نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………… صفحه

 

علایم اختصاری…………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

الف) طرح بحث…………………………………………………………………………………………………….. ۲

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن …………………………………………………………………………. ۳

ج) سوالات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴

د) فرضیات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴

ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵

و) پلان کلی…………………………………………………………………………………………………………. ۵

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………. ۷

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ………………………………. ۸

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران …………………………………………. ۸

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ……………………………………………………………….. ۹

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ……………………………………. ۱۱

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری …………………………………………………………. ۱۲

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ……………………………………… ۱۳

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………………… ۱۳

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ……………………………………………………………… ۱۳

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ………………………………………………………………… ۱۴

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………………………………. ۱۴

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………………………………….. ۲۰

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ……………………………………….. ۲۰

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ………………………………. ۲۱

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ……………………………………………………………………………. ۲۲

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………… ۲۴

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ……………………………………………………………. ۲۴

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………. ۲۵

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ……………………………………………… ۲۵

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ………………………….. ۲۷

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ……………………… ۲۷

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) …….. ۳۰

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………. ۳۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ………………………………………………………………………. ۳۳

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ………………………………………………………………………………….. ۳۳

بند اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………. ۳۳

بند دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………….. ۳۳

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۳۵

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ……………………………………………………………………… ۳۵

بند دوم: انواع تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۳۶

الف: تجدیدنظر عام ……………………………………………………………………………………………… ۳۶

ب: تجدیدنظر خاص ……………………………………………………………………………………………. ۳۷

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۴۰

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۰

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۰

الف: جایزالخطابودن قاضی …………………………………………………………………………………….. ۴۱

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………. ۴۲

بند دوم: ادله مخالفین ……………………………………………………………………………………………. ۴۳

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی …………………………………………………………………….. ۴۴

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ……………………………………………………. ۴۴

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ……………………………………………………………………. ۴۵

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۶

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۶

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی …………………………………………………………. ۴۶

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………. ۴۷

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ……………………………………………………………. ۴۷

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا …………………………………………………….. ۴۷

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۴۸

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی …………………………………………………………………………… ۴۸

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش …………………………………………………. ۴۹

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش …………………………………………………….. ۵۰

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………….. ۵۱

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ……………………………………………………………………. ۵۱

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ………………………………………………………………………….. ۵۲

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ……………………………………………………. ۵۲

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ……………………………………………………………………… ۵۳

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ……………………………………………………………. ۵۶

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر …………………………………………………………………………… ۵۷

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ………………………………………………………………… ۵۷

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی …………………………………………………………………………………. ۵۷

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۶۱

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض …………………………………………………………… ۶۳

بند اول: تجدید نظر و فرجام ……………………………………………………………………………………. ۶۳

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ………………………………………………………………………….. ۶۵

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص …………………………………………………………………………. ۶۹

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ………………………………………………. ۷۷

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۷۹

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۷۹

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۸۲

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ………………………………………………………………………. ۸۴

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ……………………………………………………………………… ۸۶

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ……………………………………………………………………………….. ۸۷

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه …………………………………………………………………………….. ۸۸

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ……………………………………………………………………….. ۹۱

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر …………………………………………… ۹۳

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ………………………………………………… ۹۷

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ………………………………………………………………………… ۹۸

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی …………………………………………………………………………… ۹۸

بند اول: دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………………… ۹۸

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………….. ۱۰۰

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………… ۱۰۱

بند دوم: دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………………………. ۱۰۳

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ………………………………………………………………………… ۱۰۵

بند اول: دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

بند دوم: دادگاه جزا ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ……………………………… ۱۱۵

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۱۵

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ……………………………………………………………………….. ۱۱۵

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ……………………………………………… ۱۲۱

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر …………………………………………………………….. ۱۲۳

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ………………………………………………………. ۱۲۳

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۲۳

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………… ۱۳۲

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………………………….. ۱۳۴

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۳۴

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ……………………………………………………………………………… ۱۳۸

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ………………………………………………………….. ۱۴۰

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………. ۱۴۱

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۴۱

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ……………………………………………………………………………. ۱۴۱

الف: دادگاه تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

ب: دادگاه جزا ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

ج: دادگاه عالی عدالت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

د: دیوان عالی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست …………………………………………. ۱۵۳

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ……………………………………… ۱۵۴

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ………………………………………….. ۱۵۵

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۵۶

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………….. ۱۵۶

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………….. ۱۵۹

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۵۹

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۶۰

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ……………….. ۱۶۰

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ………………………………………………… ۱۶۴

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی …………………………………………………………. ۱۶۴

بند اول: محکوم‌علیه ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

بند دوم: دادستان ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

بند سوم: مدعی خصوصی …………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۷۰

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ………………………………… ۱۷۴

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………. ۱۷۵

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر …………………………………………….. ۱۷۵

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ………………………………………………………………………… ۱۷۶

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ……………………………………………………………………………….. ۱۷۶

ج: صدور قرار رد درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۷۷

د: صدور قرار رد دعوی ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۷

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ……….. ۱۷۸

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۷۸

۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ………………………………………………………………………………. ۱۸۰

۲ـ اجرای ترتیبات خاص ……………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب …………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه …………………………………………………………….. ۱۸۲

۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ……………………………………………………………………….. ۱۸۴

۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ………………………………………………………………………………. ۱۸۴

۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۸۷

۱ـ تایید حکم بدوی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ……………………………………………………………………. ۱۸۸

۳ـ نقض رای …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ………………………………………………………………….. ۱۸۹

۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ……………………………………………………….. ۱۸۹

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا …………………………………………………….. ۱۹۵

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ………………………………………………………………………… ۱۹۵

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا ………………………………………………………………………………. ۱۹۶

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ……………………………………. ۱۹۸

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور …………………………………………….. ۱۹۸

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی …………………… ۱۹۸

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ………………………… ۱۹۹

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۹۹

۱ـ گزارش عضوممیز …………………………………………………………………………………………… ۲۰۰

۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ……………………………………………………………. ۲۰۰

۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………….. ۲۰۱

۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ……………………………………………………………………………… ۲۰۱

۵ـ ختم رسیدگی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………. ۲۰۲

۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ……………………………………………………………………………… ۲۰۲

۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته …………………………………………………………………………….. ۲۰۳

۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۳

۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات …………………………………………………………………………. ۲۰۴

۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………… ۲۰۵

۴ـ۲ـ نقض و ارجاع …………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ………………………………………….. ۲۰۸

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………… ۲۰۸

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………………. ۲۰۸

نتیجه‌گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………… ۲۱۰

واژه‌نامه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ……………………………………………………………………………… ۲۲۴

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی تطبیقی تجدیدنظر , احکام کیفری در حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

با توجه به برخورد جوامع بشری با مسائل ناهمگون بی شمار فزاینده وابستگی متقابل بین کشور‌ها، تحلیل رفتن منابع طبیعی، سرعت فزاینده تغییرات و مسائل عدیده‌ای از این قبیل نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع‌تر و دقیقتر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است. (کفایت، ۱۳۷۲).

تورنس (۱۹۵۹) استدلال می‌کند که تصاویر آگاه و ناخودآگاه از آینده، نیروی محرک مهمی در پس دستاوردهای آینده‌اند. تصاویر مثبت آینده، نیروی پر توان مغناطیسی هستند که ما را به تحرک واداشته‌اند و به ما انرژی لازم را برای حرکت به پیش به سوی امکانات، راه‌حلها و دستاوردهای خلاقی و جدیدی می‌دهند از طرفی برای آنکه بتوانیم قدرت تصور خود را افزایش دهیم و تصاویر مثبتی از آینده خلق کنیم باید خلاقیت خود را پرورش دهیم. چه نیاز به به خلاقیت اجتناب ناپذیر است، بنابراین در این دنیای پیچیده کنونی که در هر رقابتهای بسیار فشرده جوامع مبتکر و مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی و منابع قدرت هستیم. افراد تیز هوش خلاق و صاحبان اندیشه‌های نو و جدید همانند گرانبهاترین سرمایه‌ها از جایگاه بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار هستند.

هر چه قدر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پیچیده‌تر می‌شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهنهای خلاق و آفریننده محسوس و روشنتر می‌گردد. در همین رابطه نونیامی معتقد است:

«شانسی برای بدست آوردن خلاقیت بالقوه می‌تواند موضوع مرگ و زندگی هر جامعه‌ای باشد» (گاستون، ۱۹۸۵).

فهرست مطالب

فصل اول- بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق عبارتند از
فصل دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
تعریف خلاقیت
مفهوم خلاقیت
نظریه های مربوط به خلاقیت
خلاقیت معمولی و خارق العاده
چه چیزی خلاقیت نیست؟
تفکر خلاق
فرآیند خلاق
عوامل موثر در خلاقیت
عواملی که مانع خلاقیت می شود
روشهای پرورش خلاقیت
ویژگی های کودکان خلاق
اشکال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در کودکان
الگوی شفیر
۱- والدین مقتدر (همتای ربع اول در الگوی شیفر)
۲- والدین سهل گیر (همتای ربع دوم در الگوی شیفر)
۳- والدین مستبد (همتای ربع سوم در الگوی شیفر)
۴- والدین مسامحه کار بی اعتنا (همتای ربع چهارم در الگوی شیفر)
موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان
چگونه رفتارهای ولدین می تواند خلاقیت را برانگیزد
نیل به دستاورد – نه نمره
والدین فعال و مستقل
قدردانی از خلاقیت
تصور ذهنی از آینده
شوخ طبعی
اصول تورنس
شیوه های فرزندپروری
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش آماری
ابزار تحقیق
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری
پایایی و اعتبار آزمون
آزمون سنجش خلاقیت
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فرضیه شماره یک  بین سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۱   میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزندپروری والدین
جدول شماره ۲  جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره یک
فرضیه شماره ۲  بین سبک سهل گیرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۵   میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری
جدول شماره ۶  جدول همبستگی مربوط به هزینه شماره ۳
فرضیه شماره ۳  بین سبک فرزند پروری استبدادی والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۳  میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزندپروری والدین
جدول شماره ۴  جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره ۲
سئوال ۱  والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آنچه را که می‌خواهند انجام دهند.
جدول شماره ۷  توزیع فراوانی سبک فرزند پروری والدین
سئوال ۲  بچه ها باید فقط از آنچه که والدینشان می گویند پیروی کنند، در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد.
جدول شماره ۸   توزیع فراوانی سبک فرزند پروری والدین
سئوال ۳  اگر به مشکلات بچه ها توجه شود این دردسر را به دنبال دارد که آنها پرورش شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.
جدول شماره ۹   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۴  هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها می گیرند باید دلایل آن را به آنها بگویند.
جدول شماره ۱۰   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۵   اگر بچه ها نسبت به محدودیتهای ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند والدین باید با صحبت کردن آنها را قانع کنند.
جدول شماره ۱۱   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۶   والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.
جدول شماره ۱۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۷   اگر بچه ها مطابق میل والدین خود رفتار کنند در آینده افراد موفقی خواهند شد.
جدول شماره ۱۳  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۸   بچه ها باید کاری را که والدین از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود باید بتوانند آزادانه با والدین خود مطرح کنند.
جدول شماره ۱۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزند پروری والدین
سئوال ۹   وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری انجام دهند بچه ها باید بدون چون و چرا آنرا انجام دهند.
جدول شماره ۱۵   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۰   والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند بلکه باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.
جدول شماره ۱۶   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزند پروری والدین
سوال ۱۱   هرگاه بچه ها برخلاف میل والدین رفتار کردند والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.
جدول شماره ۱۷   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۲   والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده چه کسی است؟
جدول شماره ۱۸   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۳   والدین باید در تصمیم گیریهای مربوط به خانواده فقط آنچه را که خاص بچه ها است انجام دهند.
جدول شماره ۱۹   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۴   اگر والدین رفتار و خواسته‌های بچه ها را محدود نکنند بیشتر مشکلات حل می شود.
جدول شماره ۲۰  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۵   والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظرخواهی کنند.
جدول شماره ۲۱  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۶  والدین باید بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند به شدت برخورد نمایند.
جدول شماره ۲۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۷   والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا در کارهای خودشان تصمیم گیرنده باشند.
جدول شماره ۲۳   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۸  شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین توهین به آنهاست.
جدول شماره ۲۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین.
سئوال ۱۹  بچه ها به بازی و توزیع نیاز دارند برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند هر وقت دلشان خواست از منزل خارج شوند.
جدول شماره ۲۵   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۰  باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظراتشان از نظرات والدین فرد بهتر است آن را ابراز کنند.
جدول شماره ۲۶   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۱  وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند هیچ گاه نباید آنها را سرزنش کرد.
جدول شماره ۲۷  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۲   اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند در چنین مواردی باید در مورد آن با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر اشتباه کرده بودند آن را بپذیرند.
جدول شماره ۲۸    جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۳  گاهی اوقات والدین با بچه ها سازش کنند نه اینکه همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش کنند.
جدول شماره ۲۹  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۴  بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کسب کنند.
جدول شماره ۳۰   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۵  بعضی از بچه ها ذاتاً بد نیستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.
جدول شماره ۳۱  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۶  بچه ها وقتی بزرگ شوند از سخت گیریهای والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.
جدول شماره ۳۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۷   وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کاری خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود تنبیه نمی‌شوند.
جدول شماره ۳۳   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۸  در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دست کاری کنند تا حس کنجکاوی آنها ارضا شود.
جدول شماره ۳۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۹   بچه ها جدول و کوشا نخواهند بود مگر اینکه درباره کارهای آنها سختگیری آنها.
جدول شماره ۳۵  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۳۰   اگرچه بچه ها تجربه کمی دارند اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدین است.
جدول شماره ۳۶   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
جدول شماره ۳۷   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۳۸   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۳۹   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۰   جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۱   جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۲   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۳   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۴   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
تعاریف نظری واژه ها

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی تاثیر سبکها , سبکهای فرزند پروری , میزان خلاقیت , خلاقیت کودکان ,
:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق :

 در این پروژه که تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد ) تلاش شده است که رسانه های گروهی ( شبکه های تلویزیون ) خارج از کشور که در تبلیغ افکار پان ترکیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنهابر علاقه جوانان بین ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم بررسی گردد.

در همین راستا پرسشنامه حاوی ۲۳ سوال تهیه و به تناسب آمار جمعیت تعداد ۱۰۰ نفر در شهرستان اردبیل ۵۰ نفر در شهرستان پارس آباد ۵۰ نفر در شهرستان مشگین شهر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید.

نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی است و ابزار گرد آوری اطلاعات و شیوه انجام تحقیق اسنادی و پرسشنامه ای بوده است البته امکان استفاده از روش مصاحبه و سایر روشها نیز وجود داشت که بلحاظ ضیق مهلت تکمیل  تحقیق و لزوم مسافرت به شهرستانهای مذکور و انجام هزینه ایاب و ذهاب و سایر مشکلات جانبی فقط به روشها و ابزارهای فوق اکتفا گردید.

جامعه آماری جوانان بین ۲۰ الی ۳۰ سال شهرستان اردبیل – پاس آباد و مشگین شهر بودند که سعی گردید از دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم به بالا پرسشنامه تکمیل گردد .

طبق نتایج بدست آمده از هفت مورد فرضیه طرح شده فرضیه عدم تأمین نیازمندیهای جوانان توسط شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش آنان به شبکه‌های خارج شده است با ۷۱ درصد پاسخ مثبت ۵/۲۴ درصد پاسخ منفی و ۵/۴ درصد پاسخ نداده اولین و ضعف پوشش شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش جوانان به رسانه‌های خارجی شده است، با ۶۷درصد پاسخ مثبت، ۵/۲۴درصد پاسخ منفی، ۵/۸ درصد پاسخ نداده دومین فرضیه و تأثیر تنوع و جذابیت برنامه‌های شبکه‌های خارجی بر گرایش جوانان به آن برنامه‌ها با ۵/۵۳درصد پاسخ مثبت، ۳۲درصد پاسخ منفی، ۵/۱۴درصد پاسخ نداده سومین فرضیه تأیید شده می‌باشد. فرضیات، تأثیر رسانه‌های خارج از کشور بر علاقه‌مندی جوانان به پان ترکیسم با ۵/۵۰درصد پاسخ مثبت ۵/۳۷درصد پاسخ منفی ۱۲درصد پاسخ نداده و فرضیه اهداف تجزیه طلبی بودن رسانه‌های خارج از کشور با ۵۰درصد پاسخ مثبت ۵/۳۳درصد پاسخ منفی ۵/۱۶ پاسخ نداده و فرضیه‌ موفقیت شبکه‌های خارجی در جذب طرفدار و بیننده با ۵/۴۶ درصد پاسخ مثبت، ۴۰درصد پاسخ منفی، ۱۳ درصد پاسخ نداده به ترتیب توسط نمونه‌های جامعه آماری تأیید گردیده‌اند. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات                                                                               ۱

مقدمه ۲

بیان مسئله ۳

اهداف ویژه ۵

سؤالات تحقیق ۶

فرضیات تحقیق ۷

فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن                                             ۸

نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان                                                             ۹

بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی                                                  ۱۱

مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی                                                                           ۱۲

ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان                                                                          ۱۶

نقش نخبگان سیاسی و فکری در شکل دادن به هویت قومی                                              ۱۶

قوم گرایی و سیاست بین الملل ۱۸

شکل گیری هویت قومی در جریان مبارزه نخبگان برای کسب قدرت                                ۱۹

تاریخچه رادیو و تلویزیون جمهوری آذربایجان                                                                ۲۱

مهمترین شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان                                                          ۲۱

شبکه تلویزیونی ANS ۲۱

شبکه تلویزیونی Space ۲۲

شبکه تلویزیونی Lider ۲۳

شبکه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان                                                                 ۲۳

شبکه تلویزیونی AZ TV ۲۴

تلویزیون آزادلیق ۲۵

شبکه های تلویزیونی که توسط عناصر قوم گرا پان ترکیسم راه اندازی شده است               ۲۶

 

تلویزیون ندای آذربایجان ۲۶

تلویزیون ۲۶

تلویزیون آنا یورد ۲۷

تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی)                                                                       ۲۷

شواهد تحقیق ۲۹

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                             ۳۰

نوع و روش تحقیق ۳۱

ابزار و روش گرد آوری اطلاعات                                                                                   ۳۱

روش گرد آوری اطلاعات ۳۱

جامعه آماری و نمونه ۳۲

نمونه گیری ۳۲

اعتبار و روایی پرسشنامه             ۳۲

پایایی پرسشنامه ۳۳

روش تجزیه و تحلیل ۳۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها                                                      ۳۴

جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها                                                                          ۳۵

جدول مربوط به مبانی نظری ۳۶

جدول توزیع درصد فراوانی ۳۷

تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه                                       ۳۹

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                   ۵۵

اهم نتایج تحقیق ۵۶

پیشنهادات ۵۷

محدودیتهای تحقیق ۵۸

منابع

منابع و مأخذ

 

۱-    دکتر احمدی حمید ۱۳۷۹ قومیت و قوم گرایی در ایران، افسانه و واقعیات ، تهران نشر نی

۲-    دکتر حافظ نیا – محمد رضا -۱۳۸۰ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)

۳-    دایره المعارف دانش بشری

۴-    مرکز اسناد پلیس امنیت و اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اردبیل

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نقاشی پرتره ایران , پس زمینه‌ها در نقاشی , پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ,
:: بازدید از این مطلب : 497
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

در میان مباحث مختلف علوم بحث طراحی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در مورد آن باید تحقیقات وسیعی انجام شود. در مورد دستگاهها و وسایل الکتریکی نیز موضوع طراحی جایگاه ویژه ای دارد.

شاید پرکاربردترین وسیله ای که در اغلب دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و در اندازه های کوچک و بزرگ استفاده می شود، ترانسفورماتور می باشد.

ترانسفورماتورها از نظر کاربرد انواع مختلفی دارند: ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) ، ترانسفورماتورهای جریان (CT) ، ترانسفورماتورهای قدرت (PT) ، ترانسفورماتورهای امپدانس، ترانسفورماتورهای ایزولاسیون و اتوترانسفورمرها . هر کدام از این نوع ترانسفورماتورها کاربرد و تعریف خاص خود را دارند.

در روند طراحی ترانسها مسایل مختلفی مطرح می شود، و مراحل متعددی باید طی شود تا یک طراحی بصورت پایدار و مناسب ، قاب ساخت و استفاده بصورت عملی باشد.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول: مفاهیم اساسی  در طراحی

فصل دوم: هسته ترانسفورماتور

فصل سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

فصل چهارم: طراحی ترانسفورماتور

منابع و مراجع

منابع و مراجع

Lowdon, E. : Practical Transformer Design Handbook.            [۱] Edition : 1958

[2] Electrical machinery Analyses Applying MATLAB

[3] حشمتی، احمد. گزارش دوره آموزش در شرکت ایران ترانسفو زنجان – قسمت فنی تابستان ۱۳۸۰

[۴] نصیری، علی. جزوه طراحی ترانسفورماتور. دانشگاه زنجان.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی پارامترهای طراحی , ترانسفورماتورهای تکه فاز , ترانسفورماتورهای قدرت , طراحی ترانسفورماتورها ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای غنی از جنگل به فکر استفاده کردن از منابع لیگنوسلولزی و غیر چوبی در تولید محصولات مرکب چوبی می باشند. در کشور ما «ایران» صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی هنوز به طور سنتی از جنگل برای تامین الیاف و مواد اولیه استفاده می کنند.

در صورتی که با توجه به عواملی نظیر افزایش رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای جامعه برای محصولات مرکب چوبی، فقیر بودن پوشش جنگلی در ایران و محدودیت بهره برداری از جنگل های شمال، ممنوعیت واردات گرده بینه با پوست، لزوم توجه به سایر منابع لینگوسلولزی نظیر پسماندهای کشاورزی و جایگزینی گیاهان غیر چوبی مثل نی، باگاس، کاه گندم و کاه برنج امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه

فصل اول : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….
۱- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۱ تعریف تخته خرده چوب ……………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲ تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان …………………………………………………………………………………..
۱-۳ تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران …………………………………………………………………………………….
۱-۴ مصرف تخته خرده چوب درکشور ………………………………………………………………………………………………..
۱-۵ نحوه ساخت تخته خرده چوب …………………………………………………………………………………………………..
۱-۶ مشخصات گیاه شناسی کاه گندم …………………………………………………………………………………………………..
۱-۷ ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی کاه گندم ………………………………………………………………………….
۱-۸ اهداف انجام این مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم : سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم : مواد و روشها  ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۱ عوامل متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۲ عوامل ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ارائه تجزیه و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۳ مراحل ساخت تخته های آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………
۳-۳-۱ تهیه ماده اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۳-۲ تعیین درصد رطوبت خرده چوب و کاه گندم …………………………………………………………………………………
۳-۳-۳ تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۳-۴ نوع چسب …………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۴ بررسی خصوصیات رزین ……………………………………………………………………………………………………………..
۳-۴-۱ گرانروی رزین …………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۴-۲ PH محلول رزین ………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه

۳-۴-۳ درصد مواد جامد رزین  …………………………………………………………………………………………………………….
۳-۴-۴ تعیین وزن مخصوص چسب …………………………………………………………………………………………………….
۳-۴-۵ تعیین زمان انعقادچسب ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۵ آنالیز شیمیایی کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….
۳-۵-۱ تعیین مقدار لیگنین ………………………………………………………………………………………………………………
۳-۵-۲ تعیین مقدار سلولز ……………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۵-۳ تعیین مقدار خاکستر……………………………………………………………………………………………………………………
۳-۶ چسب زنی تراشه های روکش راش و کاه گندم………………………………………………………………………………
۳-۷ هاردنر(کاتالیزور)…………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۸ تشکیل کیک ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۹ پرس کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۱۰ کلیماتیزه کردن تخته ها ………………………………………………………………………………………………………………
۳-۱۱ تهیه نمونه های آزمونی …………………………………………………………………………………………………………………
۳-۱۲ اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته ها…………………………………………………………………………
۳-۱۲-۱ اندازه گیری دانسیته و رطوبت تخته ها ……………………………………………………………………………………..
۳-۱۲-۲ آزمایش اندازه گیری مدول گسیختگی (MOR  ) و مدول آلاستیسیته(MOE ) ……………………………..
3-12-3 آزمایش اندازه گیری مقاومت چسبندگی داخلی ( IB  ) ………………………………………………………………
۳-۱۲-۴ آزمایش تعیین میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب ( ۲و۲۴ ساعت ) ………………………………………
۳-۱۲-۵ آزمایش مقاومت به ضربه …………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم : نتایج  ……………………………………………………………………………………………………………………
۴-۱ مقاومت خمشی (MOR  ) ………………………………………………………………………………………………………..
۴-۱-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی (MOR ) ……………………………………………………………….
4-1-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی ( MOR  ) ……………………………………………………..
۴-۱-۳ تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاو.مت خمشی ( MOR  ) ……………………………..
۴-۲ مدول الاستیسیته(MOE  ) ………………………………………………………………………………………………………
۴-۲-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته(MOE  ) ………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
۴-۲-۲ تاثیر مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستیته(MOE  ) ……………………………………………………..
۴-۲-۳ تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستیته( MOE  ) …………………………………………
۴-۳ مقاومت به ضربه (IBS ) …………………………………………………………………………………………………………….
4-3-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………………………..
4-3-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………….
4-3-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت  بر مقاومت به ضربه (IBS )………………………………..
4-4 چسبندگی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۴-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی ( IB ) …………………………………………………………………..
4-4-2 تاثیر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی ( IB ) ……………………………………………………………………
4-4-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB ) …………………………………………..
4-5 جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( WA2  ) ………………………………………………………….
۴-۵-۱ تاثیر مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2  ) ………………..
۴-۵-۲ تاثیر مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 )
4-5-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از۲ ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2)
4-6 جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24  ) ……………………………………………………….
۴-۶-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  ) ……………….
۴-۶-۲ تاثیر مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  ) …………………
۴-۶-۳ تاثیرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از۲ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)
4-7 واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب (TS2 ‌) …………………………………………………
۴-۷-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از۲ساعت غوطه وری در آب( TS2 )………………..
4-7-2 تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از۲ساعت غوطه وری در آب( TS2 )…………………..
4-7-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا کشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در
آب ( TS2 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4-8 واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب ( TS24  ) ………………………………………….
۴-۸-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب(TS24  )………
۴-۸-۲ تاثیر مستقل حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعداز ۲۴ ساعت غوطه وری در آب ( TA24 ) ………
4-8-3 تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در
آب (TS24  ) ………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ضمایم ………………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول
عنوان                                                 صفحه

جدول ۱-۱ : تعداد واحدهای تولید تخته خرده چوب در کشور وظرفیت اسمی آنها طی سالهای۷۳-۷۷
جدول ۱-۲ : درصد وزنی قسمتهای اصلی گندم ………………………………………………………………………….
جدول ۱-۳ : فهرستی از منابع الیاف سلولزی جهان درسال ۱۹۹۵……………………………………………………
جدول ۱-۴: خلاصه تولیدی ضایعات کشاورزی در جهان ……………………………………………………………..
جدول ۳-۱ : نسبت مخلوط کاه گندم وتراشه روکش راش ……………………………………………………………..
جدول ۳-۲ : طرح آزمایشات ………………………………………………………………………………………………….
جدول ۳-۳: تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….
جدول ۳-۴: تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….
جدول ۳-۵: خصوصیات چسب اوره – فرم آلدهید ……………………………………………………………………..
جدول ۳-۶ : نتیجه آنالیز شیمیایی کاه گندم …………………………………………………………………………………
جدول ۳-۷: نحوه برش نمونه های آْزمونی از هرتخته ……………………………………………………………………
جدول ۴-۱: میانگین مقاومت خمشی تخته های ساخته شده در شرایط مختلف ( MOR  )……………….
جدول ۴-۲ : تجزیه واریانس مقاومت خمشی ( MOR  ) ………………………………………………………………
جدول ۴-۳: مقایسه میانگین تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی ( MOR  ) ……………………..
جدول ۴-۴: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشی ( MOR  ) …………
جدول ۴-۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی
(MOR‌) ………………………………………………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۶: میانگین مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده در شرایط مختلف پرس(MOE  ) …………..
جدول ۴-۷: تجزیه واریانس مدول الاستیسیته (MOE  ) …………………………………………………………………
جدول ۴-۸: آزمون دانکن برای تاثیرمستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته ( MOE ) ……………………
جدول ۴-۹: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت برمدول الاستیسیته ( MOE ‌ ) ……………………………
جدول ۴-۱۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر مدول الاستیسیته
(MOE‌) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۱۱: میانگین مقادیر مقاومت به ضربه ( IBS ) ……………………………………………………………….
جدول ۴-۱۲: تجزیه واریانس مقادیر مقاو.مت به ضربه (IBS  ) …………………………………………………….
جدول ۴-۱۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) ……………….
فهرست جداول
عنوان                                                 صفحه

جدول ۴-۱۴: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS )………….
جدول ۴-۱۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS)
جدول ۴-۱۶: میانگین چسبندگی داخلی تخته های ساخته شده در شرایط مختلف ( IB  ) ………………..
جدول ۴-۱۷: تجزیه واریانس چسبندگی داخلی (IB ) …………………………………………………………………
جدول ۴-۱۸: آزمون دانکن اثر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………
جدول ۴-۱۹: آزمون دانکن اثر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی  داخلی ( IB )…………………………….
جدول ۴-۲۰: آزمون دانکن اثر متقابل درصداختلاط و حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB  )……………….
جدول ۴-۲۱: میانگین جذب آب پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب (WA2 )……………………………….
جدول ۴-۲۲: تجزیه واریانس جذب آب پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( WA2 )………………………
جدول ۴-۲۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری
در آب(WA2 ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۲۴: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری
درآب (WA2 ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۲۵: آزمون دانکن تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲ ساعت
غوطه وری در آب (WA2 ) ……………………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۲۶: میانگین جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب در آب (WA24 ) ………………….
جدول ۴-۲۷: تجزیه واریانس جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24 ) ………………….
جدول ۴-۲۸: آزمون دانکن برای تاثیرمستقل درصداختلاط بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در
آب (WA24  ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۲۹: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری
در آب (WA24  ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۳۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲۴
ساعت غوطه وری در آب ( WA24 ) ……………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۳۱: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )………….
جدول ۴-۳۲: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )………….
جدول ۴-۳۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت
غوطه وری در آب  (TS2  ) …………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
عنوان                                                 صفحه

جدول ۴-۳۴: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت
غوطه وری  در آب(TS2 )  …………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۳۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط وحرارت بر واکشیدگی ضخامت بعد از
۲ ساعت غوطه وری در آب (TS2 ) …………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۳۶: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (TS24 )………
جدول ۴-۳۷: تجزیه واریانس واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب(TS24 )……..
جدول ۴-۳۸: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت
غوطه وری در آب (TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۳۹: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت
غوطه وری در آب (TS24 ) …………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۴۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد
از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (TS24 ) …………………………………………………………………………………

فهرست اشکال
عنوان                                                 صفحه

شکل ۱-۱: مصرف تخته خرده چوب در کشور………………………………………………………………………………..
شکل ۱-۲: پیش بینی مصرف تخته خرده چوب در ۵ سال آینده در کشور …………………………………………
شکل ۱-۳: مراحل ساخت تخته خرده چوب ……………………………………………………………………………….
شکل ۲-۱: ارتباط بین درجه حرارت پرس و وضعیت فشردگی کیک …………………………………………….
شکل ۳-۲: الگوی برش نمونه های آزمودنی از هر تخته ……………………………………………………………….
شکل ۴-۱: تاثیر مستقل درصداختلاط برمقاومت خمشی (MOR )…………………………………………………
شکل ۴-۲: تاثیر مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشی (MOR )………………………………………………..
شکل ۴-۳: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس برمقاومت خمشی (MOR )…………………………
شکل ۴-۴: تاثیر مستقل درصداختلاط بر مدول آلاستیته(MOE )………………………………………………….
شکل ۴-۵: تاثیرمستقل درصد حرارت پرس برمدول آلاستیته(MOE )…………………………………………..
شکل ۴-۶: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مدول آلاستیته(MOE )……………………………
شکل ۴-۷: تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه (IBS )……………………………………………….
شکل ۴-۸: تاثیر مستقل درصدحرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS )……………………………………………….
شکل ۴-۹: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس برمقاومت به ضربه (IBS )…………………………………
شکل ۴-۱۰: تاثیر متسقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………………………….
شکل ۴-۱۱ : تاثیر متسقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………………………
شکل ۴-۱۲: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر چسبندگی داخلی (IB  )………………………..
شکل ۴-۱۳: تاثیرمستقل درصداختلاط بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب (WA2 )….
شکل ۴-۱۴: تاثیر مستقل درصد حرارت پرس برجذب آب بعداز ۲ساعت غوطه وری درآب (WA2)…
شکل ۴-۱۵: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در
آب (WA2 )……………………………………………………………………………………………………………………………………
شکل ۴-۱۶: تاثیر مستقل درصد اختلاط بر جذب آب پس از۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24 )……
شکل ۴-۱۷: تاثیر مستقل درصد  حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در
آب (WA24 )…………………………………………………………………………………………………………………………
شکل ۴-۱۸: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در
آب (WA24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست اشکال
عنوان                                                 صفحه

شکل ۴-۱۹: تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب
(TS2 )……………………………………………………………………………………………………………………………………
شکل۴-۲۰: تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب
(TS2 )….. ……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل۴-۲۱: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت
غوطه وری در آب (TS2  ) ……………………………………………………………………………………………………………
شکل ۴-۲۲: تاثیر مستقل درصداختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از۲۴ ساعت غوطه وری درآب
(TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل ۴-۲۳: تاثیر مستقل حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از۲۴ ساعت غوطه وری درآب
(TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل ۴-۲۴: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت
غو طه وری در آب (TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………

منابع مورد استفاده:

۱- آرین، ۱٫ ۱۳۸۱ . صنعت تخته خرده چوب در ایران، مجله صنایع چوب و کاغذ ۳ صفحه ۷۲ -۷۹٫

۲- ابراهیمی، قنبر، ۱۳۶۸ ، مکانیک چوب و فرآورده های مرکب آن ( ترجمه) ، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۲۴۹-۲۴۳٫

۳- امام ، مهران، (۱۳۷۶) بررسی تأثیر شرایط کیک خرده چوب راش و پرس بر انتقال حرارت، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۴- پارسا پژوه و شعرایی داد ۱۳۵۵٫ بررسی خواص فیزیکی تخته خرده چوبهای ساخته شده در کارخانجات ایران، نشریه دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، شماره ۳۳ ، صفحه ۴۸-۴۳

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تراشه روکش راش , ساخت تخته خرده , بررسی امکان ساخت ,
:: بازدید از این مطلب : 237
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :‌
موضوع : بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی بنی حماد در الجزایر.
حکومت حمادی از سال ۴۱۹ ه.تا ۵۴۷ ادامه داشت و حدود یک قرن و نیم سال توسط مغربی های اصیل به قدرت رسیدند عرصه حکومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حکومت بنی رستم ایاضی بود که تامدت را پایتخت خویش قرار داده بودند و توسط فاطمیون سرنگون شدند دولت حمادی در دوران حکومت مغرب در الجزایر نقش مهمی در گسترش اسلام و زبان عربی داشتند حماد توانست در استقلال و ایجاد دولتی واحد بر بادیس بن مغر پیشی گیرد پس از آن سعی و تلاش فراوانی از خود نشان داد تا این دولت را تشکیل داده و آنرا سازماندهی و بر آن حکومت کند.
نظام حکومتی آنان استبدادی موروثی بود حاکمان خود را از تشکیل دولت و کابینه مشورتی برای اداره امور مملکتی و نظامی محروم نمی ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهده‌دار امور حکومتی گشته تا به یحیی بن عزیز که سقوط حمادی ها در زمان او صورت گرفته رسید.
پیروی از ارعاب ، اجبار ، قساوت که پایه‌گذار آن حماد بود باعث عصیان گری بسیاری از قبایل گشته و آنان را با خانوادة حمادی درگیر کرد، آنان به زور ارتش حکومت کرده و گاهی علیه یکدیگر اقدام به کودتا و شورش می کرند.‌

فهرست مطالب
عنوان                                 صفحه
فصل اول: کلیات
پیشینه پژوهش
بیان مسئله
پرسش های پژوهش
اهداف پژوهش
تحلیل منابع تحقیق
فصل دوم : اوضاع جغرافیایی مغرب اوسط به دوران فرمانروایی بین حماد
الف) شهرهای مهم بنی حماد (از دید جغرافیایی تاریخی )‌
۱-    قلعه بنی حماد(پایتخت بنی حماد)‌
۲-     شهرأشیر
۳-     شهر بجایه
ب) کشاورزی دولت بنی حماد
۱-    محصولات کشاورزی
۲-    دامداری و پرورش طیور و غیره
ج)‌اقتصاد و صنایع بین حماد
۱-بازرگانی و دادو ستد (تجارت داخلی و خارجی )‌
۲- استخراج معدن
۳- صنایع دستی
۴- راه های خشکی و دریایی و غیره…
۵- ضرب سکه
۶- صادرات و واردات
فصل سوم :‌اوضاع سیاسی ـ تاریخی دوران بنی حماد
۱-اصل و نسب حمادیون
۲- مؤسس دولت بین حماد
۳- فرمانروایان حمادی
حماد بن بلکین (۴۰۵ ـ ۴۱۹ ـ ه.ق)
قائد بن حماد (۴۱۹‏‏‏ـ ۴۴۶)
محسن بن قائد ( ۴۴۶ ـ ۴۴۷)
بلکین دوم ابن محمد( ۴۴۷ـ ۴۵۴)
ناصرابن علناس  (۴۵۴ ـ ۴۸۱)
منصور ابن ناصر  (۴۸۱ـ۴۹۸)
بادیس بن منصور (۴۹۸ـ ۵۱۵)
یحیی بن عزیر (۵۵۱ـ ۵۴۷)
غلبه موحدون
فصل چهارم :‌اوضاع اجتماعی حمادیان
قومیت ،‌زبان ،‌دین ، مذهب حمادیان
الف)طبقات مردم
اشراف ، بزرگان (فرمانرواـ شاهزادگان ـ وزراء و ….)
تجار و بازرگانان
صاحبان حرف و صنایع
کشاورزان و کارگران
ب) اوضاع اداری دولت بنی حماد
۱-فرمانروایی
۲- وزارت و کتاب
۳-دادگستری
۴- شرطه
۵- حسبه
۶-دیوانهای مهم عصر‌بنی‌حماد‌(عرض ـ مظالم ـ برید ـ اشراف‌و …)‌
۷- بیت المال
۸- خراج و مالیات
فصل پنجم :‌اوضاع فرهنگی بنی حماد
الف ) آموزش و پرورش
۱-نهادهای آموزشی (مسجد ـ مکتب خانه ـ رباط ـ خانقاه و …)
۲-علوم نقلی (قرآن ـ سنت ـ حدیث ـ تفسیرـ فقه و اصول و …)
۳-علوم ادبی (نثر و نظم و ….)
۴-علما و دانشمندان عصر حمادی
ب) آثار و ابنیه دوران حمادیان (مساجد ـ رباط ها ـ پل ها ـ کاخ ها ، … )
چکیده رساله به انگلیسی
عکس ها و نقشه ها و تصاویر
کتابشناسی پایان رساله

   المراجع العربیه

۱-   ابن حمدیس القطی‌(د.سعد شلبی) رساله ما جستیر بدارالعلوم (فی تاریخ الارب) .

۲-  الاستبصار فی عجایب الامصار – وصف مکه و المدینه و مصر و بلاد المغرب – لکتاب مراکشی من کتاب القرن السادس الهجری – نشر و تعلیق د – سعد زغلول عبدالحمید، مطبعه جامعه الاسکندریه سنه ۱۹۵۸م.

۳-   االاسلام (هنری ماسیه) ترجمه بهیج شعبان – منشورات دارعویدات – بیروت.

۴-  الاسلام فی المغرب و الاندلس (لیفی بروفنسان) – ترجمه د –السید عبدالعزیر سالم – نشر مکتبه النهفته المصریه – سلسله الالف کتاب سنته ۱۹۵۶ م.

۵-   الاسلام و الثقافه العربیه ج۱ (جزء الاول) (د. حسن احمد محمود)‌- دارالنهفته المصریه ۱۹۶۳ م.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اوضاع سیاسی , تاریخ بنی حماد ,
:: بازدید از این مطلب : 216
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۱ـ۱ مقدمه
انعطاف‌پذیری یکی از اجزاء آمادگی جسمانی و یک بخش کلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می‌باشد ( ). در افراد غیرفعالی که عادت به زندگی کم تحرک دارند، عضلات و تاندون‌هایشان کوتاه و فاقد قابلیت کشش می‌شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی‌تحرکی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و در نهایت دچار کاهش قابلیت کشش می‌شود(  ). برای توسعه سریع انعطاف‌پذیری، تمرینات مربوط به گرم کردن اجرا می‌گردد که در نتیجه اجرای یکسری حرکات کششی تا میزان محدودی می‌توان برانعطاف‌پذیری افزود، لیکن این نوع تمرینات به تنهایی نمی‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات کششی به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می‌رود ( ).
چندین شیوه کششی شامل ایستا ، پویا  و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده‌های عمقی  (PNF) افزایش در انعطاف‌پذیری را نشان داده‌اند(  ).

۲ـ۱ بیان مسأله
تمرینات انعطاف‌پذیری به طور کلی به عنوان یک بعد مهم در اجراهای ورزشی پذیرفته شده است و بطور وسیعی بعنوان یک شیوه مؤثر در درمان و پیشگیری از آسیبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرینات کششی برای افزایش قابلیت کشسانی بافت،  و بدین طریق افزایش دامنه حرکت مفاصل ویژه طراحی شده‌اند. اعتقاد بر این است که افزایش دامنه حرکت عملکردهای ورزشی را بهبود و شدت و تعداد آسیبها را کاهش می‌دهد ( ). با وجود اینکه عوامل ارثی نقشی تعیین کننده در انعطاف‌پذیری ایفاء می‌کنند، حرکت‌پذیری  مفصل می‌تواند از طریق یک برنامه منظم حرکات توسعه دهنده انعطاف‌پذیری حفظ و یا توسعه داده شود.( )

 

منابع:

۱-  کلخوران، ج. (۱۳۷۳) مقایسه دو روش کششی ایستا و انقباض استراحت در عضلات همسترینگ ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران.

۲-  قاسمی، س.ع. (۱۳۸۰) بررسی تمرینات کششی ایستا وPNF بر دامنه حرکتی مفصل زانو در ورزشکاران آمپوته از ناحیه زیر زانو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

۳-  رضا قلی زاده، م. (۱۳۸۰) ،‌مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF (شیوه C-R) روی دامنه کششی و قدرت عضله همسترینگ مردان غیرورزشکار ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه شهید بهشتی.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: انعطاف پذیری , تمرینات کششی ,
:: بازدید از این مطلب : 244
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

جداسازی ذرات معلق در گازها به ویژه هوا، مورد توجه اغلب صنایع از جمله صنایع خودرو سازی، هسته ای، کارخانجات سیمان و نیز علوم زیست محیطی می باشد. برای کاهش آلودگی دو روش عمده وجود دارد:

الف) کاهش تولید آلاینده ها

ب) جلوگیری از انتشار آلاینده ها در محیط.

در این تحقیق جداسازی دوده از گازهای خروجی اگزوز موتورهای دیزل مورد بررسی قرار می گیرد.

 دو مبحث بنیادی در این تحقیق عبارتند از:

الف) بررسی خصوصیات ذرات آلاینده خروجی از اگزوز.

ب) بررسی امکان سنجی استفاده از امواج آکوستیکی برای حذف ذرات معلق در گازهای خروجی اگزوز موتور های دیزل

 نتایج حاصله از این بررسی نشان می دهد که ذرات آلاینده دارای قطر تقریبی  ۱۰-۰۱/۰میکرون با حداکثر تجمع جرمی در محدوده کمتر از ۴/۰ میکرون می باشند.

بدین منظور، مدل سازی عددی در مورد انباشت اکوستیکی برای بدست آوردن پارامترهای آزمایش و تاثیر این پارامترها در شبیه سازی و نتایج آزمایش انجام شد.

نتایج آزمایشگاهی حاصله نشان می دهد که از امواج آکوستیکی برای جداسازی ذرات گازهای خروجی اگزوز با بازده بالا می توان استفاده کرد. سیستم فیلتراسیون آکوستیکی برای ذرات بزرگتر از ۰٫۲ میکرون و برای دبی عبوری کوچکتر از ۳۰ لیتر بر دقیقه، در گستره توان صوتی اعمالی  ۳۰ وات، کارآیی دستگاه نشست دهنده بیشتر از ۹۵ درصد می باشد. برای دبی ۵۰ لیتر بر دقیقه با توان صوتی ۳۰ وات بازده ۴۵% می باشد که برای افزایش بازده فیلتراسیون در دبی های بالاتر، میتوان از چند سیستم به صورت موازی استفاده نمود.

فهرست مطالب
صفحه
۱-فصل اول: مقدمه    ۱
۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری    ۴
۲-۱ مقدمه    ۵
۲-۲ سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها    ۸
۲-۲-۱ صافی های کیسه ای    ۸
۲-۲-۲ ته نشین کننده های ثقلی    ۸
۲-۲-۳ شوینده ها    ۹
۲-۲-۴ سیکلونها    ۹
۲-۲-۵ نشست دهنده الکتروستاتیک    ۹
۲-۳ زمینه تاریخی    ۱۰
۲-۴  مکانیزمهای انباشت آکوستیک    ۱۱
۲-۴-۱ فعل و انفعالات اورتوکینتیک    ۱۱
۲-۴-۲ فعل و انفعالات هیدرودینامیک    ۱۷
۲-۴-۳ واکنشهای آشفتگی آکوستیک    ۲۰
۲-۴-۴ روان سازی آکوستیک    ۱۹
۲-۴-۵ توده آکوستیک    ۲۳
۲-۵ مدلهای شبیه سازی فعلی    ۲۴
۲-۵-۱ مدل وولک    ۲۴
۲-۵-۲ مدل شو    ۲۵
۲-۵-۳  مدل تیواری    ۲۵
۲-۶ مدل سانگ    ۲۵
۳-فصل سوم: روشها و تجهیزات    ۲۷
۳-۱ مقدمه    ۲۸
۳-۲ روش شبیه سازی انباشت آکوستیک    ۲۸
۳-۲-۱ فرضیات انجام شده در مدل سازی    ۲۸
۳-۲-۲ الگورِیتم مدل سازی    ۲۹
۳-۳  سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آکوستیکی    ۳۰
۳-۳-۱ سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات    ۳۰
۳-۳-۲ آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی    ۳۳
۳-۳-۳ مواد مورد استفاده    ۴۱
۳-۴ کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی     ۴۳
۴- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها    ۴۵
۴-۱ مقدمه    ۴۶
۴-۲ نتایج آزمایشگاهی    ۴۷
۴-۲-۱  اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات
خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی    ۴۶
۴-۳ آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی    ۴۹
۴-۳-۱ آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی    ۴۹
۴-۳-۲ رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله    ۵۲
۴-۳-۳ اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل    ۵۵
۴-۳-۳-۱ اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن    ۵۵
۴-۳-۳-۲ اعمال امواج بر روی جریان ایروسل    ۶۲
۴-۴ بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی
در خروجی موتور های دیزل    ۶۷
۴-۴-۱ بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه    ۶۵
۴-۴-۲  بررسی اثر توان اعمالی امواج    ۷۲
۴-۴-۳ بررسی تاثیر دما و فشار    ۷۵
۴-۴-۴  تأثیرات فرکانس صدا    ۷۷
۴-۴-۵ اثر اندازه ذرات    ۷۷
۵- فصل پنجم    ۷۹
فهرست مراجع    ۸۳
ضمیمه ۱    ۸۵
ضمیمه ۲    ۸۸
ضمیمه ۳    ۹۵

فهرست نمودارها

شکل ۲-۱- حجم انباشت آکوستیک    ۱۲
شکل ۲-۲- حجم واقعی انباشت آکوستیکی    ۱۴
شکل ۲-۳- مکانیزم های آشفتگی    ۲۰
شکل ۲-۴- شکل موج سرعت آکوستیک درشدت بالا    ۲۲

شکل ۳-۱- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای    ۳۱
شکل ۳-۲- سیستم حذف ذرات بزرگ    ۳۲
شکل ۳-۳- دستگاه شمارنده ذرات    ۳۳
شکل ۳-۴- منبع امواج آکوستیکی    ۳۴
شکل ۳-۵- دستگاه منبع ایجاد سیگنال    ۳۵
شکل ۳-۶- دستگاه Amplifier    ۳۶
شکل ۳-۷- دستگاه فرکانس متر    ۳۶
شکل ۳-۸- بلندگو و horn    ۳۷
شکل ۳-۹- صفحه بازتاب کننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها    ۳۸
شکل ۳-۱۰- فشار سنج دیجیتالی    ۳۸
شکل ۳-۱۱- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی    ۳۹
شکل ۳-۱۲- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی    ۴۰
شکل ۳-۱۳- دبی سنج    ۴۱
شکل ۳-۱۴- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید کننده ایروسل    ۴۳

شکل ۴-۱- توزیع جرمی ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی    ۴۶
شکل ۴-۲-  درصد جرمی توزیع ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی    ۴۶
شکل ۴-۳- توزیع فشار آکوستیکی در cm10 از بالای لوله    ۴۹
شکل ۴-۴- توزیع فشار آکوستیکی در cm17 از بالای لوله    ۴۹
شکل ۴-۵- توزیع فشار آکوستیکی در cm150 از بالای لوله    ۵۰
شکل ۴-۶- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۲۰۰ (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار    ۵۱
شکل ۴-۷- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۶۵۰ (Hz) بر اساس مینیمم فشار    ۵۱
شکل ۴-۸- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۸۳۰ (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار    ۵۲
شکل ۴-۹- setup استفاده شده در حالت بدون جریان    ۵۴
شکل ۴-۱۰-  تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 200    ۵۶
شکل ۴-۱۱- محل نقاطی که در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند    ۵۷
شکل ۴-۱۲- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 650     ۵۸
شکل ۴-۱۳- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 830     ۵۹
شکل ۴-۱۴- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h    ۶۱
شکل ۴-۱۵- تست نشست آکوستیکی برای حالت  Q=250 L/hourو فرکانسHz 830     ۶۲
شکل ۴-۱۶- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)    ۶۳
شکل ۴-۱۷- تست نشست آکوستیکی برای حالت  Q=27.8 L/minو فرکانسHz 830     ۶۴
شکل ۴-۱۸- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات    ۶۶
شکل ۴-۱۹- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون    ۶۸
شکل ۴-۲۰- تاثیر زمان اعمال جریان بر  اندازه ذرات در مدل سازی عددی    ۶۹
شکل ۴-۲۱- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فرکانس ۲۰۰ Hz در حالت لوله سر بسته    ۷۰
شکل ۴-۲۲- تاثیر توان الکتریکی امواج بر بازده فیلتراسیون    ۷۲
شکل ۴-۲۳- تاثیر دما در نرخ انباشت آکوستیکی    ۷۴
شکل ۴-۲۴- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آکوستیکی    ۷۵
شکل ۴-۲۵- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آکوستیکی    ۷۶

فهرست جداول

جدول ۴-۱- فرکانس های بحرانی    ۴۸
جدول ۴-۲- توزیع فشار آکوستیکی در فرکانس های مختلف    ۴۸
جدول ۴-۳- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون    ۶۷
جدول ۴-۴- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون    ۷۱

فهرست مراجع

 [۱] Engineering Fundamental Of Internal Combustion Engine, Willard    W. Pulkrabek.

[2] Magill, P.L, F.R. holden, C. Ackley, Air pollution Handbook, Mc Graw hill, 1996.

[3] Ludwig, Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants, Houston, London, Gulf Pub Co, Book Division, 1984.

[4] Mercer; Aerosol Technology in Hazard Evaluation, American Industrial Hygiene Association, London, Academic Press, 1973.

[5] H. S Patterson, R. Whytlaw-Gray and W. Cawood, Proc .Roy.Soc. Vol. 124, p502, 1929.

[6] O. Brandt, H. Freund and E. Hiedemann, “Zur Theorie der akustischen Koagulation”, Kplloid Z, Vol. 77,No. 1,pp103-115, 1936.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: فیلتراسیون آکوستیکی , امکان سنجی فیلتراسیون , اگزوز موتورهای دیزل ,
:: بازدید از این مطلب : 221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چنین گوید ابوالحسن عبدالله ابن المقفع، رحمه الله،‌ پس از حمد باری، عز اسمه، و درود بر سید المرسلین، علیه الصلاه و السلام، که ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید، و آدمیان را بفضل و منت خویش عزیمت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید، زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است، و مصالح معاش و معاد دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو باز بسته است. و آن دو نوع است : غریزی که ایزد جل جلاله ارزانی دارد؛ و مکتسب که از روی تجارب حاصل آید. و غریزی در مردم بمنزلت آتش است در چوب، و چنانکه ظهور آن بی ادوات آتش زدن ممکن نباشد اثر این بی تجربت و ممارست هم ظاهر نشود،

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تجلی اوصاف امام علی , امام علی در ادب فارسی ,
:: بازدید از این مطلب : 238
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و.‌.. و همچنین کثرت تعداد دانش‌آموز و نیروی انسانی یعنی معلمان و سایر کارکنان، اختصاص منابع مالی عظیم، مسائل و مشکلات زیادی را در سازمانهای گوناگون این نهاد اساسی اجتماعی بوجود آورده است و باعث شده است که کشورهای مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوری «مدیریت علمی تایلور» دریابند که سازمانهای آموزشی و پرورشی نیز همانند دیگر سازمانهای اداری، اقتصادی و.‌.. (حتی بیشتر از آنها) نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت ادارة این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با استفاده از علم و هنر مدیریت، بویژه مدیریت آموزشی، مسائل و مشکلات را کاهش داده و با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و تصمیم‌گیری درست و مناسب، از بروز آنها تا حد امکان جلوگیری بعمل آورند و نظام تعلیم و تربیت را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند (قرائی مقدم، ص۸)

فهرست مطالب

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و پیشینه طرح ۲

مقدمه: ۳

بیان مسأله: ۵

اهداف تحقیق: ۶

فرضیات تحقیق: ۸

فرضیات فرعی: ۸

تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات: ۹

آگاهی مدیران: ۹

موفقیت مدیران: ۹

فصل دوم ۱۰

مدیریت: ۱۱

تاریخچه مدیریت: ۱۲

قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت ۱۳

اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی: ۱۶

تئوری اداری: ۱۶

دورة کلاسیک مدیریت (شیرازی، ص۴۸) ۲۰

کاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش: ۲۱

بوروکراسی یا دیوانسالاری: ۲۲

دورة کلاسیک نو (مکتب روابط انسانی): ۲۳

خلاصه مطالب دوره کلاسیک نو (شیرازی، ۱۳۷۳، ص۵۱) ۲۶

مکتب رفتاری (نگرش رفتاری): ۲۷

نگرش سیستمی: ۲۷

مدیریت اقتضایی: ۲۸

مدیریت آموزشی: ۳۰

اهمیت مدیریت آموزشی: ۳۰

تعاریف مدیریت آموزشی: ۳۲

اهداف مدیریت آموزشی: ۳۳

وظایف مدیران آموزشی: ۳۴

برنامه‌ریزی: ۳۷

۴ـ تعیین خط مشی‌ها و روشها و ملاکهای عملیات ۳۸

انواع برنامه‌ریزی: ۳۸

۲ـ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت: ۳۹

۳ـ برنامه‌های راهبردی و عملیاتی: ۳۹

محاسن برنامه‌ریزی: ۳۹

محدودیت‌های برنامه‌ریزی: ۴۰

سازماندهی: ۴۱

هدایت و رهبری: ۴۱

هماهنگی: ۴۳

تصمیم گیری: ۴۴

انواع تصمیمات: ۴۴

فرآیندهای تصمیم گیری: ۴۵

تصمیم گیری در مدیریت آموزشی: ۴۵

کنترل و ارزشیابی: ۴۶

سوابق تحقیق: ۴۸

تحقیقات داخلی: ۴۸

تحقیقات خارجی: ۵۵

فصل سوم ۵۷

مقدمه: ۵۷

روش تحقیق ۵۷

روش گردآوری اطلاعات ۵۷

ابزار گردآوری اطلاعات: ۵۸

میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت ۵۹

میزان عملکرد مدیران در زمینه هر یک از مقوله ها ۶۰

نحوه ارزش گذاری سئوالات پرسشنامه عملکرد مدیران بر اساس طیف لیکرت ۶۰

روایی و پایایی پرسشنامه: ۶۰

جامعه آماری ۶۱

تعداد و روش نمونه گیری ۶۳

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ۶۴

مقدمه: ۶۵

۴-۱ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن ۶۵

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن ۶۶

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت ۶۷

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت ۶۷

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی ۶۸

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی ۶۸

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن ۶۹

نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن ۶۹

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سنوات خدمت ۷۰

نمودار ۴-۵ توزیع دبیران بر حسب سنوات خدمت ۷۱

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی دبیران بر اساس شاخه تحصیلی ۷۱

نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی دبیران بر حسب شاخه تحصیلی ۷۲

بخش دوم ۷۳

فرضیه اول: ۷۳

فرضیه دوم: ۷۴

فرضیه سوم: ۷۵

فرضیه چهارم: ۷۵

فرضیه ششم: ۷۷

جدول ۴-۱۲ همبستگی مؤلفه های وظایف مدیریت با عناصر موفقیت شغلی ۷۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۰

پیشنهادات: ۸۴

پرسشنامه دبیران ۸۵

پرسشنامه مدیران ۸۶

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آگاهی مدیران , آگاهی مدیران آموزش , موفقیت مدیران ,
:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()