دانلود پروژه استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیست
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول مقدمه

۱-۱- پیشگفتار………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲- رئوس مطالب ………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳- تاریخچه ………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت…………………………………………………. ۱۶

۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت ……………………………………. ۱۷

۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه …………………………………………….. ۱۸

۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) …………………………………. 23

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه…………………………………………………… ۲۷

فصل سوم: کنترل مقاوم

۳-۱-کنترل مقاوم ……………………………………………………………………………………. ۳۰

۳-۲- مسئله کنترل مقاوم…………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۲-۱- مدل سیستم………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی……………………………………………………………… ۳۲

۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم……………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری…………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم………………………………………………………. ۳۹

۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال …………………. ۴۵

۳-۴-۱- بیان مسئله…………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات……………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick …….. 50

3-4-5- طراحی کنترل کننده……………………………………………………………………… ۵۳

۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای ……………………………………………… ۵۵

۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم……………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۵-۳- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای…………………………………………………. ۵۹

۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا………………………………………… ۶۴

فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت ……………………… ۶۷

۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick ………….. 69

برای سیستم های قدرت تک ماشینه …………………………………………………………… ۶۹

۴-۲-۱- مدل سیستم………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۲-۲- طرح یک مثال…………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick…………….. 73

4-2-2- بررسی نتایج………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۲-۵- نقدی بر مقاله……………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه ……………………… ۸۳

۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه…………………………….. ۸۳

۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه…………………………………………………. ۸۶

۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت……………………………………………. ۹۰

۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله……………………………………………………………. ۹۳

۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه ……… ۹۵

۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی………………………………………… ۹۵

۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای………………………. ۱۰۱

 ۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی…….. ۱۰۵

۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم………………………. ۱۰۶

۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم………………………………. ۱۱۰

۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲)…………. ۱۱۰

۴-۵-۱- جمع بندی مطالب……………………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار………….. ۱۱۱

۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید…………………. ۱۱۳

۴-۵-۴- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… ۱۱۵

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۱- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله ……………………………….. ۱۲۱

۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها …………………. ۱۲۲

 ۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها ………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه ………….. ۱۲۴

۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ …………………. ۱۲۶

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی ……………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری……… ۱۳۰

۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت     ۱۳۲

 ۵-۳-۱) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه ………………………………………………….. ۱۳۲

تنظیم کننده  های خطی ……………………………………………………………………………. ۱۳۳

 ۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه…….. ۱۳۴

۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم ……………….. ۱۳۶

 ۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله …………………………………………………………. ۱۴۰

فصل ششم : بیان نتایج

۶-۱- بیان نتایج ………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۶-۲- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر…………………………………………………………….. ۱۴۷

مراجع…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

ضمیمه الف – معادلات دینامیکی ماشین سنکرون…………………………………………. ۱۵۴

ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K6 ………………………………………………………………… 156

ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی……………………………………………………………. ۱۵۸

 

دانلود

 

:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پایدار کننده های سیستم قدرت,پایدارکننده های سیستم,بهبود میرایی نوسانات,فرکانس کم سیستم ,
:: بازدید از این مطلب : 773
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: