دانلود پایان نامه ارتباط ورزش با افسردگی
نوشته شده توسط : جلال

«مقدمه»
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش
روانشناسی ورزش به شکلهای مختلف از همن زمانی که روانشناسی پا به عرصه وجود گذاشت، بوجود آمده است. نخستین مطالعه ثبت شده در روانشناسی ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تریپلیت[۱] (۱۸۹۸) آنچه را که به عنوان نخستین آزمایش در روانشناسی اجتماعی و نخستین آزمایش در روانشناسی ورزش ذکر می‌شود را انجام داد.
تریپلیت پدیده تسهیل اجتماعی (به طور مفصل در فصل ۶ مورد بحث قرار می‌گیرد) را مورد بررسی قرار داد. او ثابت کرد که دوچرخه سواران تمایل دارند وقتی با شخص دیگری مسابقه می دهند نسبت به زمانی که به تنهایی دوچرخه سواری می‌کنند، سریعتر برانند. اما تریپلیت پژوهش مربوط به ورزش را بیشتر دنبال نکرد وتا ۱۹۲۰ که اصول روانشناسی ورزش به طور رسمی به ثبت رسید، کاری در این مورد انجام نگرفت.
در ۱۹۲۵ کلیمن گریفث[۲] آزمایشگاه پژوهشی ورزش را در دانشگاه الینوئز[۳]تاسیس کرد. گریفث، که روانشناسی ورزش را تثبیت کرد و کرسی دانشگاهی برای آن بوجود آورد، دو کتاب درسی مهم را نیز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تیمهای حرفه ای ورزشی به کار خود ادامه داد، به همین دلیل اغلب به «پدر روانشناسی ورزش» معروف است. اما روند اولیه روانشناسی ورزش بسیار کند بود و آزمایشگاه پژوهشی ورزش در ۱۹۳۲ به دلیل فقدان بودجه تعطیل شد. (جارویس، ۱۳۸۰، ص۱۵)
بین ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ (حداقل در جهان غرب) فعالیتهای اندکی در رشته روانشناسی ورزشی انجام گرفت. در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روانشناسی ورزش به طور رسمی مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید. البته بدستآوردن اطلاعات صحیح راجع به عملکرد روانشناسی ورزش شوروی در دوره جنگ سرد دشوار است، اما عموماً باور بر این است که، در خلال بازیهای المپیک ملبورن[۴] (۱۹۶۰) تیمهای اروپا شرقی برای تیم های ملی خود روانشناسان ورزشی استخدام کردند (کریمرواسکولی ۱۹۹۴).

فهرست مطالب

 عنوان                                                                      صفحه

 مقدمه………………………………………………………………………………………

تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش……………………………………………………….. ۱

فصل اول

بخش اول: نقد عملکرد ورزشی……………………………………………………………… ۶

الف- عملکرد خوب و بد………………………………………………………………………….. ۷

ب- عملکرد خوب، باخت…………………………………………………………………………. ۷

ج- عملکرد ضعیف، برد……………………………………………………………………………. ۸

د- عملکرد ضعیف، باخت…………………………………………………………………………. ۸

بخش دوم: سطح انگیختگی/ فعال سازی………………………………………………… ۱۰

کاهش انگیختگی/ فعال سازی………………………………………………………………….. ۱۱

افزایش انگیختگی…………………………………………………………………………….. ۱۲

بخش سوم: کنترل و هدایت انرژی…………………………………………………………. ۱۳

شناخت سطح انرژی…………………………………………………………………………………. ۱۳

کنترل سطح انرژی……………………………………………………………………………………. ۱۴

هدایت سطح انرژی………………………………………………………………………………….. ۱۶

خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

بخش چهارم: فنون آرمیدگی………………………………………………………………….. ۱۸

فواید آرمیدگی چیست؟…………………………………………………………………………….. ۱۹

فنون آرمیدگی…………………………………………………………………………………………. ۲۲

خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بخش پنجم: تمرین تجسمی…………………………………………………………………… ۲۵

تمرین ذهنی برای اجرای بهتر……………………………………………………………………… ۲۵

عنوان                                                                     صفحه

فنون تمرین ذهنی برای دو و میدانی…………………………………………………………….. ۳۰

بخش ششم: تمرکز………………………………………………………………………………… ۳۰

تمرکز و توجه…………………………………………………………………………………………. ۳۳

نکته کلیدی…………………………………………………………………………………………….. ۳۷

به سوی تمرکز بهتر…………………………………………………………………………………… ۴۰

عوامل موثر در تمرکز………………………………………………………………………………… ۴۳

افزایش تمرکز…………………………………………………………………………………………. ۴۵

تمرین مرکزگرایی…………………………………………………………………………………….. ۴۶

بخش هفتم: اطمینان………………………………………………………………………………. ۴۷

اعتماد به نفس: عاملی مهم برای بهترین عملکرد ورزشی……………………………………. ۴۷

نگرشها و اثراتشان روی اجرا………………………………………………………………………. ۵۰

قرار گرفتن در چهارچوب صحیح ذهن…………………………………………………………. ۵۴

استفاده از خودگفتاری……………………………………………………………………………….. ۵۵

خود انگاره……………………………………………………………………………………………… ۵۷

فنونی برای تکامل چهارچوب صحیح ذهن…………………………………………………….. ۵۸

فصل دوم

بخش اول: انگیزش و ورزش…………………………………………………………………. ۶۲

دیدگاههای انسانی به انگیزش: تئوری نیازهای مازلو………………………………………….. ۶۳

تئوری انگیزه پیشرفت مک کلند و اتکینسون…………………………………………………… ۶۶

ارزیابی تئوری FOS…………………………………………………………………………………. 67

بخش دوم: رویکردهای شناختی نسبت به انگیزش…………………………………… ۶۸

اسناد…………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

مدل اسناد وینر………………………………………………………………………………………… ۶۹

عنوان                                                                        صفحه

ناامیدی آموخته شده و آموزش بازسازی اسناد…………………………………………………. ۷۰

خودباوری………………………………………………………………………………………. ۷۱

پژوهش معاصر روی انگیزه مشارکت ورزشی…………………………………………………. ۷۳

فصل سوم

مقدمه: تنیدگی…………………………………………………………………………………………. ۷۵

بخش اول: تنیدگی و زندگی حرفه ای……………………………………………………. ۷۷

بخش دوم: هزینه تنیدگی………………………………………………………………………. ۷۸

تنیدگی خلبانهای خطوط تجاری………………………………………………………………….. ۸۰

تنیدگی کارگران سکوهای صنایع تصفیه نفت و گاز………………………………………….. ۸۱

تنیدگی کارمندان مراکز هسته ای…………………………………………………………………… ۸۲

بخش سوم: تنیدگی در پاره ای حرفه های پزشکی و پیراپزشکی………………. ۸۴

تنیدگی دندانپزشکان………………………………………………………………………………….. ۸۴

تنیدگی پرستاران………………………………………………………………………………………. ۸۵

تنیدگی مدیران موسسات……………………………………………………………………………. ۸۷

بخش چهارم: تعامل سیستمها و شکل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به

تنیدگی…………………………………………………………………………………………………. ۸۹

نقش هورمونها…………………………………………………………………………………………. ۸۹

محور هیپوفیز- غدد فوق کلیدی…………………………………………………………………… ۸۹

مکانیزمهای تسریع کننده و بازدارنده ترشحات…………………………………………………. ۹۰

بیماریهای تنیدگی…………………………………………………………………………………….. ۹۱

بخش پنجم: زنان در برابر تنیدگی………………………………………………………….. ۹۳

نشانگان تنیدگی زنان………………………………………………………………………………… ۹۳

تنیدگی زنان کارمند…………………………………………………………………………………… ۹۶

عنوان                                                                صفحه

بیماریهای تنیدگی ناشی از رویدادهای استثنایی، تهاجمهای عصر جدید و زندگی

در محیطهای افراطی………………………………………………………………………… ۹۸

فصل چهارم

بخش اول: پیشگیری و درمان تنیدگی…………………………………………………….. ۱۰۲

شیوه های سنتی……………………………………………………………………………….. ۱۰۳

شیوه های جدید……………………………………………………………………………… ۱۰۴

بخش دوم: درمانگریها و روشهای مبارزه علیه تنیدگی…………………………….. ۱۰۷

تنش زدایی بدنی……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

تنش زدایی روانی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

تنش زدایی با استفاده از ابزار فنی………………………………………………………………… ۱۰۹

روان درمانگری……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

بخش سوم: پیشگیری و درمان تنیدگی در موسسات………………………………… ۱۱۰

نتیجه………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

فصل پنجم

بخش اول: افسردگی در ایران………………………………………………………………… ۱۱۴

افسردگی در غرب…………………………………………………………………………………… ۱۱۸

نقدی بر روانشناسی افسردگی غرب……………………………………………………………… ۱۳۴

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس……………………………………………………………………… ۱۴۲

خودپنداره…………………………………………………………………………………… ۱۴۳

خودپنداره آموختنی و قابل تغییرات………………………………………………………………. ۱۴۳

خویشتن‌داری و تاثیر آن بر اعتماد به نفس کودک…………………………………………….. ۱۴۶

ظاهرسازی و پرورش خودپنداره غیرواقعی…………………………………………………….. ۱۴۸

عنوان                                                                      صفحه

روشهای تقویت خودپنداره کودک………………………………………………………………… ۱۴۹

بخش دوم: اهمیت و نقش بازی…………………………………………………………….. ۱۵۲

بازی و رشد خود…………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

انواع بازی………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر کم تحرکی غلبه کنیم……………………………………………… ۱۵۷

شیوه های تجربی برای رهایی از کم تحرکی……………………………………………………. ۱۵۹

فصل هشتم

چگونه سلامتی به دست آورده خود را حفظ کنید…………………………………………….. ۱۶۱

فصل نهم

درمان اختلالات روانی با ورزش………………………………………………………………….. ۱۶۵

درمان استرس با یوگا………………………………………………………………………………… ۱۶۶

کلاشا- منبع استرس………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

میدان های انرژی در بدن……………………………………………………………………………. ۱۶۹

تحقیقات علمی یوگانیدرا…………………………………………………………………………… ۱۷۰

ساماسکاراها……………………………………………………………………………………………. ۱۷۱

غذا خوردن تحت استرس………………………………………………………………………….. ۱۷۳

مقابله با استرس با روش SIT……………………………………………………………………… 178

فصل دهم

پایان نامه……………………………………………………………………………….. ۱۸۱

- بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی با عنوان شاغل و ارایه

الگوی بهینه ورزشی………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

- بررسی اثر ویتامینC,Eدر پیشگیری از ضعف سیستم‌ایمنی در ورزشکاران…………… ۱۹۲

عنوان                                                                صفحه

- مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار

و غیر ورزشکار در شهر تهران…………………………………………………………………….. ۱۹۴

فصل یازدهم

ترجمه مقالات اینترنتی

مقاله A: تراکم استخوان و افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۲۰۰

مقاله B: تائید جنسیت در افسردگی: یافته‌های واگیر شناسی بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI. 202

مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی از دست رفته زنان در

زمان ابتلا به افسردگی در “ایتون”……………………………………………………………………………………………….. ۲۱۸

مقاله D: ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با انجام حرکات ورزشی درحد متعادل…………… ۲۲۳

فصل دوازدهم

منابع:

منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. ۲۲۹

منابع پایان نامه ای……………………………………………………………………………………….. ۲۳۱

منابع اینترنتی با سایت Ebscohost……………………………………………………………………….. 232

ضمیمه

متن مقالات اینترنتی

مقاله A: متن انگلیسی تراکم استخوان و افسردگی……………………………………………………………..

مقاله B: متن انگلیسی تاثیر جنسیت در افسردگی، یافته های واگیر شناسی……………………………………..

مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی

از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگی در ایتون……………………………………………………….

مقاله D: متن انگلیسی ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با  انجام

حرکات ورزشی در حد متعادل…………………………………………………………………………..

 

دانلود فایل

 

:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افسردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 805
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 فروردين 1393 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: