

* بخش سوم
– جغرافیای سیاسی    ۴۴

* بخش چهارم
– اوضاع اقتصادی چین    ۵۳
– صادرات    ۵۷
– واردات    ۶۰

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین۶۲

* بخش اول
– روابط سیاسی    ۶۲

* بخش دوم
– روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین    ۶۸
– صادرات غیر نفتی ایران به چین     ۶۹
– واردات ایران از چین    ۷۰

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین    ۷۳

* بخش اول
– صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران    ۷۳

* بخش دوم
– صادرات غیر نفتی ایران به چین    ۷۴
– ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین    ۷۵

فصل پنجم – نتیجه گیری    ۸۰

منابع

–         سید احمد نخجوانی اقتصاد ایران مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۸۲٫

–         مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تعیین و الویت بندی‌ بازارهای هدف محصولات پتروشیمی ایران آبان ماه ۱۳۸۴٫

–         موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران، آبان ماه ۱۳۷۱٫

–    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز (با همکاری دانشگاههای تبریز) مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور ۱۳۸۵٫

–         دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، جمهوری خلق چین۱۳۷۸٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی صادرات غیر نفتی , صادرات ایران به چین , صادرات غیرنفتی ,
:: بازدید از این مطلب : 434
|
امتیاز مطلب : 110
|
تعداد امتیازدهندگان : 22
|
مجموع امتیاز : 22
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.

موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند.

مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بندة حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.

«فهرست مطالب»         

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شرکت……………………………………………………………………….. ۳

گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم………………………………………. ۳

گفتار دوم – شرکت در قتل عمد……………………………………………………… ۵

گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد………………………………………… ۹

گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی……………. ۱۲

الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی …………………………………….. ۱۲

۱-      شرکت در فعل و شرکت در نتیجه…………………………………………… ۱۳

۲-      شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر……………………… ۱۳

۳-      شرکت فاعل و تارک فعل……………………………………………………….. ۱۴

ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی………………………………………… ۱۴

۱- اجتماع عمد و شبه عمد……………………………………………………………. ۱۵

۲- اجتماع عمد و خطای محض……………………………………………………… ۱۵

۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض………………………………………. ۱۶

مبحث دوم – معاونت…………………………………………………………………… ۱۸

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم…………………………………….. ۱۸

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………. ۱۹

گفتار سوم: عنصر روانی……………………………………………………………… ۲۲

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد……………………………………… ۲۳

فصل دوم تجزیه و تحلیل آرا………………………………………………. ۲۶

مبحث اول – تحلیل شکلی……………………………………………………………… ۲۷

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸»………………………………… ۲۷

الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک……………………………………………………… ۲۷

ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک………………………………………………………… ۲۸

ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک…………………………………………………………. ۳۰

گفتار دوم – نقد ادبی…………………………………………………………………… ۳۲

مبحث دوم – تحلیل ماهوی…………………………………………………………… ۳۶

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات………………… ۳۶

الف – اقرار…………………………………………………………………………………. ۳۶

ب – علم قاضی……………………………………………………………………………. ۳۸

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰»………………………. ۴۲

الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا………………………………………………………………….. ۴۳

ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا…………………………………………………………………….. ۴۵

ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۵

د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۶

ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۷

ی – اصل ۳۷ ق.ا…………………………………………………………………………. ۴۹

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در……………………………………………………….. ۵۰

الف – تعیین مجازات قتل عمد……………………………………………………….. ۵۱

ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد……………………………………………….. ۵۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۵۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۵۵

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………. ۵۷

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………….. ۵۹

فهرست منابع

الف. کتب حقوقی

۱-     آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، جلد دوم، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵٫

۲-            آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، چاپ دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۷

۳-     اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، جلد دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۵٫

۴-            گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، نشر میزان، سال ۱۳۸۴٫

۵-            میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۶٫

۶-     نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۳٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: قتل عمدی ,
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :
از زمانی که سیستم مدیریت اتوماتیک پرواز در صنعت هواپیمایی به کار گرفته شد تحولاتی نظیر توسعه قابل توجه ناوبری، کاهش کنترل فردی خلبان در مسیرهای پر ترافیک و کنترل میزان سوخت و کاهش هزینه‌های ناشی از آن را در پی داشت از این رو تجهیز هر هواپیما به این دستگاه از مزایای رتبة اول آن محسوب می شود. این مهم را مدیریت های هواپیمایی، خلبانان و کادر فنی بدان اذعان دارند.
در این بررسی سعی گردیده است موضوع، از دیدگاه فنی – عملیاتی مورد دقت نظر قرار گیرد و در طی سه فصل به بحث و بررسی بر روی قسمتهای مختلف این سیستم و کاربردهای آن به لحاظ عملیاتی و ناوبری و ارائه اطلاعات و راهنمائی های مناسب به گروه پروازی، پرداخته شود.
در فصل اول از نظر کلی، قسمتهای مختلف سیستم تحت بررسی قرار خواهد گرفت و در فصل دوم سیستم FMS یکی از نمونه هواپیماهای موجود در ایران (فوکر ۱۰۰)تحت بررسی قرار گرفته و فصل سوم به ارائه یک نتیجه‌گیری  کلی و مطالب حاشیه ای پرداخته است.

فهرست مطالب

۱- سپاسگذاری …………………………………………………………………………………………………………………. الف

۲-  کلید واژه ……………………………………………………………………………………………………………………. ج

۳- فصل اول: شرح کلی سیستم FMS …………………………………………………………………………….. 1

1-1 توضیحات کلی در رابطه با سیستم FMS …………………………………………………………………. 3

1-2 نحوة تغذیه و فعالیت سیستم FMS …………………………………………………………………………. 8

1-3 اطلاعات ذخیره شده در FMC ………………………………………………………………………………… 9

4- فصل دوم: نحوة عملکرد سیستم FMS ……………………………………………………………………….. 14

2-1 بررسی عملیات مدیریت پرواز………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲ بررسی انجام عملیات ناوبری توسط FMS …………………………………………………………………. 18

2-3 مدهای مختلف ناوبری…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴ نحوه انجام عملیات مدیریت پرواز…………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۵ بررسی مد راهنمایی (Guidance) ………………………………………………………………………… 35

2-6 نحوه فراهم شدن اطلاعات بر روی نشان دهنده های EFIS ………………………………………… 42

2-7 صفحات (CDU pages)CDU ………………………………………………………………………… 48

2=8 پیغامهای (CDU Message) CDU ………………………………………………………………. 64

2-9 روشهای تست کردن سیستم FMS ………………………………………………………………………….. 72

5- فصل سوم: نتیجه گیری و پاورقی ها ………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۱ خلاصه ای از عملکرد سیستم به صورت فلوچارت ………………………………………………………….. ۷۸

۳-۲ توضیحی مختصر در مورد ARINC…………………………………………………………………………. 83

6- فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۷- ضمایم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۸- چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

فهرست شکلها

شکل ۱-۱ تصویر یک نمایشگر (CDU) مربوط به FMS ساخت کارخانه کالینز…… ۴

شکل ۱-۲ تصویر یک DATA Loader …………………………………………………… 7

شکل ۱-۳ نحوة ارتباط FMS با سیستم‌های دیگر……………………………………….. ۱۲

شکل ۴-۱ ارتباط بین ورودی و خروجی‌های FMS …………………………………….. 13

شکل ۲-۱ نمودار مربوط به فازهای مختلف یک پرواز ………………………………….. ۱۷

شکل ۲-۲ نحوة محاسبه جهت و سرعت باد به وسیلة FMS …………………………. 19

شکل ۲-۳ نحوة محاسبه پارامترهای مختلف ناوبری به وسیلة FMS ………………… 20

شکل ۲-۴ نحوة محاسبه پارامترهای مختلف سرعت به وسیلة FMS………………… 23

شکل ۲-۵ الگوریتم مربوط به اولویت انتخاب مدها به وسیلة FMS………………….. 27

شکل ۲-۶ چگونگی استفاده از مراحل مختلف از مد کارآیی

 (PERFORMANCE)در یک پرواز………………………………………………………… ۳۱

شکل ۲-۷ الگوریتم مربوط به مد کارآیی (PERFORMANCE) …………………… 33

شکل ۲-۸ الگوریتم مربوط به مد کارآیی (PERFORMANCE)…………………….. 34

شکل ۲-۹ کنترل کننده‌های مربوط به AFCAS………………………………………… 37

شکل ۲-۱۰ بلوک دیاگرام مربوط به نحوة توزیع اطلاعات به وسیلة FMC…………. 40

شکل ۲-۱۱ چگونگی نمایش اطلاعات FMS بر روی EFIS در حالت‌های مختلف.. ۴۳

شکل ۲-۱۲ ارتباط بین ‌ARINC LABLEها و SYMBOLهای مربوط به آن ….. ۴۶

شکل ۲-۱۳ کاربرد کلیدهای موجود بر روی CDU …………………………………….. 50

شکل ۲-۱۴ تصویر مربوط به یک FMS FLIGHT PLAN …………………………… 52

شکل ۲-۱۵ الگوریتم مربوط به صفحة GO- AROUND …………………………….. 56

شکل ۲-۱۶ الگوریتم مربوط به TACTICAL PAGE ………………………………… 60

شکل ۲-۱۷ نمایش خطاهای FMS و FMC …………………………………………….. 70

شکل ۲-۱۸ تست FMS از طریق FMC ………………………………………………….. 73

شکل ۲-۱۹ تستر مربوط به FMS و TAPA حاوی اطلاعات …………………………. ۷۶

شکل ۳-۱ نمای فرمت ARINC 429  ……………………………………………………. ۸۴

شکل ۳-۲ نمودار کدبندی ARINC 429  ………………………………………………. ۸۵

جدول (۱)SYMBOL SUMMARY …………………………………………………….. 88

فهرست مراجع

[۱] HONEY WELL INC , FOKKER 100 FMS PILOT’S CUID, PUB. NO. C28 – ۳۶۴۱- ۱۴-۰۲, REVISION2, OCTOBER 1992, PHOENIX , ARIZONA.

[2] STORK, FOKKER 100 TRAINING MANUAL AVIONICS, VOULEM2, MAY 2003, HOLAND.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: FMS , بررسی سیستم مدیریت پرواز , سیستم مدیریت پرواز ,
:: بازدید از این مطلب : 1001
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

با نگرش عمیق به تحولات ۵۰ ساله اخیر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که به مسأله اکولوژی یعنی رابطه موجودات زنده با محیط توجه نشده و بشر به دخل و تصرفهای بی‌رویه و بیش از حد طبیعی آنرا از حالت اعتدال خارج کرده و بصورت مخاطره‌انگیزی درآورده است.

روند تخریب و بهم خوردن تعادل اکولوژی در حالی ادامه دارد که جمعیت جهان رو به افزایش است و اگر چاره‌ای برای افزایش تولیدات کشاورزی و حفظ  محیط زیست نشود بروز قطعی از واقعیت درونیست، بشر تاکنون تدابیر گوناگونی اتخاذ کرده است و بوسیله بکار بردن تکنولوژی استفاده از ژنتیک، دادن کودهای شیمیایی فراوان، بصورت سموم گیاهی و.‌.. توانسته است بخشی از نیاز موادغذایی را بصورت منطقه‌ای برآورد کند. بنابراین باید بفکر تأمین مواد غذایی بدون آلوده کردن محیط زیست طبیعی بود.

فهرست

فصل اول

۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱

۲ـ تاریخچه کشت مخلوط در جهان و ایران …………………………………….. ۲

فصل دوم

۳ـ مزایای کشت مخلوط ………………………………………………………………… ۴

۴ـ معایب کشت مخلوط………………………………………………………………… ۱۲

۵ـ روش‌های ارزیابی کشت مخلوط……………………………………………….. ۱۷

۶ـ عوامل زراعی و محیطی در کشت مخلوط…………………………………… ۲۳

۷ـ مشخصات گیاهشناسی ذرت…………………………………………………….. ۲۷

۸ـ اکولوژی ذرت…………………………………………………………………………. ۳۲

۹ـ عملیات زراعی ذرت…………………………………………………………………. ۳۴

۱۰ـ مشخصات گیاهی سویا………………………………………………………….. ۳۶

۱۱ـ اکولوژی سویا………………………………………………………………………. ۴۲

۱۲ـ عملیات زراعی………………………………………………………………………. ۴۳

۱۳ـ آبیاری سویا…………………………………………………………………………. ۴۷

۱۴ـ تثبیت ازت در سویا……………………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم

۱۵ـ مواد و روش‌ها……………………………………………………………………… ۵۲

۱۶ـ تحقیقات به عمل آمده در مورد کشت سویا و ذرت علوفه‌ای………. ۵۹

۱۷ـ تأثیر کود ازت در کشت مخلوط سویا و ذرت…………………………… ۶۰

۱۸- اثر میزان ازت تولیدی توسط سویا در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای          ۶۴

منابع و مأخذ:

۱ـ خواجه‌پور ـ محمدرضا ۱۳۶۵ اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

۲ـ حیدری ـ حسین ۱۳۶۶ کشت مخلوط پنج گونه گندمیان ـ انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۳ـ دامادزاده محمود و عزیزالله کمیکی بیرجندی ۱۳۶۴، مبارزه با آفات و رابطة آن با محیط زیست.

۴ـ رنجبر، غلامعلی ـ مهدی کریمی، محمدرضا خواجه‌پور، ۱۳۷۶ اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه و رقم سویا مجله علوم کشاورزی ایران.

۵ـ زاهدی، مرتضی ۱۳۷۰، ارزیابی کشت مخلوط ذرت و سویا و مقایسه با کشت خالص آنها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی راندمان تولید , ذرت علوفه ای , راندمان تولید علوفه ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ری (ناحیه ۱) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از ۱۰۰ نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (۱۹۹۰) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (۱۸۳/۰- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (۲۷۸/۰ =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (۳۹۶/۰ =r).

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… ۴

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۵

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم

۲-۱ – مرحله نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲ – اهمیت مطالعه دوران بلوغ………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۱- رشد جسمانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ رشد عقلی – ذهنی …………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۳- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳- مفهوم هویت………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴- تعریف هویت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵- کودک، هویت و نظریه های آن……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۱- نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

فهرست مطالب

۲-۵-۲- نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۳- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶- نوجوانی و هویت………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۷- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۸- هویت از دیدگاههای مختلف ………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۸-۱- اریکسون…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۸-۲- مارسیا……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۳- نقد الگوی مارسیا و اریکسون……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۴- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۸-۵- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-۶- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۷- اتورانک…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۸- اشپرانگر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۸-۹- بلوز………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۸-۱۰- والون……………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۹- شکل گیری هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۰- عوامل موثر در شکل گیری هویت………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. …………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲- پایگاههای هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۱۳- تعدد هویت‌ها …………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۴- شخصیت و تعلقات اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۵- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۶- بحران هویت………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۷- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۸- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت………………………………………….. ۵۶

۲-۱۹- اختلالات مربوط به هویت……………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲۰- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲۱- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور…………………………………….. ۶۰

۲-۲۲- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور…………………………………………. ۶۱

– دلبستگی

۲-۱- مفهوم شناسی دلبستگی ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲- مؤلفه های اصلی دلبستگی ……………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۳- خواستگاه های نظری دلبستگی………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۱- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۲- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳-۳- نظریه تحول شناختی ……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۳-۴- نظریه کردار شناسی ……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۳-۵- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………… ۷۰

فهرست مطالب

۲-۴- نظریه دلبستگی تئوری بالبی ………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۵- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………. ۷۶

۲-۶- انواع سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۶-۱- سبک دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۶-۲- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۶-۳- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا……………………………………………………………………… ۸۲

۲-۷- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان ………………………………………………………………… ۸۳

۲-۸- تحول دلبستگی در نوجوانی ………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۹- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی …………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی ……………………………………………. ۸۷

۲-۱۱- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………… ۸۸

۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ……………………………………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۲- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………….. ۹۲

۲-۱۲-۳- اختلال افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲-۱۲-۴- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی …………………………………………………………. ۹۳

۲-۱۲-۵- اختلال گسستگی ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۱۳- پدیده های دلبستگی و گسستگی ………………………………………………………………………….. ۹۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۱۴- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی……………………………………………. ۹۶

۲-۱۵- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                         ۱۰۱

۲-۱۶- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                              ۱۰۲

۲-۱۷- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور……………………………….. ۱۰۲

۲-۱۸- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور…………………………………… ۱۰۴

۲-۱۹- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور………… ۱۰۵

فصل سوم

۳-۱- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۴- نمونه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۵- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۶- ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۸- روش آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

فصل چهارم

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

–          آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ………………………………………………… ۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

–          بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

–          محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

–          پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

–          ضمایم و پیوستها

–          منابع


فهرست جداول

۴-۱- شاخصهای توصیفی متغیرهای سبک های دلبستگی و هویت فردی…………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۲- هیتسوگرام دلبستگی دو سو گرا…………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۳- هیتسوگرام دلبستگی نا ایمن/ اجتنابی …………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۴- هیتسوگرام دلبستگی ایمن……………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۵- هیتسوگرام هویت فردی………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۶- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی ایمن و هویت فردی …………….. ۱۲۰

۴-۶-۱- رگریسون دلبستگی ایمن و هویت فردی……………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۷- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …… ۱۲۱

۴-۷-۱- رگریسون دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی ………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۸- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ………… ۱۲۲

۴-۸-۱- رگریسون دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ……………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۹- ضریب همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و هویت فردی ………………………………………… ۱۲۳

منابع:

۱-    احدی، حسن وجمهری، فرهاد (۱۳۸۰). روان شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میان سالی، پیری). تهران: پردیس.
۲-    اکبری، ابوالقاسم (۱۳۸۱). مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران: ساوالان.
۳-    آقاجانی، مریم (۱۳۸۱). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
۴-    ادبی، راضیه (۱۳۷۹). بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
۵-    احدی، حسن و محسنی، نیکچهر (۱۳۷۰)، روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی، تهران؛ نوبنیاد.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رابطه سبکها , سبکهای دلبستگی , هویت فردی , هویت فردی نوجوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 472
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ری (ناحیه ۱) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از ۱۰۰ نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (۱۹۹۰) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (۱۸۳/۰- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (۲۷۸/۰ =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (۳۹۶/۰ =r).

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… ۴

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۵

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم

۲-۱ – مرحله نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲ – اهمیت مطالعه دوران بلوغ………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۱- رشد جسمانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ رشد عقلی – ذهنی …………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۳- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳- مفهوم هویت………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴- تعریف هویت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵- کودک، هویت و نظریه های آن……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۱- نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

فهرست مطالب

۲-۵-۲- نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۳- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶- نوجوانی و هویت………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۷- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۸- هویت از دیدگاههای مختلف ………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۸-۱- اریکسون…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۸-۲- مارسیا……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۳- نقد الگوی مارسیا و اریکسون……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۴- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۸-۵- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-۶- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۷- اتورانک…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۸- اشپرانگر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۸-۹- بلوز………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۸-۱۰- والون……………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۹- شکل گیری هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۰- عوامل موثر در شکل گیری هویت………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. …………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲- پایگاههای هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۱۳- تعدد هویت‌ها …………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۴- شخصیت و تعلقات اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۵- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۶- بحران هویت………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۷- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۸- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت………………………………………….. ۵۶

۲-۱۹- اختلالات مربوط به هویت……………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲۰- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲۱- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور…………………………………….. ۶۰

۲-۲۲- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور…………………………………………. ۶۱

– دلبستگی

۲-۱- مفهوم شناسی دلبستگی ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲- مؤلفه های اصلی دلبستگی ……………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۳- خواستگاه های نظری دلبستگی………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۱- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۲- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳-۳- نظریه تحول شناختی ……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۳-۴- نظریه کردار شناسی ……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۳-۵- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………… ۷۰

فهرست مطالب

۲-۴- نظریه دلبستگی تئوری بالبی ………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۵- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………. ۷۶

۲-۶- انواع سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۶-۱- سبک دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۶-۲- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۶-۳- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا……………………………………………………………………… ۸۲

۲-۷- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان ………………………………………………………………… ۸۳

۲-۸- تحول دلبستگی در نوجوانی ………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۹- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی …………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی ……………………………………………. ۸۷

۲-۱۱- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………… ۸۸

۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ……………………………………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۲- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………….. ۹۲

۲-۱۲-۳- اختلال افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲-۱۲-۴- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی …………………………………………………………. ۹۳

۲-۱۲-۵- اختلال گسستگی ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۱۳- پدیده های دلبستگی و گسستگی ………………………………………………………………………….. ۹۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۱۴- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی……………………………………………. ۹۶

۲-۱۵- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                         ۱۰۱

۲-۱۶- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                              ۱۰۲

۲-۱۷- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور……………………………….. ۱۰۲

۲-۱۸- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور…………………………………… ۱۰۴

۲-۱۹- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور………… ۱۰۵

فصل سوم

۳-۱- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۴- نمونه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۵- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۶- ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۸- روش آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

فصل چهارم

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

–          آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ………………………………………………… ۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

–          بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

–          محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

–          پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

–          ضمایم و پیوستها

–          منابع


فهرست جداول

۴-۱- شاخصهای توصیفی متغیرهای سبک های دلبستگی و هویت فردی…………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۲- هیتسوگرام دلبستگی دو سو گرا…………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۳- هیتسوگرام دلبستگی نا ایمن/ اجتنابی …………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۴- هیتسوگرام دلبستگی ایمن……………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۵- هیتسوگرام هویت فردی………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۶- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی ایمن و هویت فردی …………….. ۱۲۰

۴-۶-۱- رگریسون دلبستگی ایمن و هویت فردی……………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۷- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …… ۱۲۱

۴-۷-۱- رگریسون دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی ………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۸- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ………… ۱۲۲

۴-۸-۱- رگریسون دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ……………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۹- ضریب همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و هویت فردی ………………………………………… ۱۲۳

منابع:

۱-    احدی، حسن وجمهری، فرهاد (۱۳۸۰). روان شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میان سالی، پیری). تهران: پردیس.
۲-    اکبری، ابوالقاسم (۱۳۸۱). مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران: ساوالان.
۳-    آقاجانی، مریم (۱۳۸۱). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
۴-    ادبی، راضیه (۱۳۷۹). بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
۵-    احدی، حسن و محسنی، نیکچهر (۱۳۷۰)، روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی، تهران؛ نوبنیاد.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رابطه سبکها , سبکهای دلبستگی , هویت فردی , هویت فردی نوجوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 388
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ری (ناحیه ۱) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از ۱۰۰ نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (۱۹۹۰) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (۱۸۳/۰- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (۲۷۸/۰ =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (۳۹۶/۰ =r).

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… ۴

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۵

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم

۲-۱ – مرحله نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲ – اهمیت مطالعه دوران بلوغ………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۱- رشد جسمانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ رشد عقلی – ذهنی …………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۳- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳- مفهوم هویت………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴- تعریف هویت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵- کودک، هویت و نظریه های آن……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۱- نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

فهرست مطالب

۲-۵-۲- نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۳- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶- نوجوانی و هویت………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۷- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۸- هویت از دیدگاههای مختلف ………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۸-۱- اریکسون…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۸-۲- مارسیا……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۳- نقد الگوی مارسیا و اریکسون……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۴- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۸-۵- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-۶- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۷- اتورانک…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۸- اشپرانگر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۸-۹- بلوز………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۸-۱۰- والون……………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۹- شکل گیری هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۰- عوامل موثر در شکل گیری هویت………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. …………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲- پایگاههای هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۱۳- تعدد هویت‌ها …………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۴- شخصیت و تعلقات اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۵- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۶- بحران هویت………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۷- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۸- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت………………………………………….. ۵۶

۲-۱۹- اختلالات مربوط به هویت……………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲۰- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲۱- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور…………………………………….. ۶۰

۲-۲۲- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور…………………………………………. ۶۱

– دلبستگی

۲-۱- مفهوم شناسی دلبستگی ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲- مؤلفه های اصلی دلبستگی ……………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۳- خواستگاه های نظری دلبستگی………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۱- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۲- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳-۳- نظریه تحول شناختی ……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۳-۴- نظریه کردار شناسی ……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۳-۵- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………… ۷۰

فهرست مطالب

۲-۴- نظریه دلبستگی تئوری بالبی ………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۵- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………. ۷۶

۲-۶- انواع سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۶-۱- سبک دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۶-۲- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۶-۳- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا……………………………………………………………………… ۸۲

۲-۷- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان ………………………………………………………………… ۸۳

۲-۸- تحول دلبستگی در نوجوانی ………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۹- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی …………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی ……………………………………………. ۸۷

۲-۱۱- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………… ۸۸

۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ……………………………………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۲- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………….. ۹۲

۲-۱۲-۳- اختلال افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲-۱۲-۴- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی …………………………………………………………. ۹۳

۲-۱۲-۵- اختلال گسستگی ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۱۳- پدیده های دلبستگی و گسستگی ………………………………………………………………………….. ۹۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۱۴- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی……………………………………………. ۹۶

۲-۱۵- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                         ۱۰۱

۲-۱۶- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                              ۱۰۲

۲-۱۷- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور……………………………….. ۱۰۲

۲-۱۸- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور…………………………………… ۱۰۴

۲-۱۹- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور………… ۱۰۵

فصل سوم

۳-۱- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۴- نمونه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۵- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۶- ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۸- روش آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

فصل چهارم

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

–          آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ………………………………………………… ۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

–          بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

–          محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

–          پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

–          ضمایم و پیوستها

–          منابع


فهرست جداول

۴-۱- شاخصهای توصیفی متغیرهای سبک های دلبستگی و هویت فردی…………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۲- هیتسوگرام دلبستگی دو سو گرا…………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۳- هیتسوگرام دلبستگی نا ایمن/ اجتنابی …………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۴- هیتسوگرام دلبستگی ایمن……………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۵- هیتسوگرام هویت فردی………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۶- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی ایمن و هویت فردی …………….. ۱۲۰

۴-۶-۱- رگریسون دلبستگی ایمن و هویت فردی……………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۷- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …… ۱۲۱

۴-۷-۱- رگریسون دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی ………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۸- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ………… ۱۲۲

۴-۸-۱- رگریسون دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ……………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۹- ضریب همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و هویت فردی ………………………………………… ۱۲۳

منابع:

۱-    احدی، حسن وجمهری، فرهاد (۱۳۸۰). روان شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میان سالی، پیری). تهران: پردیس.
۲-    اکبری، ابوالقاسم (۱۳۸۱). مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران: ساوالان.
۳-    آقاجانی، مریم (۱۳۸۱). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
۴-    ادبی، راضیه (۱۳۷۹). بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
۵-    احدی، حسن و محسنی، نیکچهر (۱۳۷۰)، روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی، تهران؛ نوبنیاد

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رابطه سبکها , سبکهای دلبستگی , هویت فردی , هویت فردی نوجوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به تعداد ۲۰۱ نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین ۲۰۱ نفر دبیر شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

۱- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۳- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۴- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۵- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله …………………………………………………………………………………… ۳

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ………………………………………………. ۳

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵

اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۵

اهداف ویژه تحقیق ………………………………………………………………………… ۶

فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………. ۶

فرضهای تحقیق یا جانشین …………………………………………………………….. ۶

متغیرهای اساسی تحقیق ……………………………………………………………….. ۶

تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات …………………………………………………. ۷

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………… ۷

تعریف سبک رهبری لیکرت ……………………………………………………………. ۸

تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………. ۹

دبیران ……………………………………………………………………………………….. ۱۰

مدارس شاهد …………………………………………………………………………….. ۱۱

مشکلات و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری) ……………………………………………………………………… ۱۴

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱۴

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………. ۱۵

تمایز مدیریت و رهبری………………………………………………………………… ۱۶

تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………….. ۱۷

تئوری‌های رهبری ………………………………………………………………………. ۱۸

تئوری‌های شخصیتی رهبری ……………………………………………………….. ۱۹

نظریه سنتی رهبری …………………………………………………………………….. ۱۹

نظریة صفات شخصی رهبر………………………………………………………….. ۲۰

تئوری‌های رفتاری رهبری …………………………………………………………… ۲۰

مطالعت دانشگاه آیووا …………………………………………………………………. ۲۱

مطالعات دانشگاه اُهایو ………………………………………………………………… ۲۲

مطالعات دانشگاه میشیگان …………………………………………………………… ۲۲

شبکه مدیریت …………………………………………………………………………….. ۲۳

تحقیقات اسکاندیناوی ………………………………………………………………….. ۲۵

تئوری‌های اقتضایی …………………………………………………………………….. ۲۶

الگوی فیدلر ……………………………………………………………………………….. ۲۶

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد…………………………………………………. ۲۸

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ………………………………………. ۳۱

تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………………. ۳۲

الگوی رهبری مشارکتی ………………………………………………………………. ۳۴

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی ………… ۳۵

پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ………………………………… ۳۶

سیستمهای مدیریت …………………………………………………………………….. ۳۷

سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………………….. ۳۷

تئوری‌های جدید رهبری ……………………………………………………………… ۴۱

جایگزینی رهبری ………………………………………………………………………… ۴۱

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول ………………………………………….. ۴۲

رهبر عملگرا ………………………………………………………………………………. ۴۳

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند ……………………………………………………. ۴۳

بخش دوم (رضایت شغلی)……………………………………………………………. ۴۵

ارزشها ……………………………………………………………………………………… ۴۵

انواع ارزش ……………………………………………………………………………….. ۴۵

نگرشها ……………………………………………………………………………………… ۴۶

انگیزش ……………………………………………………………………………………… ۴۷

نظریه‌های انگیزش ………………………………………………………………………. ۴۹

تئوری‌های محتوایی …………………………………………………………………….. ۵۰

۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها………………………………………………………. ۵۰

۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان …………………………………………………………. ۵۳

۳ـ تئوری دو عامل انگیزش ………………………………………………………….. ۵۳

۴ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند …………………………………………………………… ۵۴

۵ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ………………………………………… ۵۵

تئوری‌های فرآیندی …………………………………………………………………….. ۵۶

۱ـ تئوری انتظار و احتمال ……………………………………………………………. ۵۶

۲ـ تئوری برابری ……………………………………………………………………….. ۵۸

۳ـ تئوری اسناد ………………………………………………………………………….. ۵۹

انواع نگرش ……………………………………………………………………………….. ۶۰

رضایت شغلی …………………………………………………………………………….. ۶۲

رابطه انگیزش با رضایت شغلی ……………………………………………………. ۶۲

۱ تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………….. ۶۲

۲ تعریف رضایت شغلی ………………………………………………………………. ۶۳

(۱-۲) تعیین رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۶

۳ عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی ………………………………………………. ۶۷

۴ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی …………………………………………………… ۶۹

۵ فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» ……………………… ۷۰

۶ پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ……………………………. ۷۱

۷ نظریه‌های رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۷۲

– نظریه «بروفی»…………………………………………………………………………. ۷۲

– نظریه «کورمن» ………………………………………………………………………. ۷۳

– نظریه «پارسون» ……………………………………………………………………… ۷۴

اندازه‌گیری رضایت شغلی …………………………………………………………… ۷۵

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ……………………………………………. ۷۷

تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………. ۷۷

تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………. ۸۰

خلاصه فصل ……………………………………………………………………………… ۸۴

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………. ۸۸

تعداد و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………. ۸۹

روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۹۰

روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها ………………………………………………………… ۹۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش اول ـ توصیف داده‌ها …………………………………………………………. ۹۷

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها …………………………………………….. ۱۲۰

آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………. ۱۲۱

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ……………………………………………………….. ۱۲۵

یافته های دیگر پژوهش …………………………………………………………….. ۱۲۸

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………… ۱۳۰

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ……………………………………. ۱۳۰

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ……………………………………………… ۱۳۱

پیشنهادها ………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………… ۱۳۳

فهرست منابع خارجی…………………………………………………………………. ۱۳۷

ضمائم……………………………………………………………………………………… ۱۳۸

 

فهرست جدول‌ها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: عوامل مؤثر در رضایت شغلی ……………………………………………… ۷۰

۱-۳: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران…………………………………. ۸۹

۱-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن………………………………….. ۹۷

۲-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات………………… ۹۸

۳-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس……………………. ۹۹

۴-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

۶-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران………. ۱۰۲

۷-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه

        سبک رهبری لیکرت…………………………………………………………… ۱۰۳

۸-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه رضایت شغلی ۱۰۵

۹-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال           ۱۰۶

۱۰-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب         ۱۰۷

۱۱-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق          ۱۰۸

۱۲-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب ۱۰۹

۱۳-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز         ۱۱۰

۱۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۱

۱۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۱

۱۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۱

۱۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۱

۱۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۱۹-۴: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۲

۲۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۲۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۳

۲۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۳

۲۳-۴: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۳

۲۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۴

۲۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۴

۲۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۵

۲۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۲۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۵

۲۹-۴: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۳۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۶

۳۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۶

۳۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۶

۳۳-۴: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری……………………. ۱۱۷

۳۴-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری…………… ۱۱۷

۳۵-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۸

۳۶-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۸

۳۷-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری………. ۱۱۸

۳۸-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۹

۳۹-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری………… ۱۱۹

۴۰-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۹

۴۱-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری لیکرت با رضایت شغلی ۱۲۰

۴۲-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی         ۱۲۰

۴۳-۴: آزمون فرض اول…………………………………………………………….. ۱۲۲

۴۴-۴: آزمون فرض دوم……………………………………………………………. ۱۲۲

۴۵-۴: آزمون فرض سوم…………………………………………………………… ۱۲۲

۴۶-۴: آزمون فرض چهارم………………………………………………………… ۱۲۳

۴۷-۴: آزمون فرض پنجم…………………………………………………………… ۱۲۳

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: شبکة مدیریت …………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲: پیش‌بینی‌های نظریة اقتضایی رهبری………………………………………. ۲۷

۳-۲: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ……………………………… ۳۰

۴-۲: تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………. ۳۳

۵-۲: سلسله مراتب نیازها ……………………………………………………………. ۵۲

۶-۲: مدل رضایت شغلی ……………………………………………………………… ۷۲

۱-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن……………………………………….. ۹۷

۲-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات……………………… ۹۸

۳-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس…………………………. ۹۹

۴-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

فهرست منابع فارسی

 1.        ۱٫         الوانی، سید مهدی: مدیریت عمومی‌، چاپ شانزدهم، نشر نی، ۱۳۸۰٫
 2.    ۲٫    استونر، جیمزآرتور فینچ. آر، ادوارد فری من، دانیل آر، گیلبرت: مدیریت(سازماندهی، رهبری، کنترل) ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۹٫
 3.    ۳٫    اسماعیلی، حسن: بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳٫
 4.    ۴٫    بحرالعلوم، حسین: ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۸٫
 5.        ۵٫         برنجی، محمدرضا: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول، گلچین،۱۳۷۱

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضایت شغلی , رضایت شغلی دبیران , رضایت شغلی دبیران در مدارس , سبک رهبری مدیران , نظریه لیکرت ,
:: بازدید از این مطلب : 355
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به تعداد ۲۰۱ نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین ۲۰۱ نفر دبیر شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

۱- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۳- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۴- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۵- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله …………………………………………………………………………………… ۳

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ………………………………………………. ۳

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵

اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۵

اهداف ویژه تحقیق ………………………………………………………………………… ۶

فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………. ۶

فرضهای تحقیق یا جانشین …………………………………………………………….. ۶

متغیرهای اساسی تحقیق ……………………………………………………………….. ۶

تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات …………………………………………………. ۷

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………… ۷

تعریف سبک رهبری لیکرت ……………………………………………………………. ۸

تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………. ۹

دبیران ……………………………………………………………………………………….. ۱۰

مدارس شاهد …………………………………………………………………………….. ۱۱

مشکلات و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری) ……………………………………………………………………… ۱۴

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱۴

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………. ۱۵

تمایز مدیریت و رهبری………………………………………………………………… ۱۶

تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………….. ۱۷

تئوری‌های رهبری ………………………………………………………………………. ۱۸

تئوری‌های شخصیتی رهبری ……………………………………………………….. ۱۹

نظریه سنتی رهبری …………………………………………………………………….. ۱۹

نظریة صفات شخصی رهبر………………………………………………………….. ۲۰

تئوری‌های رفتاری رهبری …………………………………………………………… ۲۰

مطالعت دانشگاه آیووا …………………………………………………………………. ۲۱

مطالعات دانشگاه اُهایو ………………………………………………………………… ۲۲

مطالعات دانشگاه میشیگان …………………………………………………………… ۲۲

شبکه مدیریت …………………………………………………………………………….. ۲۳

تحقیقات اسکاندیناوی ………………………………………………………………….. ۲۵

تئوری‌های اقتضایی …………………………………………………………………….. ۲۶

الگوی فیدلر ……………………………………………………………………………….. ۲۶

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد…………………………………………………. ۲۸

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ………………………………………. ۳۱

تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………………. ۳۲

الگوی رهبری مشارکتی ………………………………………………………………. ۳۴

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی ………… ۳۵

پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ………………………………… ۳۶

سیستمهای مدیریت …………………………………………………………………….. ۳۷

سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………………….. ۳۷

تئوری‌های جدید رهبری ……………………………………………………………… ۴۱

جایگزینی رهبری ………………………………………………………………………… ۴۱

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول ………………………………………….. ۴۲

رهبر عملگرا ………………………………………………………………………………. ۴۳

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند ……………………………………………………. ۴۳

بخش دوم (رضایت شغلی)……………………………………………………………. ۴۵

ارزشها ……………………………………………………………………………………… ۴۵

انواع ارزش ……………………………………………………………………………….. ۴۵

نگرشها ……………………………………………………………………………………… ۴۶

انگیزش ……………………………………………………………………………………… ۴۷

نظریه‌های انگیزش ………………………………………………………………………. ۴۹

تئوری‌های محتوایی …………………………………………………………………….. ۵۰

۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها………………………………………………………. ۵۰

۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان …………………………………………………………. ۵۳

۳ـ تئوری دو عامل انگیزش ………………………………………………………….. ۵۳

۴ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند …………………………………………………………… ۵۴

۵ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ………………………………………… ۵۵

تئوری‌های فرآیندی …………………………………………………………………….. ۵۶

۱ـ تئوری انتظار و احتمال ……………………………………………………………. ۵۶

۲ـ تئوری برابری ……………………………………………………………………….. ۵۸

۳ـ تئوری اسناد ………………………………………………………………………….. ۵۹

انواع نگرش ……………………………………………………………………………….. ۶۰

رضایت شغلی …………………………………………………………………………….. ۶۲

رابطه انگیزش با رضایت شغلی ……………………………………………………. ۶۲

۱ تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………….. ۶۲

۲ تعریف رضایت شغلی ………………………………………………………………. ۶۳

(۱-۲) تعیین رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۶

۳ عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی ………………………………………………. ۶۷

۴ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی …………………………………………………… ۶۹

۵ فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» ……………………… ۷۰

۶ پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ……………………………. ۷۱

۷ نظریه‌های رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۷۲

– نظریه «بروفی»…………………………………………………………………………. ۷۲

– نظریه «کورمن» ………………………………………………………………………. ۷۳

– نظریه «پارسون» ……………………………………………………………………… ۷۴

اندازه‌گیری رضایت شغلی …………………………………………………………… ۷۵

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ……………………………………………. ۷۷

تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………. ۷۷

تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………. ۸۰

خلاصه فصل ……………………………………………………………………………… ۸۴

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………. ۸۸

تعداد و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………. ۸۹

روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۹۰

روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها ………………………………………………………… ۹۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش اول ـ توصیف داده‌ها …………………………………………………………. ۹۷

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها …………………………………………….. ۱۲۰

آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………. ۱۲۱

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ……………………………………………………….. ۱۲۵

یافته های دیگر پژوهش …………………………………………………………….. ۱۲۸

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………… ۱۳۰

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ……………………………………. ۱۳۰

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ……………………………………………… ۱۳۱

پیشنهادها ………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………… ۱۳۳

فهرست منابع خارجی…………………………………………………………………. ۱۳۷

ضمائم……………………………………………………………………………………… ۱۳۸

 

فهرست جدول‌ها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: عوامل مؤثر در رضایت شغلی ……………………………………………… ۷۰

۱-۳: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران…………………………………. ۸۹

۱-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن………………………………….. ۹۷

۲-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات………………… ۹۸

۳-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس……………………. ۹۹

۴-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

۶-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران………. ۱۰۲

۷-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه

        سبک رهبری لیکرت…………………………………………………………… ۱۰۳

۸-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه رضایت شغلی ۱۰۵

۹-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال           ۱۰۶

۱۰-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب         ۱۰۷

۱۱-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق          ۱۰۸

۱۲-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب ۱۰۹

۱۳-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز         ۱۱۰

۱۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۱

۱۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۱

۱۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۱

۱۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۱

۱۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۱۹-۴: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۲

۲۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۲۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۳

۲۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۳

۲۳-۴: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۳

۲۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۴

۲۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۴

۲۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۵

۲۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۲۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۵

۲۹-۴: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۳۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۶

۳۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۶

۳۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۶

۳۳-۴: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری……………………. ۱۱۷

۳۴-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری…………… ۱۱۷

۳۵-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۸

۳۶-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۸

۳۷-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری………. ۱۱۸

۳۸-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۹

۳۹-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری………… ۱۱۹

۴۰-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۹

۴۱-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری لیکرت با رضایت شغلی ۱۲۰

۴۲-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی         ۱۲۰

۴۳-۴: آزمون فرض اول…………………………………………………………….. ۱۲۲

۴۴-۴: آزمون فرض دوم……………………………………………………………. ۱۲۲

۴۵-۴: آزمون فرض سوم…………………………………………………………… ۱۲۲

۴۶-۴: آزمون فرض چهارم………………………………………………………… ۱۲۳

۴۷-۴: آزمون فرض پنجم…………………………………………………………… ۱۲۳

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: شبکة مدیریت …………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲: پیش‌بینی‌های نظریة اقتضایی رهبری………………………………………. ۲۷

۳-۲: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ……………………………… ۳۰

۴-۲: تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………. ۳۳

۵-۲: سلسله مراتب نیازها ……………………………………………………………. ۵۲

۶-۲: مدل رضایت شغلی ……………………………………………………………… ۷۲

۱-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن……………………………………….. ۹۷

۲-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات……………………… ۹۸

۳-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس…………………………. ۹۹

۴-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

فهرست منابع فارسی

 1.        ۱٫         الوانی، سید مهدی: مدیریت عمومی‌، چاپ شانزدهم، نشر نی، ۱۳۸۰٫
 2.    ۲٫    استونر، جیمزآرتور فینچ. آر، ادوارد فری من، دانیل آر، گیلبرت: مدیریت(سازماندهی، رهبری، کنترل) ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۹٫
 3.    ۳٫    اسماعیلی، حسن: بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳٫
 4.    ۴٫    بحرالعلوم، حسین: ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۸٫
 5.        ۵٫         برنجی، محمدرضا: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول، گلچین،۱۳۷۱

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضایت شغلی , رضایت شغلی دبیران , رضایت شغلی دبیران در مدارس , سبک رهبری مدیران , نظریه لیکرت ,
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به تعداد ۲۰۱ نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین ۲۰۱ نفر دبیر شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

۱- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۳- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۴- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۵- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله …………………………………………………………………………………… ۳

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ………………………………………………. ۳

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵

اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۵

اهداف ویژه تحقیق ………………………………………………………………………… ۶

فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………. ۶

فرضهای تحقیق یا جانشین …………………………………………………………….. ۶

متغیرهای اساسی تحقیق ……………………………………………………………….. ۶

تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات …………………………………………………. ۷

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………… ۷

تعریف سبک رهبری لیکرت ……………………………………………………………. ۸

تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………. ۹

دبیران ……………………………………………………………………………………….. ۱۰

مدارس شاهد …………………………………………………………………………….. ۱۱

مشکلات و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری) ……………………………………………………………………… ۱۴

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱۴

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………. ۱۵

تمایز مدیریت و رهبری………………………………………………………………… ۱۶

تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………….. ۱۷

تئوری‌های رهبری ………………………………………………………………………. ۱۸

تئوری‌های شخصیتی رهبری ……………………………………………………….. ۱۹

نظریه سنتی رهبری …………………………………………………………………….. ۱۹

نظریة صفات شخصی رهبر………………………………………………………….. ۲۰

تئوری‌های رفتاری رهبری …………………………………………………………… ۲۰

مطالعت دانشگاه آیووا …………………………………………………………………. ۲۱

مطالعات دانشگاه اُهایو ………………………………………………………………… ۲۲

مطالعات دانشگاه میشیگان …………………………………………………………… ۲۲

شبکه مدیریت …………………………………………………………………………….. ۲۳

تحقیقات اسکاندیناوی ………………………………………………………………….. ۲۵

تئوری‌های اقتضایی …………………………………………………………………….. ۲۶

الگوی فیدلر ……………………………………………………………………………….. ۲۶

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد…………………………………………………. ۲۸

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ………………………………………. ۳۱

تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………………. ۳۲

الگوی رهبری مشارکتی ………………………………………………………………. ۳۴

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی ………… ۳۵

پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ………………………………… ۳۶

سیستمهای مدیریت …………………………………………………………………….. ۳۷

سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………………….. ۳۷

تئوری‌های جدید رهبری ……………………………………………………………… ۴۱

جایگزینی رهبری ………………………………………………………………………… ۴۱

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول ………………………………………….. ۴۲

رهبر عملگرا ………………………………………………………………………………. ۴۳

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند ……………………………………………………. ۴۳

بخش دوم (رضایت شغلی)……………………………………………………………. ۴۵

ارزشها ……………………………………………………………………………………… ۴۵

انواع ارزش ……………………………………………………………………………….. ۴۵

نگرشها ……………………………………………………………………………………… ۴۶

انگیزش ……………………………………………………………………………………… ۴۷

نظریه‌های انگیزش ………………………………………………………………………. ۴۹

تئوری‌های محتوایی …………………………………………………………………….. ۵۰

۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها………………………………………………………. ۵۰

۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان …………………………………………………………. ۵۳

۳ـ تئوری دو عامل انگیزش ………………………………………………………….. ۵۳

۴ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند …………………………………………………………… ۵۴

۵ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ………………………………………… ۵۵

تئوری‌های فرآیندی …………………………………………………………………….. ۵۶

۱ـ تئوری انتظار و احتمال ……………………………………………………………. ۵۶

۲ـ تئوری برابری ……………………………………………………………………….. ۵۸

۳ـ تئوری اسناد ………………………………………………………………………….. ۵۹

انواع نگرش ……………………………………………………………………………….. ۶۰

رضایت شغلی …………………………………………………………………………….. ۶۲

رابطه انگیزش با رضایت شغلی ……………………………………………………. ۶۲

۱ تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………….. ۶۲

۲ تعریف رضایت شغلی ………………………………………………………………. ۶۳

(۱-۲) تعیین رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۶

۳ عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی ………………………………………………. ۶۷

۴ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی …………………………………………………… ۶۹

۵ فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» ……………………… ۷۰

۶ پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ……………………………. ۷۱

۷ نظریه‌های رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۷۲

– نظریه «بروفی»…………………………………………………………………………. ۷۲

– نظریه «کورمن» ………………………………………………………………………. ۷۳

– نظریه «پارسون» ……………………………………………………………………… ۷۴

اندازه‌گیری رضایت شغلی …………………………………………………………… ۷۵

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ……………………………………………. ۷۷

تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………. ۷۷

تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………. ۸۰

خلاصه فصل ……………………………………………………………………………… ۸۴

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………. ۸۸

تعداد و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………. ۸۹

روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۹۰

روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها ………………………………………………………… ۹۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش اول ـ توصیف داده‌ها …………………………………………………………. ۹۷

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها …………………………………………….. ۱۲۰

آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………. ۱۲۱

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ……………………………………………………….. ۱۲۵

یافته های دیگر پژوهش …………………………………………………………….. ۱۲۸

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………… ۱۳۰

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ……………………………………. ۱۳۰

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ……………………………………………… ۱۳۱

پیشنهادها ………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………… ۱۳۳

فهرست منابع خارجی…………………………………………………………………. ۱۳۷

ضمائم……………………………………………………………………………………… ۱۳۸

 

فهرست جدول‌ها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: عوامل مؤثر در رضایت شغلی ……………………………………………… ۷۰

۱-۳: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران…………………………………. ۸۹

۱-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن………………………………….. ۹۷

۲-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات………………… ۹۸

۳-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس……………………. ۹۹

۴-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

۶-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران………. ۱۰۲

۷-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه

        سبک رهبری لیکرت…………………………………………………………… ۱۰۳

۸-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه رضایت شغلی ۱۰۵

۹-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال           ۱۰۶

۱۰-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب         ۱۰۷

۱۱-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق          ۱۰۸

۱۲-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب ۱۰۹

۱۳-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز         ۱۱۰

۱۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۱

۱۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۱

۱۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۱

۱۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۱

۱۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۱۹-۴: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۲

۲۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۲۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۳

۲۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۳

۲۳-۴: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۳

۲۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۴

۲۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۴

۲۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۵

۲۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۲۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۵

۲۹-۴: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۳۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۶

۳۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۶

۳۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۶

۳۳-۴: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری……………………. ۱۱۷

۳۴-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری…………… ۱۱۷

۳۵-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۸

۳۶-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۸

۳۷-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری………. ۱۱۸

۳۸-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۹

۳۹-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری………… ۱۱۹

۴۰-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۹

۴۱-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری لیکرت با رضایت شغلی ۱۲۰

۴۲-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی         ۱۲۰

۴۳-۴: آزمون فرض اول…………………………………………………………….. ۱۲۲

۴۴-۴: آزمون فرض دوم……………………………………………………………. ۱۲۲

۴۵-۴: آزمون فرض سوم…………………………………………………………… ۱۲۲

۴۶-۴: آزمون فرض چهارم………………………………………………………… ۱۲۳

۴۷-۴: آزمون فرض پنجم…………………………………………………………… ۱۲۳

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: شبکة مدیریت …………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲: پیش‌بینی‌های نظریة اقتضایی رهبری………………………………………. ۲۷

۳-۲: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ……………………………… ۳۰

۴-۲: تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………. ۳۳

۵-۲: سلسله مراتب نیازها ……………………………………………………………. ۵۲

۶-۲: مدل رضایت شغلی ……………………………………………………………… ۷۲

۱-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن……………………………………….. ۹۷

۲-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات……………………… ۹۸

۳-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس…………………………. ۹۹

۴-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

فهرست منابع فارسی

 1.        ۱٫         الوانی، سید مهدی: مدیریت عمومی‌، چاپ شانزدهم، نشر نی، ۱۳۸۰٫
 2.    ۲٫    استونر، جیمزآرتور فینچ. آر، ادوارد فری من، دانیل آر، گیلبرت: مدیریت(سازماندهی، رهبری، کنترل) ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۹٫
 3.    ۳٫    اسماعیلی، حسن: بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳٫
 4.    ۴٫    بحرالعلوم، حسین: ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۸٫
 5.        ۵٫         برنجی، محمدرضا: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول، گلچین،۱۳۷۱

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضایت شغلی , رضایت شغلی دبیران , رضایت شغلی دبیران در مدارس , سبک رهبری مدیران , نظریه لیکرت ,
:: بازدید از این مطلب : 381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی می‌پردازد. در این تحقیق نقش جنسیت و محل سکونت (شهر و روستا) که در تحقیقات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر ۱۵۰۰ نفر است که نهایتا نمونه ای ۲۷۸ نفری از آن بصورت تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده از این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول
موضوع پژوهش
۱ـ۱ مقدمه    ۲
۱ـ۲ بیان مسئله    ۳
۱ـ۳ ضرورت و اهمیت پژوهش    ۴
۱ـ۴ اهداف پژوهش    ۵
۱ـ۵ فرضیات و سوال پژوهش    ۶
۱ـ۶ تعریف متغیرهای پژوهش    ۶
فصل دوم
پیشینه نظری و عملی پژوهش
۲ـ۱ مقدمه    ۱۰
۲ـ۲ تعریف راهبردهای یادگیری    ۱۳
۲ـ۳ راهبردهای شناختی    ۱۵
۲ـ۳ـ۱ راهبردهای تکرار یا مرور    ۱۶
روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار    ۱۷
۲ـ۳ـ۲ راهبرد بسط و گسترش معنایی    ۲۱
روش‌ها و تاکتیک‌های گسترش معنایی    ۲۲
۲ـ۳ـ۳ راهبرد سازمان دهی    ۲۸
روش‌ها و راهکارهای سازمان‌دهی     ۲۸
۲ـ۴ راهبردهای فراشناختی    ۳۳
۲ـ۵ دانش ویژه راهبرد    ۴۰
۲ـ۶ دانش راهبرد اسنادی    ۴۰
۲ـ۷ تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد    ۴۱
۲ـ۸ راهبردهای یادگیری و رشد    ۴۱
۲ـ۹ پیشینه عملی تحقیق    ۴۵
۲ـ۱۰ پژوهش‌های خارجی     ۴۵
۲ـ۱۱ پژوهش‌های داخلی    ۴۸
فصل سوم
۳ـ۱ مقدمه    ۵۳
۳ـ۲ نوع و روش انجام پژوهش    ۵۳
۳ـ۳ جامعه آماری    ۵۴
۳ـ۴ حجم نمونه     ۵۵
۳ـ۵ روش نمونه‌گیری    ۵۵
۳ـ۶ ابزار اندازه‌گیری پژوهش    ۵۵
۳ـ۶ـ۱ پایایی    ۵۶
۳ـ۶ـ۲ اعتبار    ۵۶
۳ـ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۵۷
فصل چهار
تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی
۴ـ۱ مقدمه    ۵۹
۴ـ۲ ویژگی های جمعیت شناختی نمونه     ۵۹
۴ـ۳ آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق    ۶۱
مقدمه    ۶۱
آزمون فرضیه اول     ۶۱
آزمون فرضیه دوم    ۶۲
آزمون فرضیه سوم     ۶۲
آزمون فرضیه چهارم     ۶۳
آزمون سوال تحقیق    ۶۴
فصل پنجم
تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق
۵ـ۱ مقدمه    ۶۷
۵ـ۲ فرضیه اول    ۶۷
۵ـ۳ فرضیه دوم    ۶۹
۵ـ۴ فرضیه سوم    ۷۱
۵ـ۵ فرضیه چهارم     ۷۲
۵ـ۶ سوال تحقیق    ۷۲
۵ـ۷ نتیجه کلی    ۷۳
۵ـ۸ محدودیت های محقق    ۷۳
۵ـ۹ پیشهادات     ۷۳
فهرست منابع فارسی    ۷۵
فهرست منابع انگلیسی    ۷۷
ضمیمه    ۷۹

فهرست شکل‌ها
عنوان     صفحه
شکل (۲-۱) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری    ۱۳
شکل (۲-۲) نمونه‌ای از نقشه مفهومی    ۳۰
شکل (۲-۳) طرح شعاعی    ۳۱
شکل (۲-۴) طرح هرمی    ۳۲
شکل (۲-۵) طرح همپوشی    ۳۲
شکل (۲-۶) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری    ۴۴
جدول (۲-۱) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور    ۲۱
جدول (۲-۲) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی    ۲۷
جدول (۲-۳) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی    ۲۸
جدول (۴-۱) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت    ۵۹
جدول (۴-۲) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس     ۶۰
جدول (۴-۳) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سکونت    ۶۰
جدول (۴-۴) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل    ۶۱
جدول (۴-۵) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل    ۶۲
جدول (۴-۶) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی که بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌کنند با معدل سایر دانش‌آموزان     ۶۳
جدول (۴-۷) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر    ۶۴
جدول (۴-۸) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی    ۶۵

فهرست منابع فارسی
آقازاده، محرم واحدیان، محمد. (۱۳۷۷). مبانی نظری و کاربردهای آموزش نظریه فراشناخت، نشر نوپردازان.
ابراهیمی قوام آبادی، صغری. (۱۳۷۷). اثربخشی سه روش آموزش راهبردهای یادگیری آموزش دوجانبه، توضیح مستقیم و چرخة افکار بر درک مطلب، حل مسئله، دانش فراشناختی، خودپندار، تحصیلی، سرعت یادگیری در دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی با معدل کمتر از ۱۵ شهر تهران. رسالة دکتری. دانشگاه تهران.
انصاری جعفری، رقیه. (۱۳۷۶). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با خلاقیت دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
با عزت، فرشته. (۱۳۷۶). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: راهبردهای شناختی , راهبردهای فراشناختی , موفقیت تحصیلی , موفقیت تحصیلی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 447
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی می‌پردازد. در این تحقیق نقش جنسیت و محل سکونت (شهر و روستا) که در تحقیقات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر ۱۵۰۰ نفر است که نهایتا نمونه ای ۲۷۸ نفری از آن بصورت تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده از این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول
موضوع پژوهش
۱ـ۱ مقدمه    ۲
۱ـ۲ بیان مسئله    ۳
۱ـ۳ ضرورت و اهمیت پژوهش    ۴
۱ـ۴ اهداف پژوهش    ۵
۱ـ۵ فرضیات و سوال پژوهش    ۶
۱ـ۶ تعریف متغیرهای پژوهش    ۶
فصل دوم
پیشینه نظری و عملی پژوهش
۲ـ۱ مقدمه    ۱۰
۲ـ۲ تعریف راهبردهای یادگیری    ۱۳
۲ـ۳ راهبردهای شناختی    ۱۵
۲ـ۳ـ۱ راهبردهای تکرار یا مرور    ۱۶
روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار    ۱۷
۲ـ۳ـ۲ راهبرد بسط و گسترش معنایی    ۲۱
روش‌ها و تاکتیک‌های گسترش معنایی    ۲۲
۲ـ۳ـ۳ راهبرد سازمان دهی    ۲۸
روش‌ها و راهکارهای سازمان‌دهی     ۲۸
۲ـ۴ راهبردهای فراشناختی    ۳۳
۲ـ۵ دانش ویژه راهبرد    ۴۰
۲ـ۶ دانش راهبرد اسنادی    ۴۰
۲ـ۷ تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد    ۴۱
۲ـ۸ راهبردهای یادگیری و رشد    ۴۱
۲ـ۹ پیشینه عملی تحقیق    ۴۵
۲ـ۱۰ پژوهش‌های خارجی     ۴۵
۲ـ۱۱ پژوهش‌های داخلی    ۴۸
فصل سوم
۳ـ۱ مقدمه    ۵۳
۳ـ۲ نوع و روش انجام پژوهش    ۵۳
۳ـ۳ جامعه آماری    ۵۴
۳ـ۴ حجم نمونه     ۵۵
۳ـ۵ روش نمونه‌گیری    ۵۵
۳ـ۶ ابزار اندازه‌گیری پژوهش    ۵۵
۳ـ۶ـ۱ پایایی    ۵۶
۳ـ۶ـ۲ اعتبار    ۵۶
۳ـ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۵۷
فصل چهار
تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی
۴ـ۱ مقدمه    ۵۹
۴ـ۲ ویژگی های جمعیت شناختی نمونه     ۵۹
۴ـ۳ آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق    ۶۱
مقدمه    ۶۱
آزمون فرضیه اول     ۶۱
آزمون فرضیه دوم    ۶۲
آزمون فرضیه سوم     ۶۲
آزمون فرضیه چهارم     ۶۳
آزمون سوال تحقیق    ۶۴
فصل پنجم
تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق
۵ـ۱ مقدمه    ۶۷
۵ـ۲ فرضیه اول    ۶۷
۵ـ۳ فرضیه دوم    ۶۹
۵ـ۴ فرضیه سوم    ۷۱
۵ـ۵ فرضیه چهارم     ۷۲
۵ـ۶ سوال تحقیق    ۷۲
۵ـ۷ نتیجه کلی    ۷۳
۵ـ۸ محدودیت های محقق    ۷۳
۵ـ۹ پیشهادات     ۷۳
فهرست منابع فارسی    ۷۵
فهرست منابع انگلیسی    ۷۷
ضمیمه    ۷۹

فهرست شکل‌ها
عنوان     صفحه
شکل (۲-۱) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری    ۱۳
شکل (۲-۲) نمونه‌ای از نقشه مفهومی    ۳۰
شکل (۲-۳) طرح شعاعی    ۳۱
شکل (۲-۴) طرح هرمی    ۳۲
شکل (۲-۵) طرح همپوشی    ۳۲
شکل (۲-۶) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری    ۴۴
جدول (۲-۱) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور    ۲۱
جدول (۲-۲) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی    ۲۷
جدول (۲-۳) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی    ۲۸
جدول (۴-۱) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت    ۵۹
جدول (۴-۲) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس     ۶۰
جدول (۴-۳) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سکونت    ۶۰
جدول (۴-۴) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل    ۶۱
جدول (۴-۵) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل    ۶۲
جدول (۴-۶) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی که بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌کنند با معدل سایر دانش‌آموزان     ۶۳
جدول (۴-۷) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر    ۶۴
جدول (۴-۸) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی    ۶۵

فهرست منابع فارسی
آقازاده، محرم واحدیان، محمد. (۱۳۷۷). مبانی نظری و کاربردهای آموزش نظریه فراشناخت، نشر نوپردازان.
ابراهیمی قوام آبادی، صغری. (۱۳۷۷). اثربخشی سه روش آموزش راهبردهای یادگیری آموزش دوجانبه، توضیح مستقیم و چرخة افکار بر درک مطلب، حل مسئله، دانش فراشناختی، خودپندار، تحصیلی، سرعت یادگیری در دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی با معدل کمتر از ۱۵ شهر تهران. رسالة دکتری. دانشگاه تهران.
انصاری جعفری، رقیه. (۱۳۷۶). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با خلاقیت دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
با عزت، فرشته. (۱۳۷۶). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: راهبردهای شناختی , راهبردهای فراشناختی , موفقیت تحصیلی , موفقیت تحصیلی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 195
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
۱٫    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۲٫    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۳٫    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۴٫    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی ۲ . ضریب پایائی این پژوهش ۹۴ % است که پایائی به صورت مطلوب است .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان ۴

اهمیت و ضرورت ۵

اهداف ۶

موضوع ۶

فرضیه و ۷

مفاهیم و ۹

مشکلات و ۱۱

خلاصه فصل ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل ۲۶

پیشینه ۳۰

تحقیقات انجام شده در ۳۱

تحقیقات انجام شده در ۳۴

خلاصه فصل ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش ۴۱

روش تحقیق ۴۱

جامعه ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل ۴۱

خلاصه فصل ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

لیست فرمول ۴۷

بررسی ۴۸

جدول و ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار ۷۳

خلاصه فصل ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه فصل ۷۷

خلاصه فصل ۷۸

خلاصه فصل ۷۹

خلاصه فصل ۸۰

پیشنهاد و ۸۱

منابع و ۸۳

ضمائم و پیوست ۸۵

منابع

آرمند ، محمد ۱۳۷۲ ، روش های تدریس فعال . رشد معلم ، شماره ۲ .
احدیان ، محمد ۱۳۷۷ ، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی . تهران. انتشارات ققنوس.
ادیب نیا ، اسد ۱۳۸۰ ، روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدائی . تهران . انتشارات دواوین.
قورچیان ، نادرقلی ۱۳۷۹ ، جزئیات روش های تدریس ، تهران . انتشارات دفتر همکاری های علمی بین المللی
محبی ، عظیم ۱۳۸۱ ، بازاندیشی در ارزشیابی مستمر .
مهر محمدی ، محمود ۱۳۷۹ ، بازاندیشی فرآیند یاددهی –  یادگیری . تهران . انتشارات مدرسه
نقیب زاده ، میرعبدالحسین ، فلسفه آموزش و پرورش . تهران . انتشارات طهوری .
یادگار زاده ، غلامرضا ، ۱۳۷۹ ، روش های فعال تدریس ، ضرورت ها ، دیدگاه ها و پژوهش ها .

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افت تحصیلی دانش آموزان , تدریس فعال در افت تحصیلی , روش های تدریس فعال , موانع روش های تدریس فعال ,
:: بازدید از این مطلب : 242
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
۱٫    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۲٫    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۳٫    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۴٫    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی ۲ . ضریب پایائی این پژوهش ۹۴ % است که پایائی به صورت مطلوب است .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان ۴

اهمیت و ضرورت ۵

اهداف ۶

موضوع ۶

فرضیه و ۷

مفاهیم و ۹

مشکلات و ۱۱

خلاصه فصل ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل ۲۶

پیشینه ۳۰

تحقیقات انجام شده در ۳۱

تحقیقات انجام شده در ۳۴

خلاصه فصل ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش ۴۱

روش تحقیق ۴۱

جامعه ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل ۴۱

خلاصه فصل ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

لیست فرمول ۴۷

بررسی ۴۸

جدول و ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار ۷۳

خلاصه فصل ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه فصل ۷۷

خلاصه فصل ۷۸

خلاصه فصل ۷۹

خلاصه فصل ۸۰

پیشنهاد و ۸۱

منابع و ۸۳

ضمائم و پیوست ۸۵

منابع

آرمند ، محمد ۱۳۷۲ ، روش های تدریس فعال . رشد معلم ، شماره ۲ .
احدیان ، محمد ۱۳۷۷ ، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی . تهران. انتشارات ققنوس.
ادیب نیا ، اسد ۱۳۸۰ ، روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدائی . تهران . انتشارات دواوین.
قورچیان ، نادرقلی ۱۳۷۹ ، جزئیات روش های تدریس ، تهران . انتشارات دفتر همکاری های علمی بین المللی
محبی ، عظیم ۱۳۸۱ ، بازاندیشی در ارزشیابی مستمر .
مهر محمدی ، محمود ۱۳۷۹ ، بازاندیشی فرآیند یاددهی –  یادگیری . تهران . انتشارات مدرسه
نقیب زاده ، میرعبدالحسین ، فلسفه آموزش و پرورش . تهران . انتشارات طهوری .
یادگار زاده ، غلامرضا ، ۱۳۷۹ ، روش های فعال تدریس ، ضرورت ها ، دیدگاه ها و پژوهش ها .

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افت تحصیلی دانش آموزان , تدریس فعال در افت تحصیلی , روش های تدریس فعال , موانع روش های تدریس فعال ,
:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
۱٫    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۲٫    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۳٫    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۴٫    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی ۲ . ضریب پایائی این پژوهش ۹۴ % است که پایائی به صورت مطلوب است .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان ۴

اهمیت و ضرورت ۵

اهداف ۶

موضوع ۶

فرضیه و ۷

مفاهیم و ۹

مشکلات و ۱۱

خلاصه فصل ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل ۲۶

پیشینه ۳۰

تحقیقات انجام شده در ۳۱

تحقیقات انجام شده در ۳۴

خلاصه فصل ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش ۴۱

روش تحقیق ۴۱

جامعه ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل ۴۱

خلاصه فصل ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

لیست فرمول ۴۷

بررسی ۴۸

جدول و ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار ۷۳

خلاصه فصل ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه فصل ۷۷

خلاصه فصل ۷۸

خلاصه فصل ۷۹

خلاصه فصل ۸۰

پیشنهاد و ۸۱

منابع و ۸۳

ضمائم و پیوست ۸۵

منابع

آرمند ، محمد ۱۳۷۲ ، روش های تدریس فعال . رشد معلم ، شماره ۲ .
احدیان ، محمد ۱۳۷۷ ، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی . تهران. انتشارات ققنوس.
ادیب نیا ، اسد ۱۳۸۰ ، روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدائی . تهران . انتشارات دواوین.
قورچیان ، نادرقلی ۱۳۷۹ ، جزئیات روش های تدریس ، تهران . انتشارات دفتر همکاری های علمی بین المللی
محبی ، عظیم ۱۳۸۱ ، بازاندیشی در ارزشیابی مستمر .
مهر محمدی ، محمود ۱۳۷۹ ، بازاندیشی فرآیند یاددهی –  یادگیری . تهران . انتشارات مدرسه
نقیب زاده ، میرعبدالحسین ، فلسفه آموزش و پرورش . تهران . انتشارات طهوری .
یادگار زاده ، غلامرضا ، ۱۳۷۹ ، روش های فعال تدریس ، ضرورت ها ، دیدگاه ها و پژوهش ها .

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افت تحصیلی دانش آموزان , تدریس فعال در افت تحصیلی , روش های تدریس فعال , موانع روش های تدریس فعال ,
:: بازدید از این مطلب : 234
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفکرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشکده انتخاب گردیدند که تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: ۱) آزمون تفکرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفکرات غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتکا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست  مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۲ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۵ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۷ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی…
فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۲ـ  جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۳ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۴ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۸ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۱ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۳ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۵ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست جداول

عنوان
صفحه
۴ـ۱ـ گستره سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۴ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . .
۴ـ۵ـ مقایسه تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۶ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۷ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .
۴ـ۸ـ مقایسه ملاکهای ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۹ـ ضریب همبستگی بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . .
۴ـ۱۰ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . .
۴ـ۱۱ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفکرات غیر منطقی . . . . . .

منابع

۱) آلیس، آلبرت ـ رابرت هارپر (۱۳۸۱) زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، انتشارات رشد

۲) آلیس، آلبرت، روان درمانی انسان گرایی ، ترجمه احمد اعتمادی ـ جزوه کلاسی ـ تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبائی

۳) الیس آلبرت (۱۳۸۱) ، هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند ـ آره هیچ چیز، مترجمان: مهرداد فیروزبخت و حسین عرفانی ـ تهران، خدمات فرهنگی رسا

۴) اعزازی، شهلا (۱۳۸۰) جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر رودکی

۵) امینی، ابراهیم، نقش ایمان در تحکیم بنیان خانواده (نشریه ماهیانه آموزشی، تربیتی پیوند) شماره ۱۸۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تفکرات غیرمنطقی , ملاكهای همسرگزینی , ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان , همسرگزینی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفکرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشکده انتخاب گردیدند که تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: ۱) آزمون تفکرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفکرات غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتکا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست  مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۲ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۵ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۷ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی…
فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۲ـ  جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۳ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۴ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۸ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۱ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۳ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۵ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست جداول

عنوان
صفحه
۴ـ۱ـ گستره سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۴ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . .
۴ـ۵ـ مقایسه تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۶ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۷ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .
۴ـ۸ـ مقایسه ملاکهای ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۹ـ ضریب همبستگی بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . .
۴ـ۱۰ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . .
۴ـ۱۱ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفکرات غیر منطقی . . . . . .

منابع

۱) آلیس، آلبرت ـ رابرت هارپر (۱۳۸۱) زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، انتشارات رشد

۲) آلیس، آلبرت، روان درمانی انسان گرایی ، ترجمه احمد اعتمادی ـ جزوه کلاسی ـ تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبائی

۳) الیس آلبرت (۱۳۸۱) ، هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند ـ آره هیچ چیز، مترجمان: مهرداد فیروزبخت و حسین عرفانی ـ تهران، خدمات فرهنگی رسا

۴) اعزازی، شهلا (۱۳۸۰) جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر رودکی

۵) امینی، ابراهیم، نقش ایمان در تحکیم بنیان خانواده (نشریه ماهیانه آموزشی، تربیتی پیوند) شماره ۱۸۶

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تفکرات غیرمنطقی , ملاكهای همسرگزینی , ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان , همسرگزینی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفکرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشکده انتخاب گردیدند که تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: ۱) آزمون تفکرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفکرات غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتکا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست  مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۲ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۵ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۷ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی…
فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۲ـ  جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۳ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۴ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۸ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۱ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۳ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۵ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست جداول

عنوان
صفحه
۴ـ۱ـ گستره سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۴ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . .
۴ـ۵ـ مقایسه تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۶ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۷ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .
۴ـ۸ـ مقایسه ملاکهای ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۹ـ ضریب همبستگی بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . .
۴ـ۱۰ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . .
۴ـ۱۱ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفکرات غیر منطقی . . . . . .

منابع

۱) آلیس، آلبرت ـ رابرت هارپر (۱۳۸۱) زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، انتشارات رشد

۲) آلیس، آلبرت، روان درمانی انسان گرایی ، ترجمه احمد اعتمادی ـ جزوه کلاسی ـ تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبائی

۳) الیس آلبرت (۱۳۸۱) ، هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند ـ آره هیچ چیز، مترجمان: مهرداد فیروزبخت و حسین عرفانی ـ تهران، خدمات فرهنگی رسا

۴) اعزازی، شهلا (۱۳۸۰) جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر رودکی

۵) امینی، ابراهیم، نقش ایمان در تحکیم بنیان خانواده (نشریه ماهیانه آموزشی، تربیتی پیوند) شماره ۱۸۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تفکرات غیرمنطقی , ملاكهای همسرگزینی , ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان , همسرگزینی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانة ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلین ( ۳۰ نفر کارمند اداری و ۳۰ نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگی شغلی با ۲۲ ماده و پرسشنامه استرس با ۱۰ ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقدمه:
گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی  را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند شاید هم براستی دوران ما عصر فشارهای روانی است. دوره‌ای که در آن انسان بشر از هر زمان دیگر در معرض عوامل فشارزا  قرارگرفته و مسائل ومشکلات بیشماری از هر سو او را احاطه کرده‌ است.
این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تفکیک‌ها،‌ ابزارها و دیگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش هم می‌یابد.
فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به بعضی سختی، دشواری، فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو،‌ فشار، زور و تلاش بسیار متغیر یافته است ( تیموری، ۱۳۸۳).

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن …………………………………………………….

اهمیت یا ضرورت پژوهش………………………………………………………………..

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………..

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………..

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست ……………………………………………………………………………………

حرفه ……………………………………………………………………………………………..

وظیفه …………………………………………………………………………………………….

گروه شغلی …………………………………………………………………………………….

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی ………………………………………….

تاریخچه‌ی روان شناسی کار در ایران ……………………………………………….

فشار روانی یا استرس چیست؟ …………………………………………………………

به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد  ……………………………………………

عوامل موثر در ایجاد استرس …………………………………………………………..

استرس شغلی …………………………………………………………………………………

مراحل فشار روانی ………………………………………………………………………….

نشانه های سازگاری عمومی ……………………………………………………………

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….

پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….

پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ……………………………..

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی …………………………………………………..

استراتژیهای مقابله فردی …………………………………………………………………

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ………………………………………….

هدف از مشاوره روانی چیست ………………………………………………………….

تقویت مبانی دینی …………………………………………………………………………….

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ……………………………………………………………………

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ……………………………………………..

نشانه‌های فرسودگی شغلی ………………………………………………………………

انواع فرسودگی شغلی ………………………………………………………………………

پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………..

پژوهش‌های انجام شده در ایران ………………………………………………………

پژوهش های انجام شده در خارج ……………………………………………………..

نتیجه نهایی …………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه آماری…………………………………………………………………………………….

روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………………….

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….

روش اجرا ……………………………………………………………………………………..

طرح پژوهشی …………………………………………………………………………………

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی

توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی …………………………………….

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل ………………………….

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار …………………………………

توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ………………………………………….

توصیف نمرات استرس دو گروه ………………………………………………………

بررسی فرضیه اول …………………………………………………………………………

بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………

بررسی فرضیه سوم ……………………………………………………………………….

بررسی فرضیه چهارم………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………..

پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………….

فهرست منابع ………………………………………………………………………………….

پیوستها ………………………………………………………………………………………….

جدول (۱ـ۲) مدل فشار شغلی ……………………………………………………………

جدول (۲ـ۲) مدل استرس …………………………………………………………………

جدول (۳ـ۲) مقدار فشار عصبی ( LCUS ) …………………………………………

جدول (۱ـ۴) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن کارگران ……………………..

جدول (۲ـ۴) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده  و سن کارمندان ………………..

جدول (۳ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی سن آزمودنی ………

جدول (۴ـ۴) توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی……

جدول (۵ـ۴) توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تأهل

جدول (۶ـ۴) توزیع فراوانی سابقه کار کارگران …………………………………..

جدول (۶ـ۴) توزیع فراوانی سابقه کار کارمندان ………………………………….

جدول (۷ـ۴) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارگران ……………….

جدول (۸ـ۴) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارمندان ………………

جدول (۹ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه

جدول (۱۰ـ۴) توزیع فراوانی نمرات استرس کارگران ………………………….

جدول (۱۱ـ۴) توزیع فراوانی نمرات استرس کارمندان …………………………

جدول (۱۲ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات استرس دو گروه

جدول (۱۳ـ۴) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی ……

جدول (۱۴ـ۴) تست لون برای آزمودنی یکسانی واریانس‌ها ………………….

جدول (۱۵ـ۴) نتایج آزمــون  T برای مقایسة میــانگین های ســطح تفکــر دو گروه

جدول (۱۶ـ۴) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی ……

جدول (۱۷ـ۴) تست لون برای آزمون یکسانی واریانس‌ها …………………….

جدول (۱۸ـ۴) نتایج آزمون T برای مقایسة  میانگین های سطح تفکر دو گروه

جدول (۱۹ـ۴) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی …………..

جدول (۲۰ـ۴) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی …………..

نمودار (۱ـ۲) رابطه استرس و عملکرد ……………………………………………….

نمودار (۲ـ۲) مراحل بروز فشار روانی ………………………………………………

نمودار (۳ـ۲) سندروم سازگاری عمومی ……………………………………………

نمودار (۱ـ۴) توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های ۵ ساله به تفکیک نوع شغل

نمودار (۲ـ۴) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل

نمودار (۳ـ۴) توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل

نمودار (۴ـ۴) میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی ……

نمودار (۵ـ۴) میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی ………………..

فهرست منابع پایان‌نامه‌ها
ـ تیموری، مینا ( ۱۳۸۳) بررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی، پایان نامه کارشناسی چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
ـ دباغ، پارمشیاه (۱۳۷۳) بررسی تاثیر روانی و کارایی مدیران وزارت جهاد سازندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی
ـ گمرکی ،حمیده (۱۳۸۳) رابطه بین رضایت شغلی و استرس ، پایان‌نامه کارشناسی چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: استرس با فرسودگی شغلی , فرسودگی شغلی , فرسودگی شغلی در کارمندان , فرسودگی شغلی در کارگران ,
:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسأله

نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت‌ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته لکن بسیاری از افراد به شغل موردنظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می کنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند که برخوردی را که با سایر منابع مادی و شی‌ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا که انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملکردش تأثیرگذار است.

اهداف پژوهش:

شناسایی، مهم  ترین عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی در بین اعضای جامعه مورد بررسی، ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت مدیریت صحیح بر رضایت شغلی در سازمان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق.

روش شناسایی پژوهش:

پژوهش حاضر ازنوع کاربردی است وروش آن توصیفی است وبرای جمع آوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونه گیری:

جامعه آماری، کارکنان معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) دفترمرکزی است که تعداد آنها حدودا ۸۴نفرمی باشد.

نتیجه گیری وپیشنهادات:

با تأیید سؤالات وفرضیه‌‌های تحقیق، نتیجه می‌گیریم  که : میزان حقوق ومزایا، پاداش های پرداختی، برخورداری ازامکانات رفاهی، داشتن وسایل ودسترسی به ملزومات اداری، وضعیت فیزیکی محل کار، ارتباط دوستانه با همکاران، ارتباط آسان با مسؤول مستقیم ومدیران ارشد، رعایت عدالت وبرابری ازسوی مسؤولین ، شرکت دادن درتصمیمات مربوط به واحدشغلی، داشتن امنیت شغلی، گرفتن ترفیع ورسیدن به مقامات بالاتر، معنویت وجذابیت درکار، دستیابی به مهارت وخلاقیت های فردی ورسیدن به رشد فکری، تصمیم گیری راحت وبی دغدغه درانجام وظایف وبهادادن مدیران به تلاشها وکوششهای کارکنان می‌‍تواند دررضایت شغلی آنان اهمیت بسزایی داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. ۵

۳-۱ بیان مسأله…………………………………………………………………………….. ۶

۴-۱ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………. ۱۱

بخش اول: مباحث نظری …………………………………………………………….. ۳۹

قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی …… ۳۹

الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی ……………. ۳۹

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن ………………………………………… ۴۱

ج: ماهیت فشارهای عصبی  – روانی …………………………………………….. ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی ……………………………….. ۴۵

قسمت دوم: عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی و روانی ……………….. ۴۶

الف: عدم اطمینان و فقدان کنترل ………………………………………………….. ۴۹

ب: سنگینی و سبک کار ……………………………………………………………….. ۵۰

ج: عدم امنیت شغلی …………………………………………………………………….. ۵۰

د: ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………. ۵۱

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۷

الف: علائم فیزیولوژیکی جسمانی ………………………………………………….. ۵۷

ب: علائم روانی ………………………………………………………………………….. ۵۷

ج: علائم رفتاری …………………………………………………………………………. ۵۷

– پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی ……………………………… ۵۸

قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۹

الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی ………………………………………… ۵۹

ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی ……………………………………… ۶۰

قسمت پنجم: رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۴

الف: تعریف رضایت شغلی …………………………………………………………… ۶۴

ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی ………………………………….. ۶۵

ج: نظریه های رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۶

د: عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی ……………………………………………… ۶۷

هـ : پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۸

بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) ….. ۷۰

۱- تاریخچه: ………………………………………………………………………………. ۷۰

۲- ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) ………………………………………….. ۷۲

۳- اهداف وظایف ……………………………………………………………………….. ۷۳

۴- فعالیت های عمده …………………………………………………………………… ۷۵

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………. ۷۸

۴-۳ ابزار سنجش متغیرها …………………………………………………………… ۷۸

۵-۳ روایی پرسشنامه ها …………………………………………………………….. ۷۹

۶-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………… ۷۹

۷-۳ روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق ………………………………. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۸۰

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش

۱-۵ نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی) ………………………….. ۱۱۳

۲-۵ نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی) ………………………………. ۱۱۷

۳-۵ مشکلات و محدودیت های تحقیقی ……………………………………….. ۱۱۹

۴-۵ پیشنهادات ……………………………………………………………………….. ۱۲۰

– فهرست منابع ……………………………………………………………………….. ۱۲۲

– فهرست مجلات و پایان نامه ها ……………………………………………….. ۱۲۴

– پیوست ها ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

فهرست مجلات و پایان نامه‌ها

۱٫ بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه در دو سال ۷۵-۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استاد راهنما: فرخ قوچانی، نگارش: عبدالقادر مارابی سال ۱۳۷۶٫

۲٫ پژوهشی پیرامون رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، استاد راهنما، دکتر محمد حقیقی، نگارش بهرام پناهی، سال ۱۳۷۳٫

۳٫ میزان رضایت شغلی کارمندان صنایع مهمات سازی استان تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر جمشید ایرانیان، نگارش غلامحسین احمدی.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افزایش بهره‌وری كاركنان , بهره وری کارکنان , تأثیر رضایتمندی شغلی , رضایت شغلی ,
:: بازدید از این مطلب : 295
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

بیان مسأله

نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت‌ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته لکن بسیاری از افراد به شغل موردنظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می کنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند که برخوردی را که با سایر منابع مادی و شی‌ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا که انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملکردش تأثیرگذار است.

اهداف پژوهش:

شناسایی، مهم  ترین عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی در بین اعضای جامعه مورد بررسی، ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت مدیریت صحیح بر رضایت شغلی در سازمان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق.

روش شناسایی پژوهش:

پژوهش حاضر ازنوع کاربردی است وروش آن توصیفی است وبرای جمع آوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونه گیری:

جامعه آماری، کارکنان معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) دفترمرکزی است که تعداد آنها حدودا ۸۴نفرمی باشد.

نتیجه گیری وپیشنهادات:

با تأیید سؤالات وفرضیه‌‌های تحقیق، نتیجه می‌گیریم  که : میزان حقوق ومزایا، پاداش های پرداختی، برخورداری ازامکانات رفاهی، داشتن وسایل ودسترسی به ملزومات اداری، وضعیت فیزیکی محل کار، ارتباط دوستانه با همکاران، ارتباط آسان با مسؤول مستقیم ومدیران ارشد، رعایت عدالت وبرابری ازسوی مسؤولین ، شرکت دادن درتصمیمات مربوط به واحدشغلی، داشتن امنیت شغلی، گرفتن ترفیع ورسیدن به مقامات بالاتر، معنویت وجذابیت درکار، دستیابی به مهارت وخلاقیت های فردی ورسیدن به رشد فکری، تصمیم گیری راحت وبی دغدغه درانجام وظایف وبهادادن مدیران به تلاشها وکوششهای کارکنان می‌‍تواند دررضایت شغلی آنان اهمیت بسزایی داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. ۵

۳-۱ بیان مسأله…………………………………………………………………………….. ۶

۴-۱ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………. ۱۱

بخش اول: مباحث نظری …………………………………………………………….. ۳۹

قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی …… ۳۹

الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی ……………. ۳۹

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن ………………………………………… ۴۱

ج: ماهیت فشارهای عصبی  – روانی …………………………………………….. ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی ……………………………….. ۴۵

قسمت دوم: عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی و روانی ……………….. ۴۶

الف: عدم اطمینان و فقدان کنترل ………………………………………………….. ۴۹

ب: سنگینی و سبک کار ……………………………………………………………….. ۵۰

ج: عدم امنیت شغلی …………………………………………………………………….. ۵۰

د: ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………. ۵۱

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۷

الف: علائم فیزیولوژیکی جسمانی ………………………………………………….. ۵۷

ب: علائم روانی ………………………………………………………………………….. ۵۷

ج: علائم رفتاری …………………………………………………………………………. ۵۷

– پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی ……………………………… ۵۸

قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۹

الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی ………………………………………… ۵۹

ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی ……………………………………… ۶۰

قسمت پنجم: رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۴

الف: تعریف رضایت شغلی …………………………………………………………… ۶۴

ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی ………………………………….. ۶۵

ج: نظریه های رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۶

د: عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی ……………………………………………… ۶۷

هـ : پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۸

بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) ….. ۷۰

۱- تاریخچه: ………………………………………………………………………………. ۷۰

۲- ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) ………………………………………….. ۷۲

۳- اهداف وظایف ……………………………………………………………………….. ۷۳

۴- فعالیت های عمده …………………………………………………………………… ۷۵

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………. ۷۸

۴-۳ ابزار سنجش متغیرها …………………………………………………………… ۷۸

۵-۳ روایی پرسشنامه ها …………………………………………………………….. ۷۹

۶-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………… ۷۹

۷-۳ روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق ………………………………. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۸۰

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش

۱-۵ نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی) ………………………….. ۱۱۳

۲-۵ نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی) ………………………………. ۱۱۷

۳-۵ مشکلات و محدودیت های تحقیقی ……………………………………….. ۱۱۹

۴-۵ پیشنهادات ……………………………………………………………………….. ۱۲۰

– فهرست منابع ……………………………………………………………………….. ۱۲۲

– فهرست مجلات و پایان نامه ها ……………………………………………….. ۱۲۴

– پیوست ها ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

فهرست مجلات و پایان نامه‌ها

۱٫ بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه در دو سال ۷۵-۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استاد راهنما: فرخ قوچانی، نگارش: عبدالقادر مارابی سال ۱۳۷۶٫

۲٫ پژوهشی پیرامون رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، استاد راهنما، دکتر محمد حقیقی، نگارش بهرام پناهی، سال ۱۳۷۳٫

۳٫ میزان رضایت شغلی کارمندان صنایع مهمات سازی استان تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر جمشید ایرانیان، نگارش غلامحسین احمدی.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افزایش بهره‌وری كاركنان , بهره وری کارکنان , تأثیر رضایتمندی شغلی , رضایت شغلی ,
:: بازدید از این مطلب : 386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.
آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

 1.        ۱٫         ضرورت وجود جرم قبلی
 2.        ۲٫         خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
 3.        ۳٫         خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

 1.        ۱٫          شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها

۱-۱            تصفیه پول

۲-۱       افتتاح حساب با هویت مجعول

۳-۱            معاملات کلان از طریق نزدیکان

۴-۱             وام های صوری و دروغین

۵-۱      اسمور فینگ

۶-۱      استفاده از بانکهای کارگزار

۷-۱      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

۸-۱     بهشتهای مالیاتی

۲٫ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی

۱-۲              حواله

۲-۲         استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

۳-۲              استفاده از مؤسسات بیمه

۳٫ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

۱-۳            قاچاق پول

۲-۳       استفاده از کازینوها

۳-۳            استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه

۴-۳            استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

۵-۳            استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

 1.        ۱٫         مرحله جایگزینی
 2.        ۲٫         مرحله لایه گذاری
 3.        ۳٫         مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :‌انتقال محکومین

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی جرم پولشویی , جرم پولشویی , جرم پولشویی اسناد , جرم پولشویی در اسناد بین المللی , جرم پولشویی در حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 204
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()